Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2019, 80620Overige besluiten van algemene strekkingMandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Koggenland 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland (hierna: “het college”) en de burgemeester van de gemeente Koggenland (hierna: “de burgemeester”), ieder voor zover het zijn/haar bevoegdheden betreft;

 

overwegende dat:

gelet op het bepaalde in de artikelen 166 en 171 van de Gemeentewet (Gemw.) en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • A.

  het college en de burgemeester eerder Statuut inzake vertegenwoordiging gemeente Koggenland oktober 2015 d.d. 2 november 2015 (hierna: “het Mandaatbesluit 2015”) heeft vastgesteld;

 • B.

  thans in het kader van het periodiek actualiseren van het mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit, het wenselijk is het Mandaatbesluit 2015, inclusief eventuele wijzigingen, in te trekken en te vervangen door een geheel nieuw besluit;

 • C.

  het college en de burgemeester ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden in de bij dit besluit behorende overzicht, de navolgende voorschriften wensen vast te stellen;

 

 

besluit(en) vast te stellen het navolgende Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Koggenland 2019:

Artikel 1. Definities

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders zoals bedoeld in titel II, hoofdstuk III van de Gemeentewet, de burgemeester zoals bedoeld in titel II, hoofdstuk IV van de Gemeentewet;

 • b.

  functionaris: degene die werkzaam is voor de gemeente Koggenland en die werkt onder eindverantwoordelijkheid van het bestuursorgaan;

 • c.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat, volmacht en/of machtiging verleend;

 • d.

  gemandateerde: de functionaris aan wie (onder)mandaat, volmacht en/of een machtiging is verleend;

 • e.

  besluit: een beslissing als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, Awb;

 • f.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van de mandaatgever een besluit te nemen zoals bedoeld in afdeling 10.1.1 van de Awb;

 • g.

  ondermandaat: een door een gemandateerde verleend mandaat van een aan hem/haar gemandateerde bevoegdheid aan een derde;

 • h.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van de mandaatgever privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • i.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van de mandaatgever handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • j.

  overzicht: het bij dit besluit behorende overzicht, waarin alle verleende mandaten, volmachten en/of machtigingen zijn opgenomen.

Artikel 2. Reikwijdte mandaat, volmacht en machtiging

 • 1.

  Mandaat, volmacht en/of machtiging wordt verleend aan de in het overzicht vermelde functionarissen voor de daarbij aangegeven bevoegdheden.

 • 2.

  Elke gemandateerde is gemachtigd tot het feitelijk uitvoeren van besluiten van de mandaatgever, één en ander voor zover dit voortvloeit uit de aan hem/haar opgedragen taken, niet in strijd is met het bestaande beleid, de vastgestelde richtlijnen en/of voorschriften, er overeenstemming bestaat tussen alle verplichte adviezen en de te nemen beslissingen en niet leidt tot overschrijding van verleende budgetten en/of kredieten.

 • 3.

  In het overzicht behorende bij dit besluit wordt per afdeling uiteengezet aan welke door een gemandateerde beklede functie, welke bevoegdheid wordt verbonden.

 • 4.

  De gemandateerde volgt bij de uitoefening van een hem/haar toekomende bevoegdheid, de door diens leidinggevende en/of mandaatgever verstrekte aanwijzingen en instructies en onthoudt zich van bevoegdheidsuitoefening als de mandaatgever de wens te kennen geeft om zelf te beslissen.

 • 5.

  Onverminderd de (onder)mandaat-, volmacht of machtigingsverlening, blijft een beslissing/bevoegdheid in een bepaald geval voorbehouden aan de mandaatgever, indien:

  • a.

   de afdoening van een zaak, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling of een feitelijke handeling, naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, grote politieke gevolgen met zich mee kan brengen, precedentwerking kan oproepen, dan wel kan betekenen dat een raadslid, burgemeester of een wethouder persoonlijk op het besluit zal worden aangesproken;

  • b.

   uit te nemen besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen of feitelijke handelingen aanzienlijke financiële risico’s of anders belangrijke consequenties kunnen voortvloeien, dan wel tot overschrijding van het budget c.q. de begroting kunnen leiden;

  • c.

   de handeling geen routinematig karakter heeft;

  • d.

   de gemandateerde daartoe de wens te kennen geeft.

Artikel 3. Vervangingsregeling

 • 1.

