Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2019, 97830Overige besluiten van algemene strekkingUitvoeringsbesluit van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende nadere regels en besluiten behorende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Heerlen.

 

 

1 Algemeen

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  verordening: Afvalstoffenverordening Heerlen 2018;

 • 2.

  inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen/innemen van afvalstoffen die binnen de gemeente ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en innemen daarvan;

 • 3.

  afvalwijzer: het jaarlijks schema van inzameldagen welke ieder jaar ter beschikking wordt gesteld aan gebruikers van ieder perceel en digitaal beschikbaar is op de website van de Rd4 en via de Milieu App;

 • 4.

  ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een inzamelende persoon of instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of vanwege de inzamelende persoon of instantie geplaatste inzamelmiddelen of -voorzieningen of op een daartoe aangewezen plaats;

 • 5.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, PMD-zak, GFT-emmer, BEST-tas of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • 6.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een (ondergrondse) verzamelcontainer, wijk/flat container of milieupark, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • 7.

  inzameldienst: de krachtens artikel 3, eerste lid verordening, aangewezen inzameldienst Reinigingsdiensten Rd4, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

 • 8.

  gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt;

 • 9.

  inzameldag: dagen/tijden waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden kunnen worden zoals aangegeven op de afvalwijzer;

 • 10.

  restafval: huishoudelijk restafval.

 

2. Huishoudelijke afvalstoffen

 

Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

Op grond van artikel 4 van de verordening wordt als inzamelaar aangewezen:

 • 1.

  de door Reinigingsdiensten Rd4 via aanbesteding gecontracteerde onderaannemers voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep en op de milieuparken;

 • 2.

  de door Reinigingsdiensten Rd4 ingezette verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens voor onbepaalde termijn;

 • 3.

  scholen/detailhandelaren belast met de inzameling van batterijen (KCA);

 • 4.

  apotheken belast met de inzameling van geneesmiddelen/spuiten (KCA).

 

Artikel 3. Gescheiden inzameling

Op grond van artikel 7, derde lid van de verordening worden de volgende fracties bij of nabij elk perceel gescheiden ingezameld:

 • 1.

  plastic- en metalen verpakkingsmateriaal en drankenkartons (PMD);

 • 2.

  oud papier en karton;

 • 3.

  boeken, elektrische apparatuur, speelgoed, textiel en kleine kringloopspullen (BEST-tas);

 • 4.

  kerstbomen.

 

Op aanvraag worden naast de reguliere inzameling zoals vermeld op de afvalwijzer de volgende stromen gescheiden opgehaald:

 • 1.

  grofvuil (inclusief houtafval);

 • 2.

  kringloopgoederen;

 • 3.

  wit- en bruingoed;

 • 4.

  metaalafval;

 • 5.

  snoeiafval.

 

Voor een gedetailleerde uitwerking van de afvalstromen welke gescheiden worden ingezameld en/of gescheiden kunnen worden aangeboden op de milieuparken wordt verwezen naar de afvalscheidingswijzer welke digitaal beschikbaar is op de website van Rd4 en de Milieu App.

 

Artikel 4. Inzamelfrequentie nabij elk perceel

Op grond van artikel 7, derde lid van de verordening gelden voor afvalstoffen die huis aan huis worden ingezameld de volgende inzamelfrequentie en data zoals opgenomen in de afvalwijzer:

 • 1.

  oud papier en karton: tenminste 12 maal per jaar;

 • 2.

  verpakkingsafval (kunststof), metalen en drankkartons (PMD): tenminste 26 maal per jaar;

 • 3.

  BEST artikelen (boeken, grote elektrische apparatuur, speelgoed en textiel): tenminste 6 maal per jaar;

 • 4.

  grof huishoudelijk afval, elektrische of elektronische apparatuur (voorheen wit-/bruingoed), metalen en kringloopgoederen: op een overeengekomen datum binnen 1 maand na een daartoe strekkend verzoek van de gebruiker van het perceel;

 • 5.

  grof tuinafval: na een daartoe strekkend verzoek van de gebruiker van het perceel, 3 maal in het voorjaar en 3 maal in het najaar;

 • 6.

  kerstbomen worden 1 maal per jaar in januari ingezameld.

