Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2020, 105610VerordeningenVaststellen wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2007

 

De raad van de gemeente Hoogeveen, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2007:

Artikel I Wijziging verordening

De Algemene plaatselijke verordening 2007 wordt als volgt gewijzigd:

 

A. Na artikel 21 wordt artikel 21a ingevoegd, luidende

Artikel 21a Venten

1. Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

2. Het is verboden te venten op zondagen en maandag t/m zaterdag tussen 20.00 en 09.00 uur.

3. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet.

 

B. Na artikel 32 wordt artikel 34b ingevoegd, luidende

Artikel 34b

Het is verboden in het openbaar gebied lachgas te gebruiken en/ of te verhandelen als daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid in gevaar komt of het milieu belast wordt.

Artikel II Slotbepalingen

1. Deze verordening wordt aangehaald als Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2007 – 2020-II

2. Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op [..].

De griffier, De voorzitter,

C. ELKEN-VAN MIERLO K.B. LOOHUIS