Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2020, 10208VerordeningenIntrekken regelingen in verband met vaststellen Personeelshandboek gemeente Stichtse Vecht 2020

 

Het college heeft op 9 juli 2019 het Personeelshandboek gemeente Stichtse Vecht 2020 vastgesteld. Het Personeelshandboek is per 1-1-2020 in werking getreden. In het Personeelshandboek zijn alle bestaande (lokale) personele regelingen opgenomen. De oude regelingen zijn per 1-1-2020 ingetrokken.

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De rechtspositie van gemeenteambtenaren wordt dan niet meer geregeld door het Ambtenarenrecht, maar door (onder andere) het Burgerlijk Wetboek, de Cao Gemeenten en het Personeelshandboek gemeente Stichtse Vecht 2020. Dit Personeelshandboek is een verzameling van de huidige lokale regelingen, maar heeft een andere vorm en andere verwijzingen.

De Algemene wet bestuursrecht is vanaf 1 januari 2020 niet meer van toepassing op de rechtspositie van werknemers. Dat betekent dat de regelingen na 1 januari 2020 niet meer worden gepubliceerd.

De volgende regeling (van vóór 1-1-2020) is ingetrokken:

Tijdelijke regeling cafetariamodel gemeente Stichtse Vecht

 

Stichtse Vecht, 20 januari 2020.