 

Artikel 5. Inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • 1.

  voor de inzameling van huishoudelijk restafval en GFT-afval voor iedere gebruiker van een perceel behorende tot de categorie laagbouwwoningen en anderen niet gestapelde woningen: de hiertoe van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) (140 of 240 liter);

 • 2.

  voor de inzameling van huishoudelijk restafval en/of GFT-afval voor gebruikers van een groep van percelen behorende tot de categorie hoogbouwwoningen en stapelbouwwoningen:

 • a.

  ondergrondse restafvalcontainer.

 • b.

  gekenmerkte afvalzak.

 • c.

  minicontainer(s) van 140 of 240 liter restafval.

 • d.

  minicontainer(s) van 10, 20, 140 of 240 liter voor GFT-afval.

 • 3.

  voor de inzameling van verpakkingsglas de boven- of ondergrondse verzamelcontainers in de wijk of centra;

 • 4.

  voor de inzameling van textiel de boven- of ondergrondse verzamelcontainers in de wijk of centra;

 • 5.

  voor de huis aan huis inzameling van boeken, elektrische apparatuur, speelgoed en textiel de BEST tas aan te wijzen;

 • 6.

  voor de inzameling van papier en karton de boven- of ondergrondse verzamelcontainers in de wijk of centra;

 • 7.

  voor de inzameling van papier en karton voor iedere gebruiker van een perceel behorende tot de categorie laagbouwwoningen en anderen niet gestapelde woningen de minicontainer(s) van 140 liter;

 • 8.

  voor de inzameling van het verpakkingsafval (kunststof, metalen en drankkartons (PMD)) de door Rd4 verstrekte plastic heroe zak;

 • 9.

  voor de overige categorieën van huishoudelijke afvalstoffen de regionale milieuparken aan te wijzen. Hiervoor wordt verwezen naar de door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 vastgestelde “Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op de milieuparken van de GR Reinigingsdiensten Rd4“ en de afvalscheidingswijzer.

 

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening gelden de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

 

Minicontainers

 • 1.

  alleen minicontainers voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval die zijn voorzien van een (geactiveerde) chip mogen ter lediging worden aangeboden:

 • 2.

  op de door de inzameldienst aangewezen locatie alsmede op de door de inzameldienst aangewezen wijze;

 • 3.

  waarbij de minicontainer(s) gesloten moeten zijn;

 • 4.

  waarbij de inhoud van de minicontainer(s) niet uit de minicontainer(s) mag steken;

 • 5.

  waarbij de huishoudelijke afvalstoffen op een zodanige wijze in de minicontainer(s) worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden of tot beschadiging van de minicontainer(s);

 • 6.

  waarbij de minicontainer(s) niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor (brand)gangen geplaatst mogen worden;

 • 7.

  waarbij geen losse of anderszins verpakte afvalstoffen op of naast de minicontainer(s) mogen worden aangeboden;

 • 8.

  waarbij de minicontainer(s) zo spoedig mogelijk, na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk op het eind van de inzameldag van de openbare weg verwijderd moeten zijn;

 • 9.

  afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de inzamelmiddel zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit het inzamelmiddel te worden verwijderd.

 

Gekenmerkte afvalzak(ken) PMD en BEST-tas

 • 1.

  het overdragen van deze middelen moet geschieden door plaatsing daarvan op de vastgestelde inzameldag:

 • 2.

  de zakken dienen gesloten te zijn en mogen niet verkeershinderlijk en voor inritten van derden of in brandgangen geplaatst worden

 • 3.

  de inhoud van de zakken mag niet uitsteken en de zakken mogen niet gescheurd zijn;

 • 4.

  de BEST-tas moet zo dicht mogelijk bij de brievenbus op eigen terrein worden aangeboden. Indien dit niet mogelijk is dan zo dicht mogelijk bij eigen terrein aanbieden;

 • 5.

  er mogen geen spullen naast de BEST-tas worden aangeboden.

 

Op grond van artikel 10, eerste lid van de verordening gelden de volgende regels voor de wijze of overdracht van de verstrekte minicontainers en afvalzakken voor restafval en GFT:

 • 1.

  het gewicht van de minicontainer mag niet zwaarder zijn dan 80 kg;

 • 2.

  de inhoud van de afvalzak mag niet zwaarder zijn dan 12 kg.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, eerste lid van de verordening gelden de volgende regels over het gebruik en de reiniging van het inzamelmiddel door de gebruiker van een perceel:

 • 1.

