Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2019, 92063Plannen | ruimtelijkBekendmaking gemeentelijke coördinatie definitieve besluiten voor project Zonnepark Revelhorst, gemeente Zutphen

 

Achtergrond

Om de energietransitie te realiseren, is het nodig energie duurzaam op te wekken. Een van de duurzame energievormen is zonne-energie. Het initiatief is ontstaan om ten zuiden van de N314 en de Lansinkweg een zonnepark te realiseren. Dit park wordt 7 ha. groot en zal 6 miljoen kilowatuur gaan opbrengen.

Om dit park aan te kunnen leggen, zijn een bestemmingsplanherziening en omgevingsvergunning nodig. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft (in artikel 3.30, eerste lid, onder a) de mogelijkheid deze procedures sneller en eenvoudiger te doorlopen, via de coördinatieregeling. Onderdeel van deze regeling is dat in één keer meerdere (ontwerp-)besluiten ter inzage liggen. Iedereen kan dan tegen de verschillende besluiten tegelijk een zienswijze of beroep indienen. De ontwerpbesluiten hebben eerder al teringzage gelegen en hierop zijn enkele zienswijzen ingediend.

Op 24 september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze gemeentelijke coördinatieprocedure (besluit 2018-0092).

Definitieve besluiten ter inzage

Voor de ontwikkeling van het zonnepark, met een ruiterpad en landschappelijke inpassing, liggen vanaf vrijdag 19 april 2019 tot en met vrijdag 31 mei 2019 de volgende stukken ter inzage:

 • Reactienota zienswijzen gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het zonnepark Revelhorst , gemeente Zutphen d.d. 16 januari 2019

 • Bestemmingsplan Zonneakker Revelhorst, gemeente Zutphen ((NL.IMRO.0301.bp1003ZPRevelhorst-VS01), inclusief verschillende bijlagen met het raadsvoorstel – en besluit d.d. 8 april 2019

 • Omgevingsvergunning (kenmerk 130396), verzonden op 18 april 2018

Hoe komt u aan meer informatie?

In het stadhuis, ’s Gravenhof 2 in Zutphen, kunt u alle stukken inzien, van maandag tot en met vrijdag, tijdens de openingstijden.

U kunt de definitieve besluiten ook inzien op www.zutphen.nl/plannenterinzage.

Het bestemmingsplan, inclusief de bijlagen, vindt u ook op www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op de website op het tabblad ‘bestemmingsplannen’, daarna op het tabblad ‘Naam’, vul bij ‘Zoek op plannaam’ de naam ‘Zonnepark Revelhorst” in en klik op ‘Zoeken’. Ook is het bestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hiervoor de volgende link gebruiken:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0301.bp1003ZPRevelhorst-VS01

De bestanden van het ontwerpbestemmingsplan kunt u langs elektronische weg verkrijgen via de link:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0301/NL.IMRO.0301.bp1003ZPRevelhorst-VS01

Heeft u vragen over de coördinatieregeling? Neem dan contact op met de heer R. de Groote via 06 - 51 58 54 00. Hij coördineert de procedure voor het Zonnepark Revelhorst.

Hoe en waar kunt u beroep instellen?

De definitieve besluiten liggen voor zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot en met 31 mei 2019 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op een ontwerpbesluit. Hebt u geen zienswijze ingediend en bent u wel een belanghebbende, dan kunt u alleen beroep instellen als het u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen zienswijze heeft ingediend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

U kunt uw beroepschrift onder vermelding van ‘Definitieve besluiten project ‘Zonnepark Revelhorst’ richten aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • a.

  Uw naam en adres;

 • b.

  De dagtekening;

 • c.

  Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • d.

  De redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Hoe kunt u de werking van de besluiten laten schorsen?

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Griffierecht

Bij het verzoek moet een afschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie over de beroepsprocedure en het griffierecht vindt u op de site van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Zaaknummer 119917

Zutphen, 18 april 2019

Burgemeester en wethouders van Zutphen