Aanvullend toetsingskader RODE beleid voor participatie, landschappelijke inpassing en ecologische verbetering bij grootschalige opwekinitiatieven, gemeente Berkelland

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

 

Overwegende dat het wenselijk is om het beleidskader voor Ruimtelijke ordening en duurzame energieopwekking (RODE) op een aantal punten te verduidelijken en aan te vullen;

 

Dat er aanvullend toetsingskader RODE beleid voor participatie, landschappelijke inpassing en ecologische verbetering moet komen;

 

B E S L U I T E N :

 

Aanvullend toetsingskader RODE beleid voor participatie, landschappelijke inpassing en ecologische verbetering bij grootschalige opwekinitiatieven’ vast te stellen.

 

 

 

19 februari 2020,

 

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

 

de secretaris, de burgemeester,

 

 

 

M.N.J. Broers. drs. J.H.A. van Oostrum.

 

Aanvullend toetsingskader RODE beleid voor participatie, landschappelijke inpassing en ecologische verbetering bij grootschalige opwekinitiatieven 2019

 

 • I.

  Sluiten intentieovereenkomst

  Wij vragen aan de initiatiefnemer om voorafgaand aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning een intentieovereenkomst 1 met de gemeente te sluiten. Daarin worden afspraken gemaakt over de inspanningen van initiatiefnemer en de gemeente over een goed verloop van het participatie- en vergunningprocedure.

 

 • II.

  Vooroverleg

  Voordat de intentieovereenkomst wordt gesloten vindt er vooroverleg plaats tussen ontwikkelaar/initiatiefnemer, en grondeigenaar en gemeente.

  De gemeente geeft inzicht in de procedurestappen en globale planning van een grote afwijking van het bestemmingsplanen en eventuele andere wettelijke vergunningseisen.

 

 • III.

  Inhoud intentieovereenkomst

  In de overeenkomst komen in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde:

  Participatieproces (initiatiefnemer)

  • -

   Invulling van volwaardige gelegenheid voor ‘de omgeving’ om inbreng te geven op het voorgenomen plan, inclusief afspraken over de rol van de gemeente2 .

  • -

   Aandacht voor wijze van communiceren met de omgeving, hoe om te gaan met inbreng, klachtenprocedure tijdens de bouw en daarna.

 • Financiële participatie (initiatiefnemer)

  • -

   Invulling van lokaal mede-eigenaarschap of medezeggenschap (NWEA richtlijn, omwonendenregeling/uitgifte obligaties). Doel: directe omwonenden kunnen meeprofiteren, via de energierekening of anderszins.

  • -

   Hoe om te gaan met Garanties van Oorsprong.

  • -

   Inspanning om een hoger bedrag ter beschikking te stellen dan het NWEA richtbedrag.

  • -

   Inzet van het project voor educatieve doeleinden (rondleiding, inrichting).

  • -

   Inspanning om lokale/regionale bedrijven in te schakelen voor het project (bouw, aanleg, exploitatie, onderhoud en verwijdering).

 • Procedure

  • -

   De afspraken die worden gemaakt over de te volgen procedure en de vastlegging van het participatieproces en de daarbij gemeente afspraken.

 

 • IV.

  Overeenkomsten die volgen ná de intentieovereenkomst én voor besluitvorming over de ontwerpvergunning

  De intentieovereenkomst geeft richting aan de participatie met de omgeving door inspanningen en toezeggingen over nog te realiseren overeenkomsten met de omgeving vóór het moment van realisatie van het project. Deze toezeggingen en overeenkomsten zijn gerealiseerd bij voorkeur vóór het moment van het formele besluit van het college van burgemeester en wethouders over de omgevingsvergunning. Als dit praktisch niet mogelijk is, moet de aanvrager dit met redenen omkleed vooraf aan het college aangeven.

 

 • V.

  Ecologische verbetering en landschappelijke inpassing

  Voor zonneakkers groter dan 2,5 ha. geldt op basis van de inpassingsmatrix ( RODE beleid bijlage 6) dat een ecologische verbetering moet worden gerealiseerd.

  Voordat een aanvraag voor een omgevingsvergunning door de gemeente in behandeling wordt genomen moet het ontwerpplan getoetst worden door de gemeente en de commissie ruimtelijke kwaliteit. Eventueel wordt het plan aangepast door initiatiefnemer. Pas daarna vindt de eerste terinzagelegging van 2 weken plaats volgens de inspraakverordening van de gemeente Berkelland.

 

 • VI.

  Inhoudelijke eisen aan ecologische verbetering, landschappelijke inpassing

  De ruimtelijke onderbouwing/het plan moet bevatten:

  • 1.

   Een inventarisatierapport over de nulsituatie van de huidige aanwezige flora en fauna.

  • 2.

   Een plan voor de inrichting van een oppervlak van minimaal 10% van het projectgebied als blijvende natuur. In Gelderse Ontwikkelingszones voor natuur is dit percentage 15%.

  • 3.

   Een omzoming van het projectgebied door een zoom- of randzone van 5 tot 10 meter breed. Deze wordt ingericht en beheerd als blijvende natuur, dus ook na eventuele opheffing van de zonneakker.

   Als het projectgebied geheel of gedeeltelijk is gelegen in een Gelders natuurnetwerkzone (GNN) moeten ook natuurdoeltypen en doelsoorten omschreven worden.

  • 4.

   Een beschrijving van het beheer van de blijvende natuur met een monitoring elke vijf jaar van de situatie van flora en fauna.

  • 5.

   De wijze van opstelling van de zonnepanelen:

   • -

    met een minimale hoogte van zonnepanelen van bij voorkeur 90 cm boven de grond zodat meervoudig gebruik evenals lichttoetreding zijn gewaarborgd;

   • -

    als tussenafstand tussen de zonnepanelen tafels geldt een maat van minimaal 1,70 meter waarmee licht- en neerslagtoetreding zijn gewaarborgd;

   • -

    bij voorkeur3 worden alleen zuid-opstellingen gerealiseerd.

  • 6.

   In de ruimtelijke onderbouwing staat verder:

   • a.

    een beschrijving van:

    • -

     de inrichtings- en beheersmaatregelen die genomen gaan om de biodiversiteit te bevorderen,

    • -

     hoe rekening wordt gehouden met de aanwezige biodiversiteit en

    • -

     hoe wordt aangesloten bij de lokale natuur.

   • b.

    een motivering van de positionering van de panelen

   • c.

    het beheersregime van het terrein (wel/geen hekwerk) en

   • d.

    het beheersregime van de begroeiing.

19 februari 2020,

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.

Naar boven