Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 85555BeleidsregelsRegeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Midden-Groningen 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden Groningen;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Be lastingen Midden-Groningen 2018

 

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Afschrijvingstijdvak: Periode van maximaal 10 maanden, welke aanvangt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en eindigt op de laatste incassotermijnen van het aanslagbiljet.

Automatische incasso: Het automatisch afschrijven van een termijnbedrag, ten laste van de rekening van de belastingbetaler, ten gunste van de rekening van de gemeente Midden-Groningen.

Belastingjaar: Het kalenderjaar waarop de gemeentelijke belastingen betrekking hebben.

Belastingschuldige: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, welke is aangeslagen in één of meerdere belastingen of heffingen van de gemeente Midden-Groningen.

Dagtekening: De datum waarop een aanslagbiljet of brief redelijkerwijs in Nederland moet zijn bezorgd.

Formele belastingschuld: Het totaalbedrag aan gemeentelijke belasting(en) dat op het aanslagbiljet staat vermeld.

Gecombineerd aanslagbiljet: Aanslagbiljet dat kan bestaan uit meer dan één belastingsoort.

Ontheffing: Verlaging van de formele belastingschuld.

Vermindering: Verlaging van de formele belastingschuld.

Vervaldag: Laatste dag van de betaaltermijn.

 

Artikel 2. Doel van automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel: het gespreid kunnen betalen van de gemeentelijke belastingen, met zo min mogelijk inspanning voor de belastingplichtige en zo min mogelijk administratieve lasten voor de gemeente.

 

Artikel 3. Gemeentelijke belastingen

Per belastingverordening is geregeld of het te vorderen bedrag aan belastingen door middel van automatische incasso kan worden geïncasseerd.

 

Artikel 4. Deelname aan automatische incasso

1. Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van de belastingschuldigen, mits het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen meer dan € 50 doch minder dan € 3.000 bedraagt.

2. De gemeente kan deelname aan de automatische incasso weigeren als er gegronde redenen aanwezig zijn om aan te nemen dat het regelmatige verloop van de termijnbetalingen wordt belemmerd of zouden kunnen worden belemmerd.

 

Artikel 5. Aanmelding

1. Aanmelding voor de automatische incasso kan als volgt:

(a) digitaal, middels inlog DiGiD en invullen machtigingsformulier op de website van de gemeente;

(b) door het inleveren van een nieuw machtigingsformulier, of;

(c) via een schriftelijk en ondertekend verzoek aan het team belastingen van de gemeente.

2. Na het verwerken van de machtiging tot automatisch incasseren van gemeentelijke belastingen in de belastingapplicatie geldt de machtiging voor alle openstaande vorderingen en toekomstige aanslagen totdat de machtiging wordt ingetrokken of op andere wijze vervalt.

 

Artikel 6. Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso is een doorlopende machtiging en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. De machtiging wordt alleen beëindigd conform artikelen 10 en 17 van dit reglement.

 

Artikel 7. Aantal termijnen

1. Het aantal betaaltermijnen binnen een afschrijvingstijdvak is gelijk aan het aantal maanden vanaf de maand opvolgend op de maand waarin de dagtekening van het aanslagbiljet valt, en elk van de volgende termijnen telkens één maand later. Met dien te verstande dat het aantal termijnen ten hoogste tien bedraagt.

2. Indien de machtiging wordt verleend nadat de belastingaanslag is verzonden, wordt het termijnbedrag berekend door het te vorderen bedrag te delen door het aantal resterende incassotermijnen.

3. Indien er tijdens de incassoperiode een vermindering op de belastingaanslag wordt verleend, wordt het bedrag van de vermindering in mindering gebracht op de resterende termijnbedragen.

 

Artikel 8. Berekening termijnbedrag automatische incasso

1. Het termijnbedrag is gelijk aan het totale openstaande bedrag van de formele belastingschuld dat voor automatische incasso in aanmerking komt, gedeeld door het aantal volgende incassotermijnen in betreffend afschrijvingstijdvak, waarbij geldt dat in de laatste werkweek van elke maand een incassopoging plaatsvindt.

2. Met inachtneming van hetgeen is geregeld in het eerste lid, kunnen mislukte incassopogingen resulteren in een verhoging van het termijnbedrag.

3. Met inachtneming van hetgeen is geregeld in het eerste lid, resulteren verminderingen en ontheffingen in een verlaging van het termijnbedrag.

 

Artikel 9. Tijdstip van afschrijving

1. De automatische incasso vangt aan nadat het aanslagbiljet is verzonden.

2. De gemeente zal de automatische incasso laten plaatsvinden op of omstreeks de laatste werkdag van de incassomaand, maar niet eerder dan in de laatste week van die maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand.

3. De automatische incasso zal, met inachtneming van hetgeen is geregeld in het tweede lid, plaatsvinden in de eerste maand na de dagtekening van het aanslagbiljet, dan wel omstreeks de eerstvolgende vervaldag van het aanslagbiljet.