  Als mandaat, volmacht of machtiging aan een functionaris is verleend en deze afwezig is, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door het Afdelingshoofd van de betreffende afdeling.

 • 2.

  Als mandaat, volmacht of machtiging aan een Afdelingshoofd is verleend en deze afwezig is, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door de Algemeen directeur/Gemeentesecretaris. In geval van afwezigheid van het Afdelingshoofd zijn bovendien één of meerdere met name genoemde functionarissen binnen de betreffende afdeling aangewezen om in plaats van dit Afdelingshoofd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen. Deze functionarissen worden in het overzicht onder de kolom “bijzonderheden” vermeld.

 • 3.

  Als de Algemeen directeur/Gemeentesecretaris afwezig is, wordt de bevoegdheid uitgeoefend door het Afdelingshoofd die dan optreedt als respectievelijk eerste of tweede plaatsvervanger van de Algemeen directeur/Gemeentesecretaris.

 • 4.

  Als de Algemeen directeur/Gemeentesecretaris en de eerste en tweede plaatsvervangende Algemeen directeur/Gemeentesecretaris afwezig zijn, wordt de bevoegdheid uitgeoefend door een aanwezig Afdelingshoofd.

 • 5.

  De burgemeester (bgm)/portefeuillehouder (pfh) wordt vervangen door de wethouder/portefeuille-houder, die tevens loco-burgemeester is. De burgemeester/portefeuillehouder vervangt de wethouder/portefeuillehouder, die tevens loco-burgemeester is, evenals de tweede en derde wethouder/portefeuillehouder. Bij afwezigheid van de eerst aangewezen portefeuillehouder én diens vervanger wordt de zaak voorgelegd aan de dan aanwezige portefeuillehouder.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van het besluit. Gelijktijdig vervalt het Statuut inzake vertegenwoordiging gemeente Koggenland oktober 2015 d.d. 2 november 2015.

Artikel 5. Citeertitel

Dit statuut wordt aangehaald als “Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Koggenland 2019”.

De Goorn, 19 maart 2019

De gemeentesecretaris,

A.M.T. Beuker

De burgemeester,

R. Posthumus

Bijlage A. Overzicht bij Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling gemeente Koggenland 2019

1. Algemene bevoegdheden voor de gehele organisatie

 

Omschrijving

Wettelijke grondslag(en)

Mandaat/ machtiging/ volmacht verleend aan

Bijzonderheden/opmerkingen

Algemene handelingen

1.1

Het verzenden van ontvangstbevestigingen

 

Alle medewerkers

 

1.2

Het verstrekken van gegevens van feitelijke aard en algemene inlichtingen en informatie betreffende aangelegenheden die geregeld zijn in de administratieve uitvoering en tot het takenpakket van de afdeling gerekend worden

 

Alle medewerkers

 

1.3

Het in ontvangst nemen en het voor ontvangst tekenen van deurwaardersexploten, aangetekende stukken, pakketten en poststukken

 

Alle medewerkers

 

1.4

Het bijhouden van wettelijk voorgeschreven registers (zoals het register inzake de Wet gemeentelijke regelingen (Wgr)

Gemeentewet/

Bijzondere wetten (zoals de Wgr)

Alle afdelingshoofden

Het register wordt bijgehouden door de afdeling die hiervoor verantwoordelijk is

Besluitvorming

1.5

Het verdagen, aanhouden of opschorten van de beslistermijn

Artikel 4:14 en 4:15 Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Alle medewerkers

 

1.6

Het vragen van een schriftelijke machtiging

Artikel 2:1 lid 2 Awb

Alle medewerkers

 

1.7

Het horen van aanvrager(s) en/of belanghebbende(n)

Artikelen 4:7 en 4:8 Awb

Alle medewerkers

 

1.8

Het beleggen van een hoorzitting in het kader van een uitgebreide voorbereidingsprocedure

Afdeling 3.4 Awb

Alle medewerkers

 

1.9

Het toezenden van afschriften van ingebrachte bedenkingen of naar voren gebrachte zienswijzen aan de aanvragers en de betrokken bestuursorganen

 

Alle medewerkers

 

1.10

Het doorsturen of terugzenden van stukken die ten onrechte zijn ontvangen

Artikelen 2:3 en 6:15 Awb

Alle medewerkers

 

1.11

Het bieden van gelegenheid tot herstel van vormfouten en het buiten behandeling laten van een aanvraag vanwege niet voldoen aan enig wettelijk voorschrift of vanwege onvolledigheid van de verstrekte gegevens

