Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2019, 94521VerordeningenWijziging Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden (1e wijziging)

Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden;

 

gelezen het voorstel van de afdeling Leefomgeving, team Economie & Leefbaarheid d.d. 9 april 2019;

 

overwegende, dat het gewenst is in verband met het kunnen verstrekken van subsidies ten behoeve van culturele activiteiten het Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden te wijzigen;

 

gelet op artikel 3 lid 3 van de Algemene subsidieverordening Coevorden 2019;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden (1e wijziging)

 

 

 

Artikel I

Na artikel 2.8.11 wordt de navolgende wijziging ingevoegd, luidende:

 

Paragraaf 2.9 Regeling Culturele impuls

 

Artikel 2.9.1 Doel

De subsidie heeft tot doel het ondersteunen van culturele activiteiten:

 • die aansluiten bij de visie Coevorden Verbindt: door gezamenlijke inspanning en brede betrokkenheid van inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen het verschil kunnen maken voor Coevorden; en

 • waarbij ontmoeting en verbinding met lokale inwoners en organisaties een groot deel van de activiteit uitmaken.

 

Artikel 2.9.2 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen.

 

Artikel 2.9.3 subsidiabele activiteit

 • 1.

  Het college kan subsidie verlenen ten behoeve van het organiseren en uitvoeren van culturele activiteiten, die aan de doelstelling en criteria van deze regeling voldoen.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de activiteit:

  • a.

   Een lokaal initiatief zijn;

  • b.

   Uniek in de gemeente zijn;

  • c.

   Bijdragen aan het vermarkten van de regio;

  • d.

   Het cultuurhistorisch besef van zowel inwoners van de gemeente als van degene die daarbuiten wonen vergroten.

 • 3.

  De activiteit moet plaatsvinden binnen de gemeente Coevorden.

 

Artikel 2.9.4 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit gedaan.

 • 2.

  De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college met behulp van een door het college vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van de daarin genoemde bescheiden.

 

Artikel 2.9.5 Weigeringsgronden

Behoudens de in de Algemene subsidieverordening Coevorden 2019 genoemde weigeringsgronden wordt subsidieverlening in ieder geval geweigerd indien de activiteit naar oordeel van het college niet bijdraagt aan het in artikel 2.9.1 bedoelde doel van de subsidie.

Artikel 2.9.6 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Voor deze subsidieregeling kan een subsidieplafond worden vastgesteld.

 • 2.

  Indien het college een subsidieplafond vaststelt, zoals bedoeld in artikel 3, lid 4, van de ASV, gelden de volgende verdeelregels:

  • a.

   Aanvragen kunnen gedurende de periode waarover het totale subsidieplafond beschikbaar wordt gesteld, worden ingediend.

  • b.

   Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.

  • c.

   Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 

Artikel 2.9.7 Subsidiabele kosten

Kosten voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de activiteit komen voor subsidie in aanmerking.

 

Artikel 2.9.8 Subsidiehoogte

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van de activiteit, tot maximaal het tekort.

 • 2.

  Het college verleent voor maximaal één editie van de activiteit een subsidie.

 

Artikel 2.9.9 Staatssteun

Subsidie aan ondernemers wordt slechts verstrekt met toepassing van Verordening (EU) nummer 1407/2013 van de Europese Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, zoals op 24 december 2013 gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden op 9 april 2019,

, de burgemeester , de secretaris

B.J. Bouwmeester B.M. de Vries