Gemeenteblad van Emmen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EmmenGemeenteblad 2019, 8101Plannen | ruimtelijkVaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, Schoonebeek, Europaweg 40”

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat de gemeenteraad op 20 december 2018 het bestemmingsplan “Buitengebied Emmen, Schoonebeek, Europaweg 40” , vervat in het GML bestand ‘NL.IMRO.0114.2017036-B701’ heeft vastgesteld.

Het plan voorziet in het veranderen van de bestemming 'Horeca' met bedrijfswoning naar de bestemming 'Wonen - Vrijstaand'. Ten behoeve van het bestemmingsplan is geen exploitatieplan opgesteld.

Vanaf 18 januari 2019 liggen het bestemmingsplan, het raadsbesluit gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt het bestemmingsplan op afspraak, op verzoek ook buitenkantooruren, inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuis­plein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591

Het bestemmingsplan en bijbehorend raadsbesluit zijn ook digitaal beschikbaar www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag en moet als gevolg van de Algemene wet bestuursrecht aan enkele minimumeisen voldoen. Het bevat daarom tenminste:

 

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • 4.

  de gronden (redenen) van het beroep;

 • 5.

  een vertaling van het beroepschrift als het beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is;

 • 6.

  zo mogelijk, doch niet verplicht, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht; is dit niet mogelijk vermeld dan datum en nummer van het besluit.

 

Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Uitvoering van een besluit kan nadelig voor u zijn. Daarom kunt u bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de termijn van 6 weken is ingediend dan treedt het besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.

Emmen, 10 januari 2019,

Namens deze:

burgemeester en wethouders van Emmen,

de secretaris, I.A.A. Oostmeijer-Oosting

de burgemeester H. F. van Oosterhout