Gemeenteblad van Beemster

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterGemeenteblad 2020, 107956VerordeningenAlgemene plaatselijke verordening Beemster 2012 - wijziging

De raad van de gemeente Beemster,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 februari 2020,

 

B E S L U I T:

 

Artikel I

 

De Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Aan artikel 2.41 wordt een lid toegevoegd en het artikel luidt na omnummering als volgt:

 • 1.

  Het is verboden een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 2.

  Het is verboden een krachtens artikel 2.79 gesloten voor publiek openstaand gebouw of een daarbij behorend erf te betreden.

 • 3.

  Het is verboden een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal, een bij die woning of dat lokaal behorend erf en een voor publiek toegankelijk lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 4.

  Deze verboden gelden niet voor personen wier aanwezigheid in de woning of het lokaal wegens dringende reden noodzakelijk is.

 

B.

 

Na afdeling 15 van hoofdstuk 2 wordt afdeling 16 toegevoegd: Sluiting van een voor publiek openstaand gebouw en verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties

 

C.

 

Aan Afdeling 16 van Hoofdstuk 2 wordt een artikel toegevoegd dat luidt:

 

Artikel 2.78 Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties

 • 1.

  Het is verboden op openbare plaatsen of in voor het publiek opstaande gebouwen en daarbij behorende erven zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een werkzaamheid of doel in strijd met de openbare orde.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

 

D.

 

Aan Afdeling 16 van Hoofdstuk 2 wordt een artikel toegevoegd dat luidt:

 

Artikel 2.79 Sluiting van een voor publiek openstaand gebouw of erf

 • 1.

  De burgemeester kan ter bescherming van de openbare orde en/of het woon- en leefklimaat, de sluiting bevelen van een voor publiek toegankelijk gebouw of een daarbij behorend erf als daar:

  • a.

   zich binnen de inrichting gedragingen hebben voorgedaan zoals omschreven in artikel 36 van de Wet op de Kansspelen;

  • b.

   door misdrijf verkregen zaken voorhanden, bewaard of verborgen zijn dan wel zijn verworven of overgedragen;

  • c.

   wapens als bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie aanwezig zijn waarvoor geen ontheffing, vergunning of verlof is verleend; of

  • d.

   zich andere feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het geopend blijven van het gebouw, de inrichting of de ruimte ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde en/of het woon- en leefklimaat.

 • 2.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 13b van de Opiumwet.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 21 april 2020

H.C. Heerschop

voorzitter

M. Timmerman

griffier