Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2019, 96929Beschikkingen | afhandelingIndustriepark in Leek, Omgevingsvergunning verleend

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor: het wijzigen van een grootwinkelplein

 

Locatie: Industriepark 1, 3, 5n, 5r, 5v, 8 en 8a in Leek

 

Datum verzending: 18 april 2019

 

Bezwaarschrift

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van de besluiten naar de aanvrager, daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, Postbus 100, 9350 AC Leek. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u een bezwaarschrift hebt ingediend. Voor behandeling van uw verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.