Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 88229VerordeningenVerordening tot derde wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften Medemblik

De raad van de gemeente Medemblik,

 

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 12 februari 2019;

 

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het wenselijk is de Verordening commissie bezwaarschriften Medemblik te wijzigen;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de Verordening tot derde wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften Medemblik

 

 • I.

  Artikel 2, lid 2 komt als volgt te luiden:

  De commissie bestaat uit twee kamers (algemene kamer, personele kamer). Dit lid komt te vervallen op de dag dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt.  

   

 

 • II.

  Artikel 2, lid 3 komt als volgt te luiden:

  De commissie stelt voor elke kamer vast welke (categorieën) van bezwaarschriften daarin worden behandeld. Dit lid komt te vervallen op de dag dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt.

   

 

 • III.

  Artikel 2, lid 5 komt als volgt te luiden:

  Op de werkwijze van de kamers is het bepaalde in deze verordening van overeenkomstige toepassing. Dit lid komt te vervallen op de dag dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt.

   

 

 • IV.

  Artikel 3, lid 1 komt als volgt te luiden:

  Elke kamer van de commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden. De voorzitter van een kamer heeft de bevoegdheden die op grond van deze verordening aan de voorzitter van de commissie zijn toegekend. Op de dag dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt, geldt dat de commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

   

 

 • V.

  Artikel 3, lid 2 komt te vervallen.

   

 

 • VI.

  Artikel 4, lid 1 komt als volgt te luiden:

  Het college zorgt voor een ambtelijk secretariaat voor de commissie, bestaande uit twee secretarissen.

   

 

 • VII.

  Artikel 5, lid 1 komt als volgt te luiden:

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden.

  In afwijking hiervan geldt voor de voorzitter en de leden van de personele kamer dat hun benoeming eindigt op de dag dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt.

   

 

 • VIII.

  Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2019.

   

 

 • IX.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening tot derde wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften Medemblik”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 28 maart 2019.

De griffier,

De voorzitter,