Zoutelande Boudewijnskerke 5, Ontwerp omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Veere hebben een aanvraag ontvangen om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ten behoeve van het perceel Boudewijnskerke 5 te Zoutelande. De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de varkenshouderij naar een zorgboerderij. Zij willen de omgevingsvergunning verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu.

De ontwerpomgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf 30 april 2020 tot en met 10 juni 2020 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur.

De stukken liggen ook ter inzage bij het gemeentehuis van Veere, Traverse 1 in Domburg. De Centrale Publieksbalie werkt in verband met het coronavirus uitsluitend op afspraak en dan alleen voor urgente zaken. U kunt een afspraak maken online of telefonisch via 0118 555444. U kunt ook veel diensten online aanvragen.

Een ieder kan tot en met 10 juni 2020, schriftelijk, zienswijzen over de ontwerpomgevingsvergunning indienen bij RUD Zeeland Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak.

Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning en de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerpomgevingsvergunning kunnen later beroep instellen.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot mevrouw J.J.M. Schelfhout-Boone, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 4632 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-ABG190645/00234478.

 

Domburg, 29 april 2020,

Burgemeester en wethouders van Veere

Naar boven