  Het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de inzameldienst;

 • 2.

  De inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een chip waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

 • 3.

  De verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

 • 4.

  De gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

 • 5.

  De inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

 • 6.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

 • 7.

  De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

 • 8.

  De verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

 • 9.

  Het is verboden een van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval anders te gebruiken dan het doel waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld;

 • 10.

  Schade door oneigenlijk gebruik komt voor rekening van de gebruiker van het perceel waarop de minicontainers voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval zijn geregistreerd;

 • 11.

  De gebruiker van het perceel waarop de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval zijn geregistreerd, is verantwoordelijk voor het gebruik van de minicontainer(s) en de ordelijke staat hiervan;

 • 12.

  De gebruiker van het perceel waarop de minicontainers voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval zijn geregistreerd moet bij verhuizing de op zijn perceel geregistreerde minicontainers bij het perceel achterlaten;

 • 13.

  Het is, in het belang van een doelmatige verwijdering van de afvalstoffen vanuit de minicontainers voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval alsmede in het belang van hygiëne, verboden de minicontainers voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval te vullen met afvalstoffen die van een zodanige samenstelling zijn dat deze onderling dan wel met andere stoffen een vaste massa kunnen gaan vormen dan wel dat de afvalstoffen in de minicontainer(s) blijven plakken;

 • 14.

  De gebruiker van het perceel waarop de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval zijn geregistreerd, dient deze in belang van de hygiëne regelmatig te reinigen;

 • 15.

  Het is verboden de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval te vullen met losse vloeistoffen en heet materiaal;

 • 16.

  De gebruiker van het perceel waarop de minicontainer(s) voor huishoudelijk groente-, fruit- en tuinafval is (zijn) geregistreerd mag in het inzamelmiddel voor gft-afval geen verpakkingsafval zakken deponeren.

 

 • 4.

  Op grond van artikel 10, eerste lid van de verordening worden de volgende categorieën van huishoudelijke afvalstoffen aangewezen die zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening gemeente Heerlen ter inzameling kunnen worden aangeboden:

  • a.

   papier en karton

  • b.

   grof huishoudelijk restafval

  • c.

   kringloopgoederen

  • d.

   grof tuinafval

  • e.

   kerstbomen

  • f.

   houtafval

  • g.

   metalen

 

 • 5.

  Op grond van artikel 10, eerste lid van de verordening gelden de volgende regels over de manier waarop huishoudelijke afvalstoffen zonder een inzamelmiddel door de gebruiker van een perceel moeten worden aangeboden:

 • 1.

  oud papier en karton dient te worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag:

 • 2.

  waarbij het oud papier en karton, in geval het oud papier ’s ochtends en ’s middags wordt ingezameld uiterlijk om 07.00 uur dan wel indien ’s avonds wordt ingezameld uiterlijk om 17.30 uur, op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg ter inzameling wordt aangeboden;

 • 3.

  waarbij het oud papier en karton goed wordt gebundeld dan wel in dozen wordt verpakt en wel zodanig dat verspreiding van het papier door wind niet mogelijk is;

 • 4.

  het aangeboden oud papier en karton niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in dan wel voor door- of brandgangen geplaatst wordt;

 • 5.

  waarbij geen sprake mag zijn van vervuiling door andere afvalcomponenten welke in of bij het aangeboden oud papier of karton worden achtergelaten;

 • 6.

  grof huishoudelijk restafval kan worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) heeft gedaan;

 • 7.

  kringloopgoederen kunnen worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) heeft gedaan:

 • 8.

  grof tuinafval kan worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) heeft gedaan;

 • 9.

  waarbij het grof tuinafval op de inzameldag dag voor 07.00 uur op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg wordt geplaatst;

 • 10.

  kerstbomen kunnen worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag;

 • 11.

  metalen kunnen worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe bij de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) heeft gedaan.

 

 • 6.

