Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 89700Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent de gedragscode met betrekking tot het publiceren van persoonsgegevens

De raad van de gemeente Medemblik;

 

gelezen de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Gedragscode publiceren van persoonsgegevens gemeente Medemblik.

Artikel 1 Definities

 • 1.

  In deze gedragscode wordt verstaan onder:

  • a.

   publiceren: het bekendmaken van informatie;

  • b.

   betrokkene: degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt;

  • c.

   persoonsgegeven: elk gegeven dat herleidbaar is tot een natuurlijk persoon;

  • d.

   verwerken van persoonsgegevens: alle handelingen die betrekking hebben op een persoonsgegeven.

 • 2.

  Voor overige relevante definities met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 1.

  Deze gedragscode is van toepassing op het publiceren van informatie, waaronder documenten, waarin persoonsgegevens worden vermeld.

 • 2.

  Deze gedragscode is niet van toepassing op het intern publiceren van informatie ten behoeve van het functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen, door deze bestuursorganen ingestelde commissies en de ambtelijke organisatie, waaronder de griffie. Hiervoor geldt dat informatiesystemen e.d. zodanig ingericht moeten zijn dat de informatie alleen beschikbaar is voor hen, die hierover functioneel dienen te beschikken.

Artikel 3 Gedragscode

 • 1.

  Het is niet toegestaan zonder toestemming van betrokkenen persoonsgegevens te publiceren.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing, voor zover het betreft:

  • a.

   de namen en zakelijke contactgegevens (w.o. vermelding politieke partij) van politieke ambtsdragers, waaronder ook commissieleden, die geen raadslid zijn;

  • b.

   de namen en zakelijke contactgegevens van ambtenaren, werkzaam onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, voor zover het ambtenaren betreft die een functie bekleden die naar zijn aard gericht is op het naar buiten treden;

  • c.

   de namen en zakelijke contactgegevens van personen, voor zover die personen een functie bekleden die naar zijn aard gericht is op het naar buiten treden, zoals ondernemers, directeuren van ondernemingen en bestuursleden van verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen;

  • d.

   de namen van personen, voor zover die personen gebruik maken van het spreekrecht tijdens openbare vergaderingen van dan wel georganiseerd door gemeentelijke bestuursorganen en door deze bestuursorganen ingestelde commissies;

  • e.

   de persoonsgegevens van personen, voor zover die personen als initiatiefnemer gebruik maken van het recht een burgerinitiatief in te dienen bij de gemeenteraad;

  • f.

   adressen, voor zover noodzakelijk als plaatsaanduiding in het betreffende document.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 31 januari 2019.

De griffier,

De voorzitter,