Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2020, 109423Overige besluiten van algemene strekkingTER INZAGE ONTWERP-STRUCTUURVISIE CID 2040 EN ONTWERP-PLANMER VOOR ZIENSWIJZEN EN BIJLAGEN

RIS305178

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

overwegende dat:

 • voor het Central Innovation District (CID), bestaande uit het gebied tussen en rondom de stations CS, HS en Laan van NOI, een ontwerp-structuurvisie is opgesteld;

   

 • de structuurvisie als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening, een kaderstellend plan vormt en daarom op grond van artikel. 7.2 lid 2 Wet Milieubeheer plan-MER-plichtig is;

   

 • voor de ontwikkeling van het CID op grond van de Wet Milieubeheer art 7.2 lid 3 een m.e.r. is doorlopen en dat deze op grond van de Wet Milieubeheer 7.30 lid 1 en de Algemene Wet bestuursrecht 3.12 aan een zienswijzenprocedure en advisering is gebonden, en deze gekoppeld dient te worden met de bekendmaking en zienswijzenprocedure van de ontwerp-structuurvisie;

 

besluit:

 

 • I.

  de ontwerp-structuurvisie CID 2040 en het ontwerp-PlanMER vrij te geven voor inspraak als bedoeld in artikel 3.8 Wro;

 

 • II.

  het ontwerp-PlanMER Structuurvisie CID ter advisering aan de wettelijke adviseurs en de Commissie voor de m.e.r. aan te bieden;

 

 • III.

  bovengenoemde zienswijzenprocedures gedurende 6 weken plaats te laten vinden vanaf 30 april 2020;

 

 • IV.

  de bekendmaking van de terinzagelegging van de ontwerp-structuurvisie CID 2040 en het ontwerp-PlanMER in het Gemeenteblad en de Staatscourant te laten publiceren.

 

Den Haag, 21 april 2020

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris a.i., de wnd. burgemeester,

 

 

 

Ilma Merx, Johan Remkes

 

 

Indienen zienswijze:

Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen tot en met 18 juni 2020. Dit kan onder vermelding van ‘inspraakreactie Ontwerp Structuurvisie CID’ via:

- e-mail (bij voorkeur) naar zienswijzecid@denhaag.nl 

- post (eventueel) aan het College van burgemeester en wethouders Den Haag, postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.