Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2019, 99202VerordeningenWijzigingsbesluit tot aanwijzen plaatsen betaald parkeren en toepassing wileklem per 1 juli 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

overwegende dat:

 

 • -

  in Zorgvliet parkeerproblemen zijn. Gelet hierop is met bewoners en de wijkorganisatie overleg gevoerd om betaald parkeren in te voeren.;

 • -

  in Duinoord tevens parkeerproblemen zijn. Gelet hierop is met bewoners en de wijkorganisatie overlegd om betaald parkeren uit te breiden.;

 • -

  er in de wijken Zorgvliet, Duinoord en Regentessekwartier bewonersavonden en draagvlakpeilingen hebben plaatsgevonden (zie RIS 300578 en 301152);

 • -

  met de uitbreiding van Duinoord het parkeervergunninggebied Regentessekwartier/ Duinoord gesplitst dient te worden;

 • -

  de splitsing van het vergunninggebied uitgevoerd wordt gezien het Regentessekwartier overdag geen parkeerproblemen kent. Dit is geconstateerd uit parkeertellingen en door de bewoners bevestigd tijdens de informatieavond. De parkeerregeling blijft hier ongewijzigd en alleen in de avond;

 • -

  door diverse ondernemers langs het smalle deel van de Laan van Meerdervoort aandacht is gevraagd voor de parkeersituatie in de Laan van Meerdervoort. Op dit gedeelte zijn de meeste winkel- en horecavoorzieningen en slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor ambassades. Nu de herinrichtingen in de Laan van Meerdervoort gereed zijn wordt conform raadsvoorstel RV49 (RIS 270660_140506) en de wens van de ondernemers voor de laatste vijf parkeerplaatsen voor de zijstraat Van der Spiegelstraat (ter hoogte van Laan van Meerdervoort nr. 56) een winkelstraatregeling ingevoerd;

 • -

  op verzoek van belanghebbenden worden de nieuw gerealiseerde parkeerplaatsen aan de Zuiderparklaan op de locatie van de voormalige bushalte tussen Hoenderloostraat en Apeldoornselaan toegevoegd aan het winkelstraatregime Apeldoornselaan conform raadsvoorstel RV 79 (RIS 274411_140909).;

 

besluit:

 

 • I.

  a. het “besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en toepassing wielklem per 1 juli 2019”, vast te stellen conform bijlage I “Plaats en tijdstip betaald parkeren per 1 juli 2019” en te bepalen dat de plaatsen en tijdstippen genoemd in de bijlage waarop tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a en b van de Verordening parkeerbelastingen 2008, mag worden geparkeerd;

   

  b. dat op alle plaatsen, genoemd in de bijlage “Plaats en tijdstip betaald parkeren per 1 juli 2019” tevens de wielklem mag worden toegepast;

   

  c. dat op alle plaatsen, genoemd in de bijlage “Plaats en tijdstip betaald parkeren per 1 juli 2019” tevens mag worden geparkeerd met een vergunning met gebiedscode 60, 60F en 60G;

 

 • II.

  dat het eerder genomen besluit tot aanwijzen plaatsen betaald parkeren en toepassing wielklem, zoals laatst gewijzigd in het besluit van 18 december 2018 met ingangsdatum 1 januari 2019, RIS301416 met ingang van 1 juli 2019 wordt ingetrokken;

 

 • III.

  dat dit besluit in werking treedt op 1 juli 2019 na bekendmaking in het gemeenteblad.

 

Den Haag, 16 april 2019

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,

Peter Hennephof

 

de burgemeester,

Pauline Krikke