Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 101412Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 14 april 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 14 april 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Vragen artikel 34 door Algemeen Belang (AB) aan college inzake rapportage Senioren Kennis Netwerk (SKN) ‘Iedereen kan meedoen’

Het college heeft besloten de vragen van Algemeen Belang inzake de rapportage van Senioren Kennis Netwerk (SKN) ´Iedereen kan meedoen´ m.b.t. ´Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen voor inwoners van Oisterwijk met een fysieke beperking’ met bijgevoegde brief te beantwoorden.

 

Jaarverslag VTH 2019

Het college heeft besloten het jaarverslag toezicht en handhaving 2019 en jaarverslag vergunningen 2019 vast te stellen, en heeft ingestemd met de raadsinformatiebrief, waarmee de raad op de hoogte wordt gebracht van deze jaarverslagen.

 

Perspectiefnota 2021-2024

Het college biedt de Raad de Perspectiefnota 2021-2024 aan. De perspectiefnota vormt het uitgangspunt voor het opstellen van de Begroting 2021.

 

Aanvraag rijksbijdrage in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken

Het college heeft besloten om een aanvraag in te dienen voor een rijksbijdrage in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het college heeft hierover een raadsinformatiebrief vastgesteld.

 

Principeverzoek herbestemmen maatschappelijke bestemming naar wonen Oirschotseweg 2 Moergestel

Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot herbestemming van de locatie Oirschotseweg 2 Moergestel naar een woonbestemming.

 

Uitvoeringsprogramma Economische Visie 2020-2022

Het college heeft besloten in te stemmen met het uitvoeringsprogramma 2020 - 2022 bij de Economische Visie 'Er zit meer in (in) Oisterwijk'.

 

Wijziging (toevoeging onderschrift) straatnaam van Tienhovenlaan in Oisterwijk

Het college heeft besloten tot aanvulling van de straatnaam van Tienhovenlaan met het onderschrift “Pieter van Tienhoven (1875-1953) - medeoprichter Vereniging Natuurmonumenten.

 

Voorschot tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Het college heeft besloten een voorschot te verstrekken aan zelfstandig ondernemers in financiële nood die een beroep doen op de TOZO, aan de voorwaarden voldoen en het voorschot direct te verrekenen met een toekenning vanuit TOZO over de maand maart, zodra de regeling uitgevoerd kan worden.

 

Reactie college op de betogen van de fracties t.a.v. het Strijdplan Sociaal Domein.

Het college heeft ingestemd met de raadsinformatiebrief waarin de reactie wordt gegeven op de inbreng van de fracties t.a.v. het Strijdplan Sociaal Domein