Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2020, 10073Beleidsregels



Beleidsnotitie PFAS lokale achtergrondwaarden en toepassingsnormen voor grond en baggerspecie, gemeente Nieuwegein

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein maakt bekend dat op 7 januari het volgende is besloten:

 • 1.

  de beleidsnotitie PFAS lokale achtergrondwaarden en toepassingsnormen Nieuwegein vast te stellen, met daarin als belangrijkste uitgangspunten:

  • Deze normen zijn gebaseerd op waarden verkregen uit de in Nieuwegein gemeten gehalten voor PFAS.

  • Deze normen zijn afgestemd met de RUD Utrecht, die toeziet op de naleving van deze normen.

  • De gemeten waarden voor PFAS in Nieuwegein vormen geen risico voor gezondheid en milieu.

  • De Nieuwegeinse normen voor PFAS vallen binnen de bandbreedte die voor lokale achtergrondwaarden in het Tijdelijk handelingskader is gesteld.

  • Deze beleidsnotitie voor PFAS is een aanvulling op de Nota bodembeheer.

 • 2.

  de bodemkwaliteitskaart PFAS Nieuwegein vast te stellen, met daarin als belangrijkste aandachtspunten:

  • De bodem van maaiveld tot 1 meter diepte in Nieuwegein zoals gesteld in de bestaande bodemkwaliteitskaart mag op basis van de meetgegevens worden beschouwd als één gezoneerd gebied waarbinnen moet worden voldaan aan vastgestelde normen.

  • Deze normen zijn afgestemd met de RUD Utrecht, die VTH-taken voor gemeente Nieuwegein verricht.

 • 3.

  de beleidsregel ‘Beleid Omgaan met PFAS in bodem Nieuwegein’, gemeenteblad nr. 56740, dd. 11 maart 2019, in te trekken, zodra het nieuwe beleid in werking treedt.

 • 4.

  aan de raad voor te stellen de beleidsnotitie PFAS Nieuwegein en de bodemkwaliteitskaart PFAS Nieuwegein te bekrachtigen.

Wat zijn PFAS?

PFAS betreft de stoffengroep Per- en Poly Fluor Alkyl Stoffen. Bekende varianten zijn PFOA en PFOS. In grote concentraties zijn PFAS schadelijk voor mens en milieu.

Zijn er risico’s?

Nee. Er is onderzoek naar PFAS in de bodem van Nieuwegein verricht. Uit vergelijking met de door RIVM gestelde normen voor PFAS blijkt dat de gemeten concentraties verwaarloosbaar klein zijn en geen risico’s voor mens en milieu vormen.

Waarom gemeentelijk beleid?

De landelijke normen voor deze stoffengroep vormen in onze regio onvoldoende basis om stagnatie bij projecten met grondverzet en baggerwerk te voorkomen. Het rijk faciliteert en stimuleert gemeenten om op basis van onderzoek naar PFAS in de bodem gemeentelijk beleid vast te stellen. Zo kunnen grondstromen op gang worden gehouden en kan stagnatie van projecten worden voorkomen. Indien op 7 januari het college van B&W het gemeentelijk beleid voor PFAS met een besluit vaststelt, treedt dit beleid in werking.