Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 84137Plannen | ruimtelijkGecoördineerde bekendmaking van het vastgesteld bestemmingsplan Bisonspoor P2 en P3 in Maarssenbroek en ontheffingen hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders maken op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Stichtse Vecht op 5 maart 2019 het bestemmingsplan Bisonspoor P2 en P3 in Maarssenbroek gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie van de huidige parkeergarage P2 bij het winkelcentrum Bisonspoor het daartegenover gelegen parkeerterrein (P3), aan de achterkant van de Hema en de locatie van het huidige tankstation en de autovakgarage. Het bestemmingsplan voorziet voor de locatie van de parkeergarage P2 in de herontwikkeling van het perceel van een kantoorfunctie met parkeergarage naar een woongebied. De parkeergarage en de kantoortoren worden gesloopt en daarvoor in de plaats zullen twee woontorens met parkeergarage worden gerealiseerd. Met voorliggend bestemmingsplan worden voor deze ontwikkelingen kaders gesteld op gebied van functies en bouwen waarbinnen deze ontwikkelingen plaats mogen vinden. Dit zijn op hoofdlijnen:

  • 1.

    Voor de locatie P2 een appartementencomplex met commerciële en zorgvoorzieningen en een parkeergarage. Waarbij twee torens gerealiseerd mogen worden van respectievelijk 60 meter en 70 meter hoog;

  • 2.

    Op de locatie van het huidige tankstation is naast het bestaande gebruik ook de mogelijkheid opgenomen om hier een politiekantoor en (zorg)woningen te creëren met een maximale hoogte van 25 meter;

  • 3.

    Voor de locatie P3 een laad- en losdock met daarboven zorgvoorzieningen met zorgwoningen en commerciële voorzieningen met een maximale hoogte van maximaal 27 meter.

Hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat voor meerdere woningen een hogere grenswaarde op basis van de Wet geluidhinder noodzakelijk is. De besluiten liggen tegelijkertijd met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Bisonspoor P2 en P3’ met bijbehorende stukken ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van woensdag 10 april 2019 tot en met dinsdag 21 mei 2019 voor een ieder ter inzage. Het plan met bijbehorende stukken is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1904.BPBisonspoorP2MRS-VG01.

Daarnaast is het vastgestelde bestemmingsplan zonder afspraak in te zien in het gemeentehuis, Endelhovenlaan 1, Maarssen. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 8:30 tot 17:00 uur en op woensdagavond tot 20:00 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer T. Verkammen (14 0346).

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep instellen kunnen alleen zij die een zienswijze hebben ingediend, of zij die redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen. Verder kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan.

Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzieningen-rechter kan een voorziening treffen als de zaak spoedeisend is, waardoor het vaststellingsbesluit niet in werking treedt dan wel de inwerkingtreding wordt opgeschort tot het moment dat op het beroep is beslist.

Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift en van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over het griffierecht kunt u contact opnemen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, telefoonnummer 070-426 44 26.