Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2019, 93884VerordeningenGemeente Stadskanaal: wijziging artikel 6 Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 29 maart 2019, nr.;

 

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  het Reglement van orde Rekenkamercommissie Gemeente Stadskanaal en het Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Gemeente Stadskanaal in te trekken en

 • 2.

  artikel 6 van de Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie aldus aan te passen dat dit luidt:

  • 1.

   De vergoeding voor de werkzaamheden per bijgewoonde vergadering is voor de voorzitter gelijk aan driemaal en voor de leden van de rekenkamercommissie gelijk aan tweemaal het bedrag vastgesteld voor de van toepassing zijnde inwonersklasse bedoeld in artikel 3.4.1. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

  • 2.

   De in het vorige lid bedoelde vergoedingen komen ten laste van het budget van de rekenkamercommissie.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 april 2019.

De raad

de heer K. Willems mevrouw F.T. de Jonge

raadsgriffier voorzitter