Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent subsidie voor armoede- en schuldenaanpak (Subsidieregeling armoede- en schuldenaanpak Rotterdam 2020-2022)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling van 14 april 2020; kenmerk 20MO01482;

 

gelet op de artikelen 3, 4, 6 en 8 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

 

overwegende, dat het college door middel van subsidiëring Rotterdammers die in armoede of met schulden leven, wil ondersteunen en activeren;

 

besluit:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  armoede: situatie waarin negatieve gevolgen worden ondervonden op diverse levensdomeinen vanwege een laag inkomen of schulden;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

 • -

  inwoners: ingezetenen van de gemeente Rotterdam volgens de Basisregistratie Personen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze regeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend en eenmalig worden verstrekt voor activiteiten die betrekking hebben op het ondersteunen en activeren van Rotterdammers die in armoede en/of met schulden leven. Daarnaast voldoen de activiteiten aan de volgende criteria:

  • a.

   er is een aantoonbare samenwerking tussen diverse partijen;

  • b.

   er is een concreet gedefinieerd meetbaar resultaat;

  • c.

   er is een aantoonbaar effect op Rotterdammers die leven in armoede.

 • 2.

  Onder financiële redzaamheid wordt in dit artikel verstaan: het zelfstandig maken van weloverwogen keuzes, zodanig dat de financiën in balans zijn op zowel korte als op lange termijn, al dan niet met gebruikmaking van het sociale netwerk van de inwoners van Rotterdam die leven in armoede.

 • 3.

  Aan een rechtspersoon kan in ieder geval een subsidie worden verstrekt indien sprake is van onvoldoende aanbod van vergelijkbare activiteiten en indien de activiteiten zich richten op:

  • a.

   het activeren, inzetten en onderhouden van een netwerk van ervaringsdeskundigen;

  • b.

   het bevorderen van sport- en cultuurparticipatie van Rotterdamse jongeren die opgroeien in armoede;

  • c.

   het onderhouden van een wijknetwerk rondom armoede en schulden;

  • d.

   het bevorderen van financiële zelfredzaamheid;

  • e.

   energietransitie;

  • f.

   het tegengaan van voedselverspilling of bevorderen van hergebruik ten gunste van huishoudens met een laag inkomen;

  • g.

   de gezondheidsbevordering bij inwoners die opgroeien in armoede;

  • h.

   het bevorderen van de sociaal emotionele competenties van kinderen die opgroeien in armoede;

  • i.

   het vergroten van het bereik van minimaregelingen;

  • j.

   bestaande of nieuwe activiteiten die passen binnen de doelstellingen van het Beleidskader Armoedeaanpak 2019-2022 Uit de Knoop en het Uitvoeringsplan Rotterdamse Schuldenaanpak, Reset Rotterdam.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1.

  In dit artikel wordt verstaan onder:

  • -

   sociaal ondernemer: een ondernemer die een maatschappelijke opgave op een bedrijfsmatige manier aanpakt, waarbij blijk wordt gegeven van een bijdrage aan het doel van deze regeling;

  • -

   vrijwilligersorganisatie: een georganiseerd verband van personen dat ondersteuning biedt aan de inwoners van Rotterdam.

 • 2.

  Een subsidie op grond van deze regeling kan worden verleend aan een rechtspersoon die behoort tot ten minste één van de volgende doelgroepen:

  • a.

   levensbeschouwelijke en religieuze organisaties;

  • b.

   vrijwilligersorganisaties;

  • c.

   wijkgerichte bewoners- of belangenorganisaties;

  • d.

   sociaal ondernemers;

  • e.

   maatschappelijke organisaties;

  • f.

   professionele organisaties, waaronder bedrijven en instellingen.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de redelijk te maken kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  Algemene exploitatiekosten, zoals huur- en personeelskosten komen alleen in aanmerking voor een subsidie wanneer deze direct betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en ten hoogste voor de duur van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend. Deze kosten zijn realistisch en staan in verhouding tot het aangevraagde subsidiebedrag.

