Gemeenteblad van Laren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenGemeenteblad 2019, 91672Overige besluiten van algemene strekkingActieplan geluid Laren 2018-2023

Het college van burgemeester en wethouders van Laren maakt bekend dat zij op 26 maart 2019 het ‘Actieplan geluid Laren 2018-2023’ heeft vastgesteld.

Op basis van de Europese richtlijn omgevingslawaai is de gemeente Laren verplicht een actieplan geluid op te stellen. Het actieplan richt zich op het geluid afkomstig van gemeentelijke wegen. Het college heeft eerder op 17 oktober 2017 de Geluidsbelastingkaart 2016 vastgesteld. Hierin is het geluid dat wordt veroorzaakt door wegverkeer in kaart gebracht. Het opstellen van een geluidsbelastingkaart en een actieplan vindt plaats om de vijf jaar. Op basis van de bevindingen uit de Geluidsbelastingkaart 2016 worden in het actieplan maatregelen gekozen om geluidshinder tegen te gaan.

 

Na vaststelling van het ontwerp-actieplan heeft deze conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 16 november 2018 tot en met 28 december 2018 voor zienswijzen ter inzage gelegen. Het ontwerp-actieplan is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad (www.overheid.nl). Tevens is het ontwerp-actieplan aan de raad voorgelegd en is daarmee in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend is het ontwerp-actieplan (zonder wijzigingen) definitief vastgesteld.

 

Het actieplan is op zichzelf geen besluit in de zin van de Awb. Daarom staat tegen het actieplan als zodanig geen bezwaar of beroep open.