Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 95717Overige besluiten van algemene strekkingGRONDPRIJZENBRIEF 2019

Kenmerk Z030065 / D293330

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Hebben besloten om:

1. Als onderdeel van de Nota Grondprijzenbeleid 2016-2020 de Grondprijzenbrief 2019 vast te stellen.

2. De Grondprijzenbrief 2018 te vervangen door de Grondprijzenbrief 2019.

 

Inleiding

Op 30 juni 2016 is de “Nota Grondprijzenbeleid 2016-2020” door de gemeenteraad vastgesteld (RB16.0035). In de nota is opgenomen dat het College van B&W jaarlijks, binnen de kaders van de Nota Grondprijzenbrief, de geactualiseerde grondprijzen vaststelt. Dit gebeurt door middel van de Grondprijzenbrief, welke ter informatie naar de gemeenteraad zal worden gestuurd. De jaarlijks vastgestelde grondprijzen worden in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) verwerkt. Ten opzichte van de Grondprijzenbrief 2018 zoals vastgesteld op 13 februari 2018 (BW18.0042) zijn er in de Grondprijzenbrief 2019 geen wijzigingen doorgevoerd.

 

Argumenten

  • 1.1

    Het college is bevoegd om de Grondprijzenbrief 2019 vast te stellen.

Op 30 juni 2016 heeft de raad de Nota Grondprijzenbeleid 2016-2020 vastgesteld. Daarin is opgenomen dat het college van B&W de bij deze nota behorende Grondprijzenbrief jaarlijks vaststelt.

  • 1.2

    Middels de Grondprijzenbrief 2019 worden de grondprijzen voor het jaar 2019 vastgesteld.

De grondprijzen zoals opgenomen in de Grondprijzenbrief 2018 zijn marktconform. De uitgangspunten en rekenmethodieken ter bepaling van de grondprijzen zijn opgenomen in de Nota Grondprijzenbeleid 2016-2020.

  • 1.3.

    De Grondprijzen worden verwerkt in de grondexploitaties en de Meerjaren Prognose Grondexploitaties.

De grondprijzen zoals opgenomen in de Grondprijzenbrief 2019 worden verwerkt in de grondexploitaties en in de Meerjaren Grondexploitaties (MPG). Hiermee worden de berekeningen van de Grondexploitaties en het MPG geactualiseerd.

2.1 De Grondprijzenbrief 2019 vervangt de Grondprijzenbrief 2018.

De Grondprijzenbrief 2019 wordt gepubliceerd op de website www.overheid.nl en vervangt daarbij de Grondprijzenbrief 2018.

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 05 februari 2019.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Wethouder, P. Steinweg

De burgemeester, A.J. van Hedel