Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 9962Beschikkingen | afhandelingGeweigerde omgevingsvergunning, aanleggen van een uitweg, Hoogstraat 16, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor omgevingsvergunningen hebben geweigerd:

 

Echt

Hoogstraat 16, voor het aanleggen van een uitweg, datum verzending 7 januari 2019.

 

Beroepschrift indienen

Bent u het oneens met dit besluit, dan kunt u schriftelijk een beroepschrift indienen. Doe dit binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Dit is de wettelijke termijn. Daarna mag uw beroep niet meer in behandeling worden genomen. Stuur uw beroepschrift naar: Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. In uw beroepschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);

  • de reden waarom u beroep indient;

  • de datum en uw handtekening.

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 Awb naar voren heeft gebracht. Van de indiener van het beroepschrift wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffier van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

 

Echt-Susteren, 17 januari 2019