Gemeenteblad van Woensdrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtGemeenteblad 2019, 88819Overige overheidsinformatieBesluitenlijst Besluitraad 28 maart 2019

In de openbare vergadering op donderdag 28 maart 2019, heeft de gemeenteraad van Woensdrecht de volgende besluiten genomen:

De lijsten met ingekomen stukken van de opinieraden Samenleving van 26 maart, Ruimte van 28 maart en Bestuur van 28 maart 2019 worden vastgesteld.

 

Besluitvorming A-voorstellen uit de opinieraden Ruimte, Samenleving en Bestuur

 

3.1 Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant

Besluit

in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant

 

Toelichting

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 

3.2 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2019

Besluit

1. De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2018, vastgesteld op 30 november 2017, met terugwerkende kracht in te trekken per 1 januari 2019.

2. De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2019 vast te stellen en met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 januari 2019.

 

Toelichting

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 

3.3 Kaderbrieven 2020 Gemeenschappelijke Regelingen (voor zover deze tot het domein van de opinieraad Bestuur behoren)

Besluit

1. Via een zienswijze aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant te vragen belanghebbenden te betrekken bij het klanttevredenheidsonderzoek.

2. Via een zienswijze aan de GGD West-Brabant het indexeringspercentage in de begroting 2020 aan te passen.

3. Aan de overige gemeenschappelijke regelingen schriftelijk mee te delen dat er geen opmerkingen zijn over de door hen ingediende kadernota’s en

kaderbrieven 2020

 

Toelichting

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 

3.4 Vaststelling bestemmingsplan "Groeve Boudewijn Ossendrecht"

Besluit

1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en het overzicht van planwijzigingen zoals opgenomen in de “Nota beantwoording zienswijzen en staat van wijzigingen”;

2. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan “Groeve Boudewijn”;

3. Het bestemmingsplan “Groeve Boudewijn” (NL.IMRO.0873.OSCAxBP107xMOEDx01-VG01), inclusief milieueffectrapportage, vast te stellen. Dit bestemmingsplan bestaat uit:

a. de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0873.OSCAxBP107xMOEDx01-VG01.gml, met de bijbehorende bestanden;

b. het analoge bestemmingsplan, bestaande uit toelichting, regels en verbeelding, behorende bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkt.

 

Toelichting

Het voorstel wordt aangenomen met 16 stemmen. De heer Schuurbiers onthoudt zich van stemming.

 

3.5 Voorbereidingsbesluit gebruik woningen door huishoudens

Besluit

1. Te verklaren een bestemmingsplan voor te bereiden (voorbereidingsbesluit) voor het gehele grondgebied van de gemeente Woensdrecht zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

2. Te bepalen dat dit besluit ziet op het voorkomen van ongewenste ontwikkelingen met betrekking tot het wonen, dat onder huishouden onder ‘huishouden’ wordt verstaan: een zelfstandig persoon of groep van personen met een zekere mate van onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling, die binnen een woning gebruik maken van dezelfde voorzieningen en dat dit aangepaste begrip betrekking heeft op 'het wonen' en op 'woningen'.

3. Te bepalen dat het college bij omgevingsvergunning kan afwijken van het bepaalde onder 2, mits is aangetoond dat er een goed woon- en leefklimaat is gegarandeerd en er geen onevenredige nadelige effecten ontstaan voor de gebruiksmogelijkheden van de aangelegen percelen.

4. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie in de Staatscourant.

 

Toelichting

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 

3.6 Herbenoeming voorzitter Rekenkamercommissie Woensdrecht

Besluit

De heer P.C. Bosse her te benoemen als voorzitter van de Rekenkamercommissie voor een periode van vier jaar ingaande 1 januari 2019.

 

Toelichting

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

De heer Bosse legt de belofte af.

 

Contact met de griffie

Voor meer informatie over de gemeenteraad kunt u zich in verbinding stellen met de griffier, de heer C. Adriaanse via e-mail: c.adriaanse@woensdrecht.nl