Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 94853Overige besluiten van algemene strekkingBesluit onttrekking aan het openbaar verkeer van een deel van de straat Plantsoen te Bakhuizen

 

Met ingang van vrijdag 19 april 2019 tot en met donderdag 30 mei 2019 ligt ter inzage het Besluit onttrekking aan het openbaar verkeer van een deel van de straat Plantsoen te Bakhuizen. Ook de bijbehorende stukken liggen ter inzage. Het besluit hangt samen met het plan om een deel van de straat Plantsoen te herinrichten. Op het betreffende deel van de straat is parkeren en groen geprojecteerd waardoor een klein stukje van de rijbaan vervalt. Het verkeer heeft echter een goede alternatieve route. De straat Plantsoen bestaat namelijk uit twee parallel lopende straten. De tweede straat blijft gewoon beschikbaar, zodat alle woningen aan de straat Plantsoen ook na de herinrichting nog goed bereikbaar zijn. Met het oog op de herinrichting heeft de gemeenteraad op 10 april 2019 dan ook besloten een klein deel dat deel van de straat Plantsoen aan het openbaar verkeer te onttrekken. De bevoegdheid daartoe ontleent de raad aan artikel 9, eerste lid van de Wegenwet.

 

Waar ter inzage

Het besluit tot onttrekking met de daarbij behorende stukken kunt u inzien bij:

. de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

. het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

. het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

 

Be zwaar

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan door een belanghebbende bezwaar worden gemaakt bij het college van B en W van de gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AA te Joure. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

• de gronden van het bezwaar.

 

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet.

 

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

 

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd (voor informatie over de hoogte van de verschillende griffierechten, zie: www.rechtspraak.nl).

 

Digitaal indienen voorlopige voorziening

Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met Piet Loonstra van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 18 april 2019

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren