Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Opsterland houdende regels omtrent lening voor werkelijke kosten Verordening Verzilverlening gemeente Opsterland 2019

De raad van de Gemeente Opsterland,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 maart 2019,

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

 

en gelet op de productspecificaties Verzilverlening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Opsterland en SVn,

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING VERZILVERLENING GEMEENTE OPSTERLAND 2019

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Verzilverlening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • 2.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland.

 • 3.

  voorzieningen: voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 • 4.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Amersfoort. Financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647

 • 5.

  Verzilverlening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de voorzieningen.

 • 6.

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het realiseren van de voorzieningen, vermeerderd met afsluitkosten en eventueel financieringskosten voor het verkrijgen van de lening.

 • 7.

  Duurzaamheid: de mate waarin de woning zelfvoorzienend is wat betreft water-, elektriciteits- en energieverbruik.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen van eigenaar-bewoners die het vermogen dat vast zit in de woning willen verzilveren t.b.v. de door gemeente vastgestelde voorzieningen. De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er 2 aanvragers zijn geldt dit voor beide.

 • 2.

  De aanvrager moet bij aanvraag van de Verzilverlening al minstens een jaar in de woning hebben gewoond.

 • 3.

  De woning moet in de gemeente Opsterland staan.

 • 4.

  De WOZ-waarde van de woning mag niet hoger zijn dan 1,5 keer de gemiddelde WOZ-waarde in Opsterland.

 • 5.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Verzilverlening wordt verstrekt zelf bewonen.

Artikel 3 Voorzieningen

 • 1.

  Tot de voorzieningen worden gerekend:

  • a.

   Zorg gerelateerde aanpassingen aan de woning;

  • b.

   Aanpassingen die ervoor zorgen dat de aanvrager langer zelfstandig en veilig in de woning kan blijven wonen;

  • c.

   Aanpassingen die bijdragen aan de duurzaamheid van de woning;

  • d.

   Asbestsanering van de woning.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van voorzieningen uitbreiden en/of inkorten.

 • 3.

  De Verzilverlening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

 • 1.

  Indien uit de aanvraag blijkt dat met het realiseren van de voorzieningen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Verzilverlening:

  • a.

   Levensloopbestendigheid: de mate waarin de woning geschikt is om zelfstandig in te blijven wonen voor iemand met een zorgbehoefte.

  • b.

   Energiezuinigheid.

  • c.

   Asbestverwijdering.

 • 2.

  De Verzilverlening kan niet worden gebruikt voor het financieren van (kook- of verwarmings)installaties die afhankelijk zijn van een gasaansluiting.

Artikel 5 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3 en 4 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Verzilverlening.

Artikel 6 Uitbetaling lening

 • 1.

  De netto lening wordt via een bouwdepot verstrekt.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Verzilverlening bij SVn in, indien:

  • a.

   Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

  • b.

   Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

  • c.

   De Verzilverlening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

  • d.

   De werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-.

Artikel 8 Financiële toets, verstrekken en beheer Verzilverlening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Verzilverlening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Verzilverlening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Verzilverlening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 3.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Verzilverlening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 • 4.

  Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit strijd oplevert met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en/of de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en/of de Gedragscode consumptief krediet.

Artikel 9 Nadere regels

 • 1.

  Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

 • 1.

  Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2019.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Verzilverlening gemeente Opsterland 2019”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Opsterland van 8 april 2019.

De griffier,

Ieke Zwart

De voorzitter,

Ellen van Selm

Naar boven