Artikelen 4:5 Awb

Alle afdelingshoofden

 

1.12

Bekendmaking en mededeling van aanvragen en besluiten

Afdeling 3.6 Awb

Alle medewerkers

 

Politie en justitie

1.13

Het doen van aangifte bij de politie

Tweede boek, titel I, vierde afdeling van het Wetboek van Strafvordering

Alle afdelingshoofden, Opzichter, Beleidsmedewerker buitendienst, Juridisch adviseur, Medewerker integrale veiligheid

 

1.14

Het opvragen van inlichtingen uit de registers van politie en justitie

Wet op de justitiële documentatie (Wjd)/

Bijzondere wetten

Medewerker Integrale Veiligheid

 

Overeenkomsten

1.15

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het al dan niet aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst betreffende de (ver)koop of (ver)huur van goederen of diensten

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst betreffende de (ver)koop of (ver)huur van goederen of diensten (ondertekenen)

Artikel 160, eerste lid, onder e, en 171, tweede lid, Gemeentewet (mandaat en volmacht), Inkoopbeleid

Alle afdelingshoofden

 • Dit voor een maximum bedrag van € 25.000,-. Voor overeenkomsten boven de € 10.000,- geldt een toetsingsplicht door de afdeling Juridische Zaken en het Inkoopteam

 • Ratio bepaling: het afdelingshoofd is bevoegd om alle handelingen behorende bij het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst te verrichten (waaronder bijvoorbeeld ook het verzenden van een ingebrekestelling)

 • Uitgezonderd van deze bevoegdheid: het verzenden van een aansprakelijkstelling (boete/schadevergoeding)

Overheidsinformatie

1.16

Het afhandelen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Artikelen 2 en 3 Wob

Juridisch adviseur

 

1.17

Het afhandelen van verzoeken op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)

Artikel 3 Who

Juridisch adviseur

 

Privacy

1.18

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het al dan niet aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een verwerkersovereenkomst

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een verwerkersovereenkomst (ondertekenen)

Artikel 28 Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG), artikel 160, eerste lid, onder e, en 171, tweede lid, Gemeentewet (mandaat en volmacht)

Alle afdelingshoofden

Onder de voorwaarde dat deze verwerkersovereenkomst inhoudelijk niet afwijkt van de door de VNG vastgestelde standaard verwerkersovereenkomst

 

 

 

Algemeen directeur/

Gemeentesecretaris

 • Bij inhoudelijke afwijking van de door de door de VNG vastgestelde standaard verwerkersovereenkomst

 • Na advies van de Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) en de Informatiebeveiliger (CISO)

1.19

Het feitelijk afhandelen van verzoeken/rechten van betrokkenen op grond van de AVG

Artikelen 15 t/m 22 AVG

Privacy Officer (PO)

 

Gerechtelijke procedures

1.20

Het vaststellen van de inhoud van verweerschriften in bezwaar- en beroepszaken

 

Alle afdelingshoofden

 • Bij complexe of politiekgevoelige zaken: na overleg met de afdeling Juridische Zaken én de portefeuillehouder

1.21

Het vergoeden van proceskosten naar aanleiding van een besluit of gerechtelijke uitspraak

Artikel 8:75 Awb

Alle afdelingshoofden, Juridisch adviseur

 

1.22

Het vaststellen van de verschuldigdheid van een dwangsom bij niet tijdig beslissen

Artikel 4:18 Awb

Alle afdelingshoofden

 

1.23

Het terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen

Artikel 4:20 Awb

Alle afdelingshoofden

 

 

 

2. Afdeling Financiën

 

Omschrijving

Wettelijke grondslag(en)

Gemandateerd /machtiging verleend /volmacht verleend aan

Bijzonderheden/opmerkingen

2.1

Het uitzetten/opnemen van deposito´s/ kasgeld(leningen)/ vaste leningen

 

Afdelingshoofd

 • Conform marktrente

 • Bij afwezigheid van het Afdelingshoofd is de Beleidsmedewerker Financiën bevoegd

2.2

Het inschakelen van een deurwaarder bij vorderingen

 

Afdelingshoofd

Bij afwezigheid van het Afdelingshoofd is aan de Medewerker Invordering de bevoegdheid verleend om deze bevoegdheid uit te oefenen

2.3

Het oninbaar verklaren van vorderingen

 

