Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 82556VerordeningenTijdelijke wijziging van de Verordening op de commissies gemeente Stichtse Vecht

 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

 

 • -

  het voorstel van de griffier van 27 februari 2019;

 • -

  de bespreking in de commissie  Bestuur en Financien van 19 maart 2019;

Besluit

 

 • 1.

  Vaststellen van de voorstellen en de uitwerking van de Pioniersgroep op het volgende punt:

 • .

  Versterk de beeldvormende fase;

   

 • 2.

  Artikel 16 ‘Spreekrecht burgers’ van de Verordening op de commissies gemeente Stichtse Vecht tijdelijk, voor de periode van april t/m juli 2019, als volgt wijzigen:

“1. In de commissie kunnen aanwezige burgers het woord voeren over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen.

2. De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker. Na de eerste bespreking krijgt de inspreker over een geagendeerd onderwerp opnieuw de gelegenheid te reageren op het besprokene. Zo hij daarvan gebruik maakt, stelt de voorzitter de spreektijd vast. Ten aanzien van insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen kan de voorzitter de maximale spreektijd van alle insprekers bepalen. Na de inspraak over niet-geagendeerde onderwerpen kan de inspreker reageren op vragen van de commissieleden.

3 Het woord kan niet gevoerd worden over:

a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;

b benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

4. Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk op de maandag voorafgaande aan de vergadering om 12.00 uur bij de griffie, onder vermelding van het onderwerp met toelichting.”

 

2 april 2019

 

Griffier Voorzitter