 • 3.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen kosten die voorafgaand aan de subsidieverlening of na afloop van de periode waar subsidie voor wordt verleend, zijn gemaakt.

 • 4.

  Voor subsidie komt evenmin in aanmerking de omzetbelasting over de gesubsidieerde kosten.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt ten minste € 5.000 en ten hoogste € 50.000.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 bedraagt € 747.500.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor 2021 bedraagt € 747.500.

 • 3.

  Het subsidieplafond voor 2022 bedraagt € 500.000.

 • 4.

  Het college kan de hoogte van het subsidieplafond wijzigen.

Artikel 8 Wijze van verdeling

Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening van een volledige aanvraag bij het college, totdat het in artikel 7 vastgestelde subsidieplafond voor het desbetreffende jaar is bereikt.

Artikel 9 Aanvraag

 • 1.

  Aanvragen worden uitsluitend ingediend via het digitale subsidieloket van de gemeente Rotterdam.

 • 2.

  De aanvraag bevat:

  • a.

   een inhoudelijk plan van ten hoogste zes pagina’s A4-formaat;

  • b.

   een financiële onderbouwing van ten hoogste een één pagina A4-formaat;

  • c.

   een onderbouwing van de behoefte aan de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3.

  Wanneer de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld als datum van ontvangst van de aanvraag.

Artikel 10 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 6, eerste lid, van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR 2014) niet eerder ingediend dan 24 weken voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 11 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 8 van de SVR 2014 kan het college een subsidie weigeren indien:

 • a.

  voor de activiteiten waar de aanvraag op toeziet reeds subsidie van het college wordt ontvangen;

 • b.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd afdoende worden geregeld in de met de gemeente Rotterdam afgesloten overeenkomsten.

Artikel 12 Subsidieverplichtingen

 • 1.

  In dit artikel wordt verstaan onder:

  • -

   gebiedsgericht: gericht op een gebied dat is genoemd in artikel 2, eerste lid van de Verordening op de gebiedscommissies 2014;

  • -

   problematische schulden: een schuldensituatie waarbij redelijkerwijs is te voorzien dat de schuldenaar deze niet zal kunnen oplossen.

 • 2.

  Op de subsidieverlening zijn in ieder geval de volgende verplichtingen van toepassing:

  • a.

   de activiteiten worden volledig in het kalenderjaar uitgevoerd waarvoor de subsidie is verleend;

  • b.

   de activiteiten worden wijk- en gebiedsgericht aangeboden en zijn vrij toegankelijk;

  • c.

   de aanvrager verleent kosteloos medewerking aan een eventueel onderzoek door het college naar de effectiviteit van de gesubsidieerde activiteiten;

  • d.

   de aanvrager richt zich met de te subsidiëren activiteiten op de inwoners van de gemeente Rotterdam die leven in armoede of met problematische schulden.

Artikel 13 Subsidievaststelling

In de aanvraag tot subsidievaststelling toont de subsidieontvanger aan dat de activiteiten een bijdrage hebben geleverd aan een doelstelling als bedoeld in artikel 3, tweede lid.

Artikel 14 Intrekking, overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1.

  De Regeling armoede- en schuldenaanpak Rotterdam wordt ingetrokken.

 • 2.

  De Regeling armoede- en schuldenaanpak Rotterdam blijft van toepassing op subsidies verstrekt op grond van deze regeling en op volledige aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor inwerkingtreding van deze subsidieregeling.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2020 en vervalt op 31 december 2021.

 • 4.

  Deze subsidieregeling blijft van toepassing op subsidies die krachtens deze regeling zijn verstrekt.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling armoede- en schuldenaanpak Rotterdam 2020-2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 april 2020.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 15 april 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Toelichting

Algemene toelichting

Deze regeling heeft tot doel Rotterdammers in armoede of met schulden te ondersteunen en te activeren.

Naast titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Subsidieverordening Rotterdam biedt deze regeling de wettelijke grondslag voor de beoordeling van subsidieaanvragen op het gebied van armoede en schulden.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Subsidieverordening Rotterdam zijn onverkort van toepassing op de onderhavige regeling.