Afdelingshoofd

 

2.4

Het afboeken van oninbare vorderingen/belasting

 

Afdelingshoofd

Bij afwezigheid van het Afdelingshoofd is de Medewerker Planning en control bevoegd

2.5

Het uitvoeren van de informatieverplichting op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ)

 

Afdelingshoofd, Beleids-medewerker Financiën, Medewerker WOZ/Belastingen

 

2.6

Het doen van aangifte btw, bcf en VPB

 

Afdelingshoofd

Bij afwezigheid van het Afdelingshoofd is de Beleidsmedewerker Financiën bevoegd

2.7

Het doen van mutaties in verzekeringspolissen

 

Afdelingshoofd

Bij afwezigheid van het Afdelingshoofd is de Medewerker Planning en control bevoegd

 

2.8

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het al dan niet aangaan, wijzigen, verlengen, oversluiten of (tussentijds) beëindigen van een verzekeringsovereenkomst

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen, verlengen, oversluiten of (tussentijds) beëindigen van een verzekeringsovereenkomst (ondertekenen)

Artikel 160, eerste lid, onder e, en 171, tweede lid, Gemeentewet (mandaat en volmacht)

 

 

 

Afdelingshoofd

Bij afwezigheid van het Afdelingshoofd is de Beleidsmedewerker Financiën bevoegd

 

3. Afdeling Wonen en Ondernemen

 

Omschrijving

Wettelijke grondslag(en)

Gemandateerd /machtiging verleend /volmacht verleend aan

Bijzonderheden/opmerkingen

Team Omgevingstaken

3.1

De uitvoering van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). Het gaat hierbij om de uitvoering in de breedste zin van het woord, waarbij het gaat om zowel de vergunningverlenende als toezichthoudende en handhavende taken, evenals het weigeren, intrekken of wijzigen van beschikkingen

Wabo

Afdelingshoofd, Teammanager, Juridisch controller

 • Geen mandaat wordt verleend voor het opvragen van verklaringen van geen bedenkingen ten behoeve van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo

 • Bij de toepassing van artikel 5.17 Wabo, waaronder het opleggen van een ‘bouwstop’, geldt dat de portefeuillehouder voorafgaand over de toepassing wordt geïnformeerd

 • Voor diverse milieutaken geldt het mandaatbesluit van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord (RUD), waarbij de directeur van de RUD gemachtigd is die taken uit te voeren

3.2

De uitvoering van de Woningwet en daarop gebaseerde wet- en regelgeving

Woningwet, Bouwbesluit, Bouwverordening

Afdelingshoofd, Teammanager

Sloopmeldingen kunnen (ook) worden afgedaan door Projectleider Bouwkunde en Bouwkundige

3.3

Beslissen of een bouwplan voldoet aan de criteria van de Welstandsnota Koggenland of een beeldkwaliteitsplan

Artikel 6.2 lid 1 Besluit omgevingsrecht (Bor)

Beleidsmedewerker Bouw- en Woningtoezicht, Handhaver Bouw- en Woningtoezicht

Bouwplannen die niet voldoen aan de Welstandsnota Koggenland, dan wel een vastgesteld beeldkwaliteitsplan worden voorgelegd aan “MOOI Noord-Holland, commissie Westfriesland”

 

Ten aanzien van Handhaver Bouw- en Woningtoezicht:

Alleen de persoon die uitdrukkelijk wordt genoemd in de bijgevoegde ‘Lijst met namen’ is bevoegd om in zijn/haar functie van Handhaver Bouw- en Woningtoezicht deze bevoegdheid uit te oefenen

3.4

Beslissen op aanvraag tot het vaststellen van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder (Wgh)

Wgh

Afdelingshoofd, Teammanager

 

3.5

Beslissen op aanvragen voor een vergunning of het intrekken van een verleende vergunning op grond van de Wet op de kansspelen

Wet op de kansspelen

Afdelingshoofd, Teammanager

 

3.6

Beslissen op aanvragen voor een vergunning en/of ontheffing, alsmede intrekken of wijzigen daarvan op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Koggenland (APV)

APV

Afdelingshoofd, Teammanager

 

3.7

Aanstellen van verkeersregelaars

Artikel 58 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 3 van de Regeling Verkeersbrigadiers

Afdelingshoofd, Teammanager

 

3.8

Beslissen op een aanvraag voor ontheffingen op grond van de Zondagswet

