Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEK;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2020;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

 

BESLUIT :

 

vast te stellen de volgende:

 

"Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

Deze verordening verstaat onder:

 

 • a)

  aanvrager:

  een meerderjarige particuliere eigenaar of huurder van een woning en/of een vereniging of stichting, zoals omschreven in artikel 2, die een aanvraag voor een Stimuleringslening doet;

 • b)

  aanvraag:

  verzoek aan het college om voordracht bij SVn voor een Stimuleringslening;

 • c)

  offerte:

  offerte van de werkelijke kosten opgesteld door een bedrijf dat is gecertificeerd volgens de voor de betreffende branche geldende kwaliteitsnormen;

 • d)

  College:

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek;

 • e)

  Stimuleringslening:

  een gemeentelijke stimuleringslening die aan aanvrager, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • f)

  duurzaamheidsmaatregelen:

  energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1;

 • g)

  werkelijke kosten:

  de totale kosten van materialen en werkzaamheden voorzover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • h)

  SVn:

  de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder Autoriteit Financiële markten (AFM) vergunningnummer 12013647;

 • i)

  Revolverend fonds:

  het geheel van fondsdelen van de gemeente, op grond van haar deelnemings-overeenkomst en haar aanvullende overeenkomst met SVn. In dit fonds worden de rente en de aflossingen over de Stimuleringsleningen teruggestort, zodat de middelen opnieuw ingezet kunnen worden (revolverend);

 • j)

  verhuurdersverklaring:

  een door de verhuurder ondertekende verklaring waaruit blijkt dat de verhuurder instemt met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aan de woning c.q. het verenigings- of stichtingsgebouw.

Artikel 2 Toepassingsbereik 

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen voor een Stimuleringslening die consumptief wordt verstrekt aan particulieren of die op basis van zakelijke financiering wordt verstrekt aan verenigingen of stichtingen.

 • 2.

  De aanvrager van een Stimuleringslening is een:

  • a.

   meerderjarige particuliere eigenaar of huurder van een woning. Bij twee of meer eigenaren/huurders gelden deze gezamenlijk als aanvrager. Ten minste een van de aanvragers dient jonger te zijn dan 76 jaar. Om in aanmerking te komen voor een Stimuleringslening dient de huurder over de benodigde toestemming van de verhuurder te beschikken middels een zogenaamde verhuurdersverklaring.

  • b.

   vereniging of stichting.

 • 3.

  De aanvraag door een particulier dient betrekking te hebben op bestaande woonruimte in de gemeente Beek, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

 • 4.

  De aanvraag door een vereniging of stichting dient betrekking te hebben op bestaande gebouwen in de gemeente Beek.

Artikel 3 Budget

Voor het verstrekken van Stimuleringsleningen is door de gemeente Beek geen plafond gesteld aan de in het revolverend fonds beschikbare middelen, omdat Beek zoveel mogelijk particulieren, verenigingen en stichtingen wil faciliteren met een Stimuleringslening.

Het college is, conform het vigerende Treasurystatuut, bevoegd om een aanvullende storting te doen in het revolverend fonds, dat beschikbaar is voor het toekennen van Stimuleringsleningen. Het college heeft deze bevoegdheid gemandateerd aan de portefeuillehouder Middelen.

Artikel 4 Stimuleringsleningen

Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Stimuleringslening toe te kennen.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden onderstaande maatregelen gerekend. Dit betreffen maatregelen om het energiegebruik te beperken en/of het aandeel duurzame energiebronnen te verhogen.

  Uitsluitend installatiewerkzaamheden die direct betrekking hebben op onderstaande maatregelen komen voor de Stimuleringslening in aanmerking. Eventuele bijkomende bouwkundige werkzaamheden komen niet voor de Stimuleringslening in aanmerking.

   

  Schilisolatie:

  • a.

   gevelisolatie;

  • b.

   dakisolatie (dakpannen niet m.u.v. zonneceldakpannen);

  • c.

   vloerisolatie;

  • d.

   raamisolatie (inclusief kozijnen, ten minste dubbel glas).

