Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 107487Beschikkingen | afhandelingBeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten om, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de vergunning ambtshalve te wijzigen van:

 

Adres

Omschrijving project

Koekoeksedijk 18 Zevenbergen

Actualiseren voorschriften voor opslag en verlading gevaarlijke stoffen en gasflessen.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 30 april tot en met woensdag 10 juni 2020 ter inzage bij de gemeente Moerdijk.

Tot het einde van de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit.

Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.