Reglement Burgerlijke Stand gemeente Waddinxveen 2020

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waddinxveen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 16a t/m 16d, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

besluiten:

 

 • 1.

  per 1 mei 2020 in te trekken het “Reglement Burgerlijke Stand gemeente Waddinxveen 2011" en

 • 2.

  per 1 mei 2020 vast te stellen het volgende reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb 1993, 555);

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, Stb. 900;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Waddinxveen of van een andere gemeente als zodanig benoemd door Burgemeester en Wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Waddinxveen of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door Burgemeester en Wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  gemeentehuis: elke locatie (binnen en buiten) in Waddinxveen die voldoet aan de “beleidsregels voorwaarden trouwlocaties 2011”;

 • f.

  verbintenis: een huwelijk, geregistreerde partnerschap of in een huwelijk omgezet geregistreerd partnerschap.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Waddinxveen;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aantal ambtenaren burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen dat de ambtenaar in dienst van de gemeente zal zijn.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 4 Locatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten de wettelijke taken in het gemeentehuis Beukenhof 1 of andere trouwlocaties die voldoen aan de “beleidsregels voorwaarden trouwlocaties 2011”.

De betreffende locatie is alleen “gemeentehuis” voor de duur van de voltrekking van de verbintenis.

Artikel 5 Leiding van de dienst

De concernmanager Publieksplein is belast met de leiding van het bureau van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • A.

   voor het voltrekken van verbintenissen:

   • a.

    locatie gemeentehuis Beukenhof 1: op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Voor het kosteloos voltrekken van verbintenissen alleen op maandag en dinsdag om 08.30 uur;

   • b.

    overige locaties: gedurende de duur (maximaal 1 uur) van de voltrekking;

  • B.

   voor overige werkzaamheden: Beukenhof 1 tijdens de openingstijden van de Publieksbalie gemeente Waddinxveen.

 • 2.

  Het bureau van de ambtenaar van de burgerlijke stand is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met een algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door Burgemeester en Wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de ambtenaar van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door Burgemeester en Wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de ambtenaar van de burgerlijke stand zal op verzoek van belanghebbende, gedaan aan Burgemeester en Wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kunnen Burgemeester en Wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7 Kosteloze verbintenissen

De kosteloze verbintenis:

 • 1.

  vindt plaats in een spreekkamer van het gemeentehuis

 • 2.

  wordt uitgevoerd door een ambtenaar van de burgerlijke stand; het aangeven van een voorkeur is niet mogelijk

 • 3.

  duurt maximaal 15 minuten

 • 4.

  kan bijgewoond worden door maximaal 4 getuigen

 • 5.

  heeft geen ruimte voor een persoonlijke inbreng tijdens de voltrekking

 • 6.

  kan alleen plaatsvinden als op het moment van de melding van een kosteloze verbintenis tenminste één van de partners is ingeschreven in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) van de gemeente Waddinxveen.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als "Reglement Burgerlijke Stand gemeente Waddinxveen 2020".

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 mei 2020.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, op 21 april 2020

de burgemeester,

Mevr. A.B. Blomme

de secretaris,

Dhr. E.J. Nieuwenhuis

Naar boven