Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 95529VerordeningenWijziging Bouwverordening Sittard-Geleen 2012

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad van de gemeente Sittard-Geleen op 28 maart 2019 de 15e serie wijzigingen van de Bouwverordening heeft vastgesteld. Met de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK 2014, is per 1 juli 2018 de wettelijke grondslag voor stedenbouwkundige bepalingen in gemeentelijke bouwverordeningen komen te vervallen. Daarnaast is in deze wijziging een aanvulling opgenomen betreffende het Bodembeheerplan 2016-2020 en de bijbehorende kwaliteitskaart.

Om een duidelijk overzicht te hebben van welke bepalingen in de gemeentelijke bouwverordening nog wel van kracht zijn, heeft de gemeenteraad een wijziging van de 'Bouwverordening Sittard-Geleen 2012 (incl. 15e wijziging MBV)’ vastgesteld. De  betreffende Bouwverordening 2012 is in te zien op www.overheid.nl en op www.officielebekendmakingen.nl 

 

 

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

 

Gezien het voorstel van het college van 18 maart 2019, gemeenteblad wijziging Bouwverordening 2012,

 

b e s l u i t :

 

Met inachtneming van artikel 8 van de Woningwet:

 

 

 • A.

  Vast te stellen de volgende wijziging van de Bouwverordening Sittard-Geleen 2012:

   

  Artikel 1.1:

  • 1.

   In het eerste lid vervallen de begripsomschrijvingen van ‘bevoegd gezag’, ‘bouwbesluit’, ‘bouwtoezicht’, ‘gebruiksoppervlakte’, ‘hoogte van de weg’, ‘NVN’, ‘omgevingsvergunning voor het bouwen’, ‘straatpeil’ en ‘weg’ en wordt, in de begripsbepaling van ‘bouwwerk’, na ‘of ander materiaal,’ ingevoegd ‘met inbegrip van een gedeelte daarvan,’.

  • 2.

   In het tweede lid wordt in de aanhef ‘mede’ vervangen door ‘verder’, vervallen de begripsomschrijvingen van ‘bouwwerk’ en ‘gebouw’ en worden twee begripsomschrijvingen toegevoegd, luidende:

   • -

    bevoegd gezag: dat wat daaronder wordt verstaan in de Woningwet;

   • -

    omgevingsvergunning voor het bouwen: dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • Artikel 2.1.5, lid 3:

   

  aan te vullen met de zinsnede:

  ‘of de bodemkwaliteitskaart 2015 als kwaliteitsbewijs mag worden opgevoerd. De voorwaarden voor het toepassen van de bodemkwaliteitskaart 2015 worden verwoord in het Bodembeheerplan 2016-2020 van de gemeente Sittard-Geleen.

   

  De artikelen uit Hoofdstuk 2, paragraaf 5 aan te duiden als:

   

  Vervallen

 • B.

  Deze wijziging van de Bouwverordening Sittard-Geleen 2012 (incl. 15e wijziging MBV) in werking te laten treden op de dag na de openbare bekendmaking van dit besluit.

Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 28 maart 2019.

 

De griffier

drs. J. Vis

De voorzitter

drs. G.J.M. Cox

Bijlage kaarten