Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het afwijken van het bestemmingsplan van kantoor naar maatschappelijk, Molenkamp 60 te De Bilt

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

Voor: Het afwijken van het bestemmingsplan van kantoor naar maatschappelijk

Locatie: Molenkamp 60 te De Bilt

Datum verleend : 20 april 2020

Zaaknummer : 55729

Bezwaar

Het besluit inclusief de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken in het gemeentehuis bij het informatiecentrum ter inzage.

Voor het bekijken van de ter inzage liggende stukken kunt u een afspraak maken bij het informatiecentrum op (30) 228 94 11 of via de website www.debilt.nl/afspraak

Indien u van mening bent dat u door dit besluit rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit d.d. 20 april 2020, tegen dit besluit bezwaar maken. Dit kan digitaal via het formulier op onze website (met uw DigiD). Het indienen van een bezwaarschrift per e-mail is niet mogelijk.

U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven.

Als u wilt voorkomen dat het besluit in werking treedt, dan moet u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige Voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet voor een dergelijke voorziening ook griffierecht betalen. Voor meer informatie over de hoogte daarvan kunt u contact opnemen met de griffier van de rechtbank (030) 223 30 00.

 

Naar boven