Gemeenteblad van Woerden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoerdenGemeenteblad 2019, 88512VerordeningenBesluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende een wijziging van het mandaatregister gemeente Woerden 2013

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 1 en 2 van hoofdstuk 9 van deel 2 van het Mandaatregister gemeente Woerden 2013;

 

overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is het mandaat voor zover dat ziet op het nemen van besluiten aangaande het al dan niet verlenen van een urgentieverklaring uit te breiden en aan te vullen met een ondermandaat, de vertegenwoordiging in procedures als bedoeld in artikel 1, derde lid, te beperken en het mandaat als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aan te passen en uit te breiden,

 

 

Besluit:

 

 

 

 • 1.

  het mandaat aan het bestuur van de Stichting Urgentieverlening West-Utrecht, zoals opgenomen in het eerste lid van artikel 1, van hoofdstuk 9, van deel 2 van het Mandaatregister uit te breiden met de mogelijkheid een zoekprofiel vast te stellen dan wel daarvan af te wijken;

 •  

 • 2.

  artikel 1, eerste lid, van hoofdstuk 9, van deel 2 van het Mandaatregister gemeente Woerden 2013 als gevolg hiervan te wijzigen in die zin dat dit artikellid komt te luiden:

 • “Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden mandateert het bestuur van de Stichting Urgentieverlening West-Utrecht te besluiten aangaande het al dan niet verlenen van een urgentieverklaring en het vaststellen en afwijken van een zoekprofiel als bedoeld in de geldende Regionale Huisvestingsverordening.”

 

 • 3.

  met betrekking tot het aan het bestuur van de Stichting Urgentieverlening West-Utrecht verleende mandaat, voor wat betreft de ondertekening van voornoemde besluiten, ondermandaat aan de voorzitter van de Urgentiecommissie toe te staan;

 

 • 4.

  na artikel 1, tweede lid, van hoofdstuk 9, van deel 2 van het Mandaatregister gemeente Woerden 2013 daartoe een nieuw derde lid toe te voegen, dat komt te luiden:

 • “Ondermandaat is, voor zover het betreft de ondertekening van de in het eerste lid bedoelde besluiten, toegestaan en wordt geacht te worden verleend aan de voorzitter van de urgentiecommissie”.

 •  

 • 5.

  het mandaat aan het bestuur van de Stichting Urgentieverlening West-Utrecht, zoals thans opgenomen in het derde lid van artikel 1, van hoofdstuk 9, van deel 2 van het Mandaatregister gemeente Woerden 2013 te verplaatsen naar het vierde lid en te beperken tot het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden in procedures waarin deze als verweerder optreedt vanwege door hem genomen besluiten als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht in bezwaar;

 •  

 • 6.

  artikel 1, derde lid, van hoofdstuk 9, van deel 2 van het Mandaatregister gemeente Woerden 2013 als gevolg hiervan te wijzigen in die zin dat de inhoud wordt verplaatst naar het vierde lid, dat komt te luiden:

 • “Het mandaat omvat de bevoegdheid om het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden te vertegenwoordigen in procedures waarbij deze als verweerder optreedt in bezwaar vanwege door hem genomen besluiten als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.”

 

 • 7.

  het ondermandaat, zoals thans opgenomen in het vierde lid, van artikel 1, van hoofdstuk 9, van deel 2 van het Mandaatregister gemeente Woerden 2013, aan te passen en te verplaatsen naar een nieuw toe te voegen vijfde lid, dat komt te luiden:

 • “Ondermandaat is, voor zover het betreft de in het vierde lid bedoelde vertegenwoordiging in procedures in bezwaar, toegestaan en wordt geacht te worden verleend aan het Vierde Huis”.

 

 • 8.

  het mandaat aan de teammanager Beleid & Projecten om de hardheidsclausule, als bedoeld in de geldende regionale Huisvestingsverordening toe te passen, te verruimen en uit te breiden;

 

 • 9.

  artikel 2, eerste lid, van hoofdstuk 9, van deel 2 van het Mandaatregister gemeente Woerden 2013 als gevolg hiervan te wijzigen in die zin dat dit artikellid komt te luiden:

 • “Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden mandateert de teammanager Beleid & Projecten om:

  • a.

   de hardheidsclausule als bedoeld in de geldende Regionale Huisvestingsverordening toe te passen;

  • b.

   bij toepassing van sub a, een zoekprofiel als bedoeld in de geldende Regionale Huisvestingsverordening, vast te stellen.”

 

 • 10.

  dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend te maken en in werking te laten treden op de dag na de dag van bekendmaking.

 

 

 

Aldus besloten d.d. 9 april 2019

De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA V.J.H. Molkenboer