Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2019, 87736Overige besluiten van algemene strekkingReglement marktcommissie Hilversum 2019, eerste wijziging.

 

Inwerkingtreding op de eerste dag na bekendmaking (onder gelijktijdige intrekking van het Reglement marktcommissie Hilversum 2019).

 

Wettelijke grondslag waarop de regeling is gebaseerd:

1. Gemeentewet, art. 84 eerste lid; art. 160, eerste lid sub h

2. Marktverordening Hilversum 2011, art 1 sub l.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

• Marktkooplieden: iedereen die ambulante handel bedrijft met een vaste standplaatsvergunning voor de Hilversumse warenmarkt.

• Vertegenwoordiger: door de houder van een vaste standplaatsvergunning voor de Hilversumse markt aangewezen vertegenwoordiger.

 

Artikel 2 Onderwerpen

De marktcommissie Hilversum doet voorstellen, adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

a. het door het college gevoerde en te voeren marktbeleid;

b. (nieuwe) ontwikkelingen en trends op het gebied van ambulante handel;

c. de specifieke belangen van de marktkooplieden;

d. manieren om de aantrekkelijkheid van de Hilversumse warenmarkt te verhogen.

 

Artikel 3 Taken

De marktcommissie heeft tot taak informatie op te halen bij de achterban en het college te adviseren over een voorstel of onderwerp dat betrekking heeft op de in artikel 2 genoemde onderwerpen. Dit geschiedt door:

a. het uitbrengen van advies aan het college uit eigen beweging;

b. het inbrengen van voorstellen met betrekking tot de warenmarkt;

c. het voeren van overleg met het college, vertegenwoordigd door portefeuillehouder, over in ieder geval door het college verstrekte inlichtingen en het gevoerde beleid ten aanzien van de in artikel 2 genoemde onderwerpen;

d. het regelmatig peilen bij de achterban;

e. het informeren van de achterban door middel van het uitgeven van een nieuwsbrief/mail.

 

Artikel 4 Samenstelling

1. De marktcommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Een lid moet in het bezit zijn van een vergunning voor een vaste standplaats voor de Hilversumse warenmarkt of geregistreerd staan als diens vertegenwoordiger.

2. De leden worden door de marktkooplieden met een vaste standplaatsvergunning voorgedragen. Verkiesbaar zijn marktkooplieden met een vaste standplaats of diens vertegenwoordiger. Hiertoe wordt een verkiezing gehouden.

3. De leden dienen bij voorkeur minimaal drie verschillende branches/artikelgroepen te vertegenwoordigen.

4. Voorafgaande aan de verkiezing worden de marktkooplieden in de gelegenheid gesteld zichzelf beschikbaar te stellen voor het lidmaatschap van de marktcommissie.

5. Na de beschikbaarstelling kiezen de marktkooplieden bij meerderheid van stemmen, wie wordt voorgedragen als kandidaat lid van de marktcommissie.

6. Indien twee kandidaat leden uit dezelfde branche en een kandidaat lid uit een andere branche zich beschikbaar stellen gaat, ter bevordering van de vertegenwoordiging van verschillende branches, de kandidaat uit de andere branche voor.

7. Hiertoe wordt een verkiezing georganiseerd door het college, waarbij proces verbaal wordt opgesteld van de tellingen in aanwezigheid van een afgevaardigde van de (oude) marktcommissie, de marktmeester en een derde.

8. Elke voorgestelde kandidaat wordt in beginsel benoemd door het college, tenzij van ernstige bezwaren tegen de te benoemen kandidaat zijn gebleken.

9. Indien mogelijk worden naast de commissieleden ook reserve commissieleden benoemd.

 

Artikel 5 Zittingsduur en vacatures

1. Een lid houdt op lid te zijn van de marktcommissie wanneer hij geen standplaatsvergunning meer heeft op de Hilversumse warenmarkt of geen vertegenwoordiger meer is.

2. Een lid houdt op lid te zijn van de marktcommissie wanneer hij voor de duur van vier jaar lid is geweest.

3. Een lid kan na het verstrijken van de termijn opnieuw benoemd worden voor een termijn van vier jaar.

4. De leden zijn vanaf de inwerkingtreding van dit reglement ten hoogste tweemaal benoembaar.

5. Een lid kan te allen tijde ontslag nemen. Het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de commissie. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling of zoveel eerder als de opvolger is benoemd.

6. Indien er een vacature ontstaat wordt het eerste reservecommissielid gevraagd en indien dit niet mogelijk is wordt er zo spoedig mogelijk een nieuw lid gekozen met inachtneming van artikel 4.

 

Artikel 6 Overleg

1. De marktcommissie overlegt met het college indien de marktcommissie of de portefeuillehouder daarom verzoekt.

2. Bij het overleg dienen (in het geval van een commissie van drie leden, ten minste twee leden) bij een commissie van vijf leden ten minste drie leden van de marktcommissie aanwezig te zijn.

3. De CVAH kan op uitnodiging van de marktcommissie als adviseur van de marktcommissie bij het overleg aanwezig zijn.

4. Minimaal twee keer per jaar dient er een overleg plaats te vinden tussen de marktcommissie en de portefeuillehouder.

5. Afzonderlijk vindt er operationeel overleg plaats tussen een meerderheid van de marktcommissie én de marktmeester.

 

Artikel 7 Adviezen en voorstellen

1. Adviezen en voorstellen aan het college dienen tijdens het overleg als bedoeld in artikel 6 besproken te worden.

2. De marktcommissie kan slechts voorafgaand aan het overleg adviezen inbrengen en voorstellen doen.

3. De ingebrachte adviezen en voorstellen worden tijdens het overleg gesteund door een meerderheid van de marktcommissie.

4. Voorstellen en adviezen van de marktcommissie moeten aantoonbaar worden gedragen door een meerderheid van de houders van een vaste standplaatsvergunning.

 

Artikel 8 Verslaglegging overleg

1. Van het overleg wordt een verslag opgesteld.

2. De marktcommissie, de portefeuillehouder en de marktmeester ontvangen een afschrift van dat verslag.

3. Dit verslag dient na vaststelling op het marktkantoor voor een ieder inzichtelijk te zijn.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 april 2019.

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

 

De gemeentesecretaris, de burgemeester,

 

D. Emmer P.I. Broertjes