Gemeenteblad van Noardeast-Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noardeast-FryslânGemeenteblad 2019, 95766Overige besluiten van algemene strekkingRectificatie, bekendmaking m.e.r. beoordelingsbesluit Horneweg 20 Blije

Burgemeester en wethouders van gemeente Noardeast Fryslân maken overeenkomstig artikel 7.17 eerste lid van de Wet Milieubeheer bekend dat voor de voorbereiding van een besluit op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), gericht op het bouwen van twee nieuwe pluimveestallen aan de Horneweg 20 te Blije, er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Aanmeldingsnotitie

Op basis van het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage is de voorgenomen activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig. Uit toetsing van de door de initiatiefnemer verstrekte m.e.r.-aanmeldingsnotitie, volgt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Het college heeft daarom op 2 april 2019 besloten dat er geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

Inzien

Van 25 april 2019 tot en met 5 juni 2019 liggen het besluit en de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht tijdens openingstijden (zie www.noardeast-fryslan.nl) ter inzage in het gemeentehuis te Dokkum, Koningstraat 13, 9101 LP Dokkum en het gemeentehuis in Ferwert, Hegebeintumerdyk 2 9172 PJ te Ferwert.

Reageren

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Deze belanghebbenden kunnen binnen de bovenstaande termijn een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast Fryslân, Postbus 13, 9290 AA, Kollum. Andere belanghebbenden kunnen gebruik maken van het rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader van de procedure voor het verlenen van een vergunning ingevolge de Wabo voor de betreffende activiteit.