Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 94183Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het hoofd Ruimtelijke projecten en beheer van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent het verlenen van ondermandaat aan de toezichthouder kabels en leidingen van het team Wijkbeheer

 

 

Het hoofd Ruimtelijke projecten en beheer (mandaatgever);

 

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II;

Gezien het Besturings- en Managementconcept, het Organisatiebesluit, de Budgetregeling en het Besluit Planning- en Controlcyclus;

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd Ruimtelijke projecten en beheer conform het bepaalde in artikel 3 van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

 

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De toezichthouder kabels en leidingen (mandaatkrijger) heeft ondermandaat ten aanzien van het beslissen op aanvragen t.b.v. het aanleggen, in stand houden, verplaatsen en opruimen van kabels en leidingen en daarbij behorende aansluitingen in openbare gronden op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen in samenhang met de Overeenkomst Gemeenten en Nutsbedrijven in de provincie Limburg (OGN 2011) alsmede de Telecommunicatieverordening Sittard-Geleen 2012 met bijbehorende uitvoeringsregels.

 • 2.

  De mandaatgever kan ten aanzien van de uitoefening van het ondermandaat nadere richtlijnen geven.

 •  

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”,

“namens dezen,”

gevolgd door “Toezichthouder kabels en leidingen, team Wijkbeheer”,

de handtekening van deze mandaatkrijger,

en onder vermelding van de naam van deze mandaatkrijger.

 

Artikel 3. Verantwoording

1. De mandaatkrijger legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

- regulier overleg tussen de teammanager Wijkbeheer en de in artikel 1 genoemde functionaris;

- ad hoc overleg tussen teammanager Wijkbeheer en de in artikel 1 genoemde functionaris (bij spoedeisende zaken).

2. Toezicht op de uitvoering van dit besluit vindt plaats overeenkomstig het Interne controlekader.

 

Artikel 4. Bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Sittard-Geleen.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Ondermandaatbesluit toezichthouder kabels en leidingen van het team Wijkbeheer”.

 •  

Sittard-Geleen, 2 april 2019.

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

namens dezen,

Hoofd Ruimtelijke projecten en beheer a.i.,

 

A.A.T.G. Jansen MBA

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Goedkeuring door de Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur ex artikel 3 lid 2 van het

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II.

 

Goedkeuring:

Voor akkoord

 

Gemeentesecretaris,

 

G.J.C. Kusters