   

  Energie opwekken:

  • e.

   zonnepanelen en/of zonneceldakpannen gemonteerd op of aan het gebouw, op het perceel van het gebouw of elders, bijvoorbeeld zonnedak of -weide, waarbij aantoonbaar is dat de energieopwekking ten goede komt aan het bestaande gebouw waarvoor de Stimuleringslening wordt aangevraagd;

  • f.

   kleinschalige windturbine.

   

  Duurzaam verwarmen:

  • g.

   warmtepomp (volledig of hybride, inclusief laagtemperatuur radiatoren en/of vloerverwarmingsinstallatie);

  • h.

   zonneboiler, zonnecollectoren;

  • i.

   hoog rendement verwarmingssysteem;

  • j.

   gasafsluiting;

  • k.

   warmte koude opslag installatie;

  • l.

   warmte terug win installatie.

   

  Overige duurzaamheidsmaatregelen:

  • m.

   energielabel actualiseren (*);

  • n.

   maatwerkadvies voor verduurzamen gebouw (*);

  • o.

   groene daken.

  (*) Uitsluitend in combinatie met één of meerdere duurzaamheidsmaatregelen.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een offerte van een gecertificeerd bedrijf van de werkelijke kosten van de maatregelen.

Artikel 7 Offerte

De offerte van de werkelijke kosten van de voorgenomen duurzaamheidsmaatregelen dient opgesteld te worden door een bedrijf dat is gecertificeerd volgens de voor de betreffende branche geldende kwaliteitsnormen.

De bijkomende bouwkundige werkzaamheden worden separaat vermeldt op de offerte omdat deze niet voor een Stimuleringslening in aanmerking komen.

Artikel 8 Subsidie

Het bedrag/gedeelte waarvoor subsidie wordt aangevraagd mag niet worden meegenomen in de aanvraag Stimuleringslening. Voor de lening komen in aanmerking de geoffreerde kosten (conform artikel 7) minus de toegekende subsidie.

Indien bij de aanvrager nog niet bekend is of deze subsidie krijgt toegekend, hoeft het aangevraagde subsidiebedrag niet in mindering gebracht te worden op de geoffreerde kosten waarvoor een Stimuleringslening wordt aangevraagd.

Als uiteindelijk aan de aanvrager subsidie wordt toegekend is de aanvrager verplicht dat bij de gereed melding aan te geven en vindt alsnog verrekening plaats.

Artikel 9 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen 5 werkdagen.

 • 2.

  Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag te completeren.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 7.

  Tegen de toewijzing, danwel de afwijzing, kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 10 Afwijzen aanvraag/ intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af, of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Stimuleringslening bij SVn in, als:

 • 1.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 2.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500;

 • 3.

  de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 4.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • 5.

  er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

 • 6.

  de Stimuleringslening is toegekend op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 11 Voordracht

Het college besluit de aanvrager voor toekenning van een Stimuleringslening voor te dragen bij SVn indien aan de Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020 is voldaan. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een financiële toetsing door SVn.

Artikel 12 Toekenning

 • 1.

  De toekenning van een Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve financiële toets door SVn.

 • 2.

  Voor toekenning van een Stimuleringslening dient voldaan te zijn aan de bepalingen zoals opgenomen in het vigerende Beekse Treasurystatuut, met uitzondering van de bepaling inzake marktconforme rente, hiertoe geldt artikel 14 lid 3 van deze verordening.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en de gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  Verstrekte leningen aan particulieren worden aangemeld bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

 • 5.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of kan de aanvrager zich wenden tot de bevoegde rechter.

Artikel 13 Voorwaarden SVn

Op Stimuleringsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie Stimuleringslening’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Beek en SVn.

Artikel 14 Kenmerken van de Stimuleringslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  Het is de aanvrager toegestaan een aanvraag in te dienen tot verhoging van de reeds aangegane Stimuleringslening ter uitvoering van aanvullende duurzaamheids-maatregelen aan het betreffende gebouw.

