Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2019, 9459VerordeningenHet college van burgemeester en wethouders;

 

overwegende:

 

dat het gewenst is om medewerkers die tijdens crisissituaties een functie op kanspiket hebben binnen regionaal expertteam van het team Bevolkingszorg een vergoeding te verstrekken;

 

gelet op artikel 2.1.3, eerste lid van het Besluit Veiligheidsregio’s;

 

gelet op artikel 15:1:11 lid 2 van de CAR-UWO;

 

gelet op de wens en noodzakelijkheid tot het actueel houden van de rechtspositiebepalingen;

 

onder voorbehoud van instemming van het Georganiseerd Overleg;

 

b e s l u i t :

 

de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) als volgt te wijzigen:

Artikel I  

Na artikel 3:17 van de CAR-UWO wordt een lokaal artikel toegevoegd met de titel

“Regeling vergoeding functie team Bevolkingszorg bij rampen en crises”.

 

Artikel 3:17:1:1

Vergoeding functie op kanspiket in het Team Bevolkingszorg tijdens crisissituaties

  • 1.

    De ambtenaar die door het college is aangewezen om tevens taken te verrichten in het kader van de Wet Veiligheidsregio’s als bedoeld in artikel 15:1:11, lid 2 van de CAR-UWO ontvangt een vergoeding indien hij de taken in verband met zijn functie in voldoende omvang verricht.

  • 2.

    Van voldoende omvang als bedoeld in het eerste lid is sprake indien de ambtenaar voldoet aan de in het informatieblad voor kanspiket van de Gemeentelijke Kolom Groningen aan de ambtenaar verstrekte informatie.

  • 3.

    De hoogte van de vergoeding is gelijk aan de vergoeding genoemd in artikel 3:17 lid 2 van de CAR-UWO.

 

Artikel II  

Artikel I treedt in werking een dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 december 2018.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris mevrouw F.T. de Jonge

burgemeester