Gemeenteblad van Schiedam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchiedamGemeenteblad 2019, 95175Beschikkingen | aanvraag(Milieu-informatie) Wet bodembescherming; Besluit uniforme saneringen (Openbaar gebied Westerkade te Schiedam)

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat op 11 april 2019 de volgende melding als bedoeld in de artikelen 28 en 39b van de Wet bodembescherming is ontvangen van Adverbo milieuadviesbureau bv.

Deze melding betreft het voornemen de bodem ter plaatse van het openbaar gebied Westerkade te Schiedam (postcode 3116 GL) kadastraal bekend gemeente Schiedam sectie nummers 3197 en 8103 bekend onder de code AA060602104 te saneren volgens het Besluit Uniforme Saneringen categorie Tijdelijk uitplaatsen.

Indien de melding in overeenstemming is met het Besluit uniforme saneringen kunnen de saneringswerkzaamheden op 6 mei 2019 aanvangen tenzij binnen een termijn van circa 3 weken na ontvangst van de melding schriftelijk is medegedeeld dat de melding niet in overeenstemming is met het Besluit uniforme saneringen. Indien de melding in overeenstemming is met het Besluit uniforme saneringen moet de saneerder uiterlijk 12 maanden na ontvangst van de melding zijn aangevangen met de saneringswerkzaamheden.

Deze mededeling betreft geen beschikking in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het Besluit uniforme saneringen kent geen inspraak-, terinzageleggings-, zienswijzen-, bezwaar- en beroepsprocedure naar aanleiding van de melding.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningen en Handhaving, telefoon 14 010.

Wbb-code: AA060602104