Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 100747Beschikkingen | aanvraagEideweg 1 en 5 Noordbroek, Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) & vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit, Z2019-00011712

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), aan:

 

Eideweg 1 en 5 , 9635 VA Noordbroek, voor het uitbreiden van een bestaande melkveehouderij op de bedrijfslocatie Eideweg 1 Noordbroek. 15 april 2020

 

Activiteiten: -veranderen van een inrichting

-bouwen van een bouwwerk

 

Het betreft een bestaande melkrundveehouderij met twee bedrijfslocaties. De aangevraagde verandering op de locatie Eideweg nr. 1 betreft het bouwen van twee bedrijfsgebouwen (werktuigenberging en ligboxenstal met berging) en het uitbreiden van het aantal dieren.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat zij daarnaast op 19 juli 2019 een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het veranderen van een melkrundveebedrijf aan de Eideweg 1 en 5 te Noordbroek.

 

De beoogde activiteit (het veranderen van een melkrundveebedrijf) staat vermeld in bijlage D,

categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 14 (200 stuks melk-, kalf- of zoogkoeien; 340 stuks vrouwelijk jongvee; 340 stuks melk-, kalf- en zoogkoeien en vrouwelijk jongvee) niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze verandering is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

 

Inzage

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken en het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit van

19 juli 2019 liggen vanaf 23 april 2020 tot en met 3 juni 2020 ter inzage bij: Het gemeentehuis van Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand.

 

Zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit en het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit van 19 juli 2019. Een schriftelijke zienswijze kun u sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de gemeente Midden-Groningen via telefoonnummer 0598 373737.

 

Beroep

Een beroepschrift tegen de definitieve omgevingsvergunning kunt u te zijner tijd alleen indienen als u belanghebbende bent in de zin van artikel 1:2, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning of u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Midden-Groningen,

Gorecht-Oost 166 te Hoogezand, telefoonnummer 0598 373737.