Gemeenteblad van Woerden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoerdenGemeenteblad 2019, 81600VerordeningenBesluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende wijziging van het Mandaatregister gemeente Woerden 2013

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden,

 

gelet op het bepaalde in artikel 1, eerste lid, van hoofdstuk 5 van deel 2 van het Mandaatregister gemeente Woerden 2013;

 

overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is het mandaat reeds verleend aan de directeur van de Veiligheidsregio Utrecht uit te wijzigen.

 

 

besluit:

 

 

 • 1.

  Het mandaat aan de directeur van de Veiligheidsregio Utrecht zoals opgenomen in artikel 1, eerste lid, van hoofdstuk 5 van deel 2 van het Mandaatregister gemeente Woerden 2013, voor het benoemen van de daar genoemde toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de daar genoemde voorschriften te actualiseren en uit te breiden.

 

Over te gaan tot wijziging van hoofdstuk 5 van het Mandaat Veiligheidsregio Utrecht:

 • 2.

  Artikel 1, eerste lid, van hoofdstuk 5 van deel 2 van het Mandaatregister gemeente Woerden 2013 komt te luiden:

 • ‘’Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden mandateert de directeur van de Veiligheidsregio Utrecht voor het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 Awb en 5.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht belast met het toezicht op de naleving van de volgende voorschriften:

  • de Woningwet, inclusief het Bouwbesluit, de Regeling Bouwbesluit en de Bouwverordening;

  • het Vuurwerkbesluit als bedoeld in de Wet milieubeheer;

  • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor zover deze betrekking heeft op de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder d. van die wet;

  • het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen als bedoeld in artikel 3 lid 3 Wet veiligheidsregio’s.”

 

 • 3.

  Dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend te maken en in werking te laten treden op de dag na de dag van bekendmaking.

 

Aldus besloten d.d. 2 april 2019

De secretaris, De burgemeester,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA V.J.H. Molkenboer