  Op grond van artikel 10, eerste lid van de verordening gelden de volgende regels:

 • 1.

  het gewicht van het aangeboden oud papier/karton mag niet zwaarder zijn dan 12 kg per bundel of doos;

 • 2.

  de hoeveelheid aangeboden grof huishoudelijk restafval mag niet meer zijn dan 1m3, niet zwaarder zijn dan 25 kg en niet langer zijn dan 150 cm;

 • 3.

  het gewicht van het aangeboden grof tuinafval mag niet zwaarder zijn dan 25 kg per bundel en groter zijn dan 3m3 en niet langer zijn dan 150 cm;

 • 4.

  het ter inzameling aangeboden grof tuinafval mag geen takken mag bevatten die dikker zijn dan 10 cm in doorsnede, noch stammen, stronken en wortels;

 • 5.

  de hoeveelheid ter inzameling aangeboden houtafval mag niet zwaarder zijn dan 25 kg en niet langer zijn dan 150 cm;

 • 6.

  de hoeveelheid ter inzameling aangeboden metalen per stuk niet meer mag zijn dan 50 kg en niet langer zijn dan 4 meter.

 

 • 7.

  Op grond van artikel 10, eerste lid van de verordening gelden de volgende regels voor de ordelijke overdacht of aanbieding van huishoudelijk afval in ondergrondse verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit en tuinafval, textiel en glas:

 • 1.

  door de gebruiker alleen afval in de daartoe opgestelde verzamelcontainer(s) ordelijk mag worden gedeponeerd;

 • 2.

  geen afval op, naast of in de directe nabijheid van de verzamelcontainer(s) mag worden geplaatst, ook als deze vol is (zijn);

 • 3.

  de verzamelcontainer na gebruik goed afgesloten dient te worden.

 • 4.

  het afval in afgesloten zakken moet worden aangeboden (glas niet);

 • 5.

  verpakkingsglas op kleur (bont en wit) gesorteerd dient te worden en in de hiervoor bestemde verzamelcontainer gedeponeerd dient te worden.

 

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9 gelden de volgende regels over de dagen en tijden waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden kunnen worden:

 • 1.

  de dagen en tijden waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden kunnen worden zijn aangegeven op de afvalwijzer;

 • 2.

  de aan te bieden afvalstoffen (glas, textiel, papier en karton) bij de straatvoorzieningen mogen niet tussen 21.00 en 07.00 uur aangeboden worden;

 • 3.

  de aan te bieden minicontainer(s) voor restafval, groente- tuin en fruit afval en papier en karton kunnen de dag voorafgaand aan de inzameldag na 20.00 uur worden aangeboden, doch dienen uiterlijk voor 07.00 uur op de inzameldag aangeboden te zijn;

 • 4.

  de minicontainer(s) slechts eenmaal ter lediging op de aangewezen dag voor de desbetreffende afvalstof aangeboden mogen worden;

 • 5.

  de onder 4 gestelde bepaling is niet van toepassing op de minicontainers die in het kader van de klachtenroute van de reinigingsdiensten Rd4 alsnog ter lediging worden aangeboden;

 • 6.

  de minicontainers die alsnog op de niet voor de desbetreffende afvalstof aangewezen ledigingsdag ter lediging worden aangeboden niet geledigd zullen worden;

 • 7.

  voor de aanbiedingstijdstippen van huishoudelijke afvalstoffen op de regionale milieuparken wordt verwezen naar het vastgestelde “Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op de milieuparken van de GR Reinigingsdiensten Rd4”.

 

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden of andere onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kan het college op grond van artikel 8 van de verordening voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen aanwijzen.

 

3. Bedrijfsafvalstoffen

 

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 11 worden de volgende bedrijfsafvalstoffen aangewezen:

 • 1.

  restafval, dat in aard, hoeveelheid en samenstelling vergelijkbaar is met het huishoudelijk afval, als categorie bedrijfsafvalstoffen aan te wijzen die gelijktijdig met de inzameling van het huishoudelijk afval in Heerlen door de inzameldienst mag worden ingezameld.

 

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening gelden de volgende regels:

 • 1.

  in Heerlen Centrum en Hoensbroek Centrum mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld op de vastgestelde venstertijden zoals vastgesteld in de beleidsregel ”Rijden in het voetgangersgebied”;

 • 2.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • 3.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

4. Slotbepalingen

 

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  het “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Heerlen” wordt ingetrokken.

 • 2.

  deze regeling treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

 

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Heerlen 2019”.

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 16 april 2019.

 

 

de wnd. burgemeester,

E.G.M. Roemer

gemeentesecretaris a.i

M.L. Wilke