Onder armoede verstaan wordt de doelgroep verstaan die negatieve gevolgen ondervindt op diverse levensdomeinen vanwege een laag inkomen. Te denken valt aan het niet kunnen meedoen aan sport- en cultuuractiviteiten.

Onder financiële zelfredzaamheid worden mensen verstaan die weloverwogen keuzes kunnen maken, zodanig dat de financiën in balans zijn op zowel korte als op lange termijn. We hanteren hiervoor de Nibud competenties:

 • 1.

  Voldoende inkomsten verwerven om van te leven Hij/zij verwerft voldoende inkomsten zodat hij/zij in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien en houdt daarbij rekening met zijn/haar rechten, plichten en verantwoordelijkheden.

 • 2.

  De geldzaken organiseren Hij/zij beheert en monitort de betalingen, houdt de administratie bij en brengt de inkomsten en uitgaven in kaart, zodat er overzicht is dat inzicht geeft in de mogelijkheden om de inkomsten en uitgaven in balans te houden.

 • 3.

  Verantwoord besteden Hij/zij besteedt de inkomsten zodanig dat de bestedingen van de consument passen bij de persoonlijke voorkeuren en het beschikbare budget, zodat de inkomsten en uitgaven op de korte termijn in balans zijn.

 • 4.

  Voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen Hij/zij houdt er rekening mee dat voorziene en onvoorziene wensen en gebeurtenissen op de (middel)lange termijn gevolgen kunnen hebben voor zijn/haar financiële situatie. Hij/zij stemt de huidige bestedingen hierop af en kiest bewust financiële producten, zodat de inkomsten en uitgaven ook in de toekomst in balans zijn.

   

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die betrekking hebben op de thema’s armoede en schulden. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

De te subsidiëren activiteiten moeten een bijdrage leveren aan de armoede- en schuldenaanpak zoals deze in het beleidskader armoedeaanpak en Reset Rotterdam, uitvoeringsplan schuldenaanpak is verwoord.

Zie www.rotterdam.nl/geldenzo voor een overzicht van minimaregelingen waar inwoners van Rotterdam aanspraak op kunnen maken.

De opsomming van de activiteiten in lid 3 is richtinggevend en niet limitatief.

Het concreet gedefinieerd meetbaar resultaat, genoemd in lid 3, moet SMART geformuleerd zijn.

 

Artikel 4 Doelgroep

Alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen.

 

Artikel 5 Kosten die voor subsidie aanmerking komen

De subsidie wordt alleen verleend voor de kosten die direct verband houden met de uitvoering van de activiteiten.

Omzetbelasting wordt niet vergoed. De verantwoordelijkheid om te onderzoeken of de activiteiten omzetbelastingplichtig zijn ligt bij de aanvrager.

 

Artikel 11 Aanvullende weigeringsgronden

Subsidies kunnen worden afgewezen op grond van het bepaalde in Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht, alsmede de Subsidieverordening Rotterdam. In aanvulling op de aldaar opgenomen weigeringsgronden van subsidieaanvragen, zijn in artikel 11 aanvullende weigeringsgronden opgenomen. Zo kan het college subsidie weigeren in het geval de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat uitsluitend subsidie wordt verleend voor de doelstellingen, als genoemd in deze regeling. Activiteiten die reeds subsidie ontvangen van de gemeente komen niet in aanmerking voor subsidie.

 

Artikel 12 Subsidieverplichtingen

De activiteiten dienen volledig in het jaar waarvoor de aanvraag is gedaan te worden uitgevoerd. Voorbeeld: als in de aanvraag staat dat de activiteiten in 2020 worden uitgevoerd, dienen de activiteiten ook daadwerkelijk in 2020 afgerond te zijn. Overloop van activiteiten naar 2021 is dan niet mogelijk, dan wel komt dat deel van de activiteit niet in aanmerking voor subsidie. Wel kan in 2020 subsidie aangevraagd worden voor activiteiten in 2021.

Naar boven