 • 3.

  De rente voor zowel leningen aan particulieren (consumptief) als voor verenigingen en stichtingen (zakelijk) bedraagt 1,5% per jaar. Het college kan, indien hier aanleiding voor is, de rente opnieuw vaststellen.

 • 4.

  De rente staat vast gedurende de gehele looptijd van de lening. Indien daar aanleiding voor is kan het college het rentepercentage voor nieuwe leningen wijzigen

 • 5.

  Wordt de lening niet volledig benut dan wordt het niet opgenomen bedrag op basis van een gereedmeldingsverzoek van de aanvrager in mindering gebracht op de leningaanvraag. De maandelijkse annuïteit wordt vastgesteld op het nieuwe, verlaagde leningbedrag.

 • 6.

  Bij verkoop van het object, waaraan de energiebesparende maatregelen zijn getroffen, wordt de lening gecontinueerd.

 • 7.

  Stimuleringslening voor particulieren:

  De Stimuleringslening voor particulieren wordt verstrekt via een onderhandse akte.

  De hoofdsom van de Stimuleringslening voor particulieren bedraagt niet minder dan € 2.500 en niet meer dan € 30.000 (genoemde bedragen zijn inclusief btw).

  De Stimuleringslening voor particulieren heeft een looptijd van 10 jaar voor bedragen tussen € 2.500 en € 7.500 en een looptijd van 15 jaar voor bedragen tussen € 7.501 en € 30.000 (genoemde bedragen zijn inclusief btw).

 • 8.

  Stimuleringslening voor verenigingen en stichtingen:

  De Stimuleringslening voor verenigingen en stichtingen wordt verstrekt via een onderhandse akte voor bedragen tot € 100.000 (inclusief btw) en voor bedragen daarboven via een hypothecaire akte. De bij het opstellen van een hypothecaire akte bijkomende notaris- en taxatiekosten worden meegenomen in de hoofdsom van de lening.

  De hoofdsom van de Stimuleringslening voor verenigingen en stichtingen bedraagt niet minder dan € 2.500 en is niet gemaximeerd. Bij het verstrekken van een lening groter dan € 100.000 (inclusief btw) dient de raad, conform het vigerende Treasurystatuut, in de gelegenheid gesteld te worden om haar bedenkingen kenbaar te maken aan de hand van een separaat raadsvoorstel.

  De Stimuleringslening voor verenigingen en stichtingen heeft een looptijd van 10 jaar voor bedragen tussen € 2.500 en € 7.500, een looptijd van 15 jaar voor bedragen tussen € 7.501 en € 100.000 en voor bedragen daarboven wordt de looptijd afgestemd op de aard van de investering met een maximum van 30 jaar (genoemde bedragen zijn inclusief btw).

Artikel 15 Bouwdepot

Stimuleringsleningen komen via een bouwdepot van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden conform offerte uitgevoerde werkzaamheden (zie artikel 7).

Artikel 16 Revolverend fonds

 • 1.

  In het kader van de Stimuleringsleningen is een revolverend fonds Stimulerings-leningen ondergebracht bij SVn waaruit, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, Stimuleringsleningen kunnen worden toegekend.

 • 2.

  Het college is bevoegd om middelen aan het revolverend fonds toe te voegen. Het college heeft deze bevoegdheid gemandateerd aan de portefeuillehouder Middelen.

Artikel 17 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 18 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 19 Intrekking toekenning en terugvordering:

 • 1.

  Het college kan een toekenningsbesluit als bedoeld in artikel 12 geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de Stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuiste verstrekte gegevens.

 • 2.

  In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sanctie geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

 • 3.

  Bij intrekking van een toekenning kan het college de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 20 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020” en treedt in werking met ingang van 1 april 2020.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de “Verordening Duurzaamheids-leningen gemeente Beek 2011” ingetrokken.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beek, gehouden op 16 april 2020.

 

De raad voornoemd,

 

de raadsgriffier

Guliël Erven

de voorzitter,

Christine van Basten-Boddin

Naar boven