Aanwijzingsbesluit briefadresgever, gemeente Noordwijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, gelet op artikel 2.42, lid van de Wet basisadministratie personen besluit:

 

  • 1.

    De volgende rechtspersoon aan te wijzen als briefadresgever in de zin van de Wet basisregistratie personen: Welzijn Noordwijk, Wassenaarsestraat 5, 2201 RD Noordwijk

  • 2.

    Het besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt en werkt terug tot 1 januari 2019.

     

 

Aldus vastgesteld door het college van B&W tijdens de vergadering van 8 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

de secretaris,

C. Hof

de burgemeester

J.H.M. Hermans - Vloedbeld

Naar boven