4. Individuele afspraken over het tijdstip van incasseren kunnen niet worden gemaakt.

 

Artikel 10. Ontbindende voorwaarden

De automatische incasso wordt van gemeentewege beëindigd:

1. als de automatische incasso binnen een afschrijvingstijdvak twee maal niet slaagt dan wel ten onrechte is teruggeboekt of gestorneerd.

2. als de belastingbetaler surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken of als er andere omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de automatische incasso zouden kunnen belemmeren;

 

Artikel 11. Opschorting van de automatische incasso

De automatische incasso wordt niet opgeschort, als de belastingbetaler een verzoek om kwijtschelding heeft ingediend of als om andere redenen volgens de regelgeving uitstel dient te worden verleend op schriftelijk verzoek van de belastingschuldige.

 

Artikel 12. Overlijden

1. Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

2. De erven kunnen de automatische incasso beëindigen op schriftelijk verzoek of per email.

 

Artikel 13. Echtscheiding

1. Echtscheiding, ontbinding van de samenlevingsovereenkomst of vertrek van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

2. Als door de echtscheiding, ontbinding van de samenlevingsovereenkomst of vertrek van de belastingschuldige niet meer kan worden geïncasseerd van het rekeningnummer waarvoor de machtiging is afgegeven, dan dient de belastingbetaler zo spoedig mogelijk een rekeningnummer mee te delen waarop de automatische incasso in plaats daarvan kan plaatsvinden. Dit kan:

(a) digitaal, middels inlog DiGiD en invullen wijziging machtigingsformulier op de website van de gemeente;

(b) het inleveren van een (wijziging) machtigingsformulier, of;

(c) via een ondertekend schriftelijk verzoek aan het team belastingen van de gemeente.

 

Artikel 14. Verhuizing

1. Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

2. Bij verhuizing naar een andere gemeente kan de belastingschuldige de automatische incasso beëindigen. Dit kan:

(a) digitaal, middels inlog DiGiD en invullen intrekking machtigingsformulier op de website van de gemeente;

(b) het inleveren van een intrekking machtigingsformulier, of;

(c) via een ondertekend schriftelijk verzoek aan het team belastingen van de gemeente.

 

Artikel 15. Wijziging bank- of girorekeningnummer

Als het niet mogelijk of gewenst is dat de automatische incasso plaatsvindt van het rekeningnummer waarvoor de machtiging is afgegeven, dan dient de belastingschuldige zo spoedig mogelijk een rekeningnummer mee te delen waarop de automatische incasso in plaats daarvan kan plaatsvinden. Dit kan:

(a) digitaal, middels inlog DiGiD en invullen wijziging machtigingsformulier op de website van de gemeente;

(b) het inleveren van een wijziging machtigingsformulier, of;

(c) via een ondertekende wijzigingsbrief aan het team belastingen van de gemeente.

 

Artikel 16. Terugboeking geïncasseerd bedrag

1. Als de belastingschuldige het niet eens is met een geïncasseerd termijnbedrag, dan kan hij zijn bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te boeken, waarmee de incasso van het termijnbedrag teniet wordt gedaan.

2. De opdracht tot terugboeking wordt gerealiseerd door de gele terugboekingskaart binnen 56 dagen na de incassodatum naar zijn bankinstelling toe te zenden of op enige andere manier welke zijn bankinstelling mogelijk maakt.

 

Artikel 17. Beëindiging van de incasso-overeenkomst door de belastingbetaler

De automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde op worden stopgezet.

Dit kan:

(a) digitaal, middels inlog DiGiD en invullen intrekking machtigingsformulier op de website van de gemeente;

(b) het inleveren van een intrekking machtigingsformulier of van de rode “intrekking machtiging” kaart, of;

(c) via een ondertekend schriftelijk verzoek aan het team belastingen van de gemeente.

 

Artikel 18. Gevolgen van beëindiging automatische incasso

Als de automatische incasso door belastingschuldige dan wel de gemeente wordt beëindigd, worden de vervaltermijnen die van toepassing zijn bij het niet deelnemen aan automatische incasso zoals genoemd in de verordening weer van kracht. Ingeval de in de verordening vermelde laatste vervaldag inmiddels is verstreken, moet de belastingschuldige het restantbedrag direct voldoen. Voldoet de belastingschuldige niet aan deze verplichting, dan kunnen zonder waarschuwing vooraf de nodige wettelijke invorderingsmaatregelen worden getroffen. De kosten van deze invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de belastingschuldige.

 

Artikel 19. Betalingen buiten de automatische incasso om

Betalingen die niet met automatische incasso plaatsvinden worden afgeboekt op het genoemde aanslagbiljet. Eventuele volgende incassotermijnen worden aangepast aan het restsaldo van de aanslag gedeeld door het aantal resterende incassotermijnen.

 

Artikel 20. Slotbepaling

1. Dit Reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Midden-Groningen kan worden aangehaald als ‘Het incassoreglement’.

2. Dit Reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld op 6 maart 2018,

Burgemeester, R.W. Munniksma Secretaris, H.J.W. Mulder