Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 90006Overige overheidsinformatieAgenda raadsvergadering

 

 •  

Datum : 24 april 2019

 •  

Tijdstip : 20.30 uur

 •  

Locatie : gemeentehuis Joure, raadszaal

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 • 1.

   

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

 •  

 

 • 2.

   

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 1 april en 10 april 2019 en toezeggingen- en vragenlijst

Voorstel:

 • a.

  de besluitenlijsten vaststellen;

 • b.

  de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen.

 •  

 

3.

Debat

 •  

 

4D.

Partiële hervaststellingbestemmingsplan Goingarijp 2016

Voorstel:

1. De partiële hervaststelling van het bestemmingsplan Goingarijp 2016 (NL.IMRO.1940.BPGOI16GOINGARIJP-VA02) vast te stellen in die zin dat artikel 1 Begrippen op de volgende punten wordt aangepast:

1.3 aan-of uitgebouwd bijbehorend bouwwerk:

een bijbehorend bouwwerk dat in directe fysieke verbinding staat met het hoofdgebouw waaraan het wordt aan-of uitgebouwd. Een aangebouwd bijbehorend bouwwerk houdt een toevoeging in van een afzonderlijke ruimte behorende bij een hoofdgebouw op hetzelfde bouwperceel, terwijl een uitgebouwd bijbehorend bouwwerk een vergroting inhoudt van een bestaande ruimte bij een hoofdgebouw op hetzelfde bouwperceel;;

1.16 bijbehorend bouwwerk:

een functioneel met een op hetzelfde perceel gelegen hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd(e) gebouw of overkapping, dat / die daaraan en qua hoogte, alsmede omvang en/of situering ondergeschikt is;

1.63 vrijstaand / op zichzelf staand bijbehorend bouwwerk:

Een bijbehorend bouwwerk dat vrijstaand van het hoofdgebouw waar het bij hoort wordt gebouwd aan en hoort bij het hoofdgebouw op hetzelfde bouwperceel;

2. het bestemmingsplan opnieuw te publiceren en mee te delen aan de Raad van State.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 9B .

 •  

 

5D.

(Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel De Bast 86 A te Sint Nicolaasga

Voorstel:

1. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel De Bast 86 A te Sint Nicolaasga.

2. De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 10B.

 •  

 

6D.

Bestemmingsplan Lemmer-Tramdijk Oost herziening

Voorstel:

1. Het bestemmingsplan Lemmer – Tramdijk Oost Herziening met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPLEM16TRAMDOOHERZ-VA01 vast te stellen.

2. Geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

3. Het beeldkwaliteitsplan vast te stellen en de welstandscriteria onderdeel uit te laten maken van de Welstandsnota.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 11B.

 

 

7D.

Meerjarenbegroting 2019-2022 Onderwijsgroep Primus

Voorstel:

De Meerjarenbegroting 2019-2022 van Onderwijsgroep Primus goed te keuren.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 12B.

 •  

 

8.

Beslút

 •  

 

9B.

Partiële hervaststellingbestemmingsplan Goingarijp 2016

Voorstel: zie agendapunt 4D.

 •  

 

10B.

(Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel De Bast 86 A te Sint Nicolaasga

Voorstel: zie agendapunt 5D.

 •  

 

11B.

Bestemmingsplan Lemmer-Tramdijk Oost herziening

Voorstel: zie agendapunt 6D.

 •  

 

12B.

Meerjarenbegroting 2019-2022 Onderwijsgroep Primus

Voorstel: zie agendapunt 7D.

 •  

 

13.

Sluiting

 •  

 

Stukken:

De voorstellen die worden behandeld in deze raadsvergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Uitzending vergadering :

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

Personen op de publieke tribune kunnen in beeld komen. In de raadszaal wordt u er op geattendeerd dat er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beelden worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wilt u niet in beeld komen, dan kunt u de vergadering volgen via een beeldscherm buiten de raadszaal.