Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 87855VerordeningenBEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z028645/D292605

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 05 februari 2019 met kenmerk D292601;

Gehoord het behandeladvies van het gecombineerde forum Samenleving/Bestuur/Financiën/Ruimte van 14 maart 2019;

HEEFT BESLOTEN:

 

 

 

1. De beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Brummen vast te stellen;

2. De “Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Brummen 2011” in te trekken.

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 28 maart 2019.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, A.R.M. Nengerman

De voorzitter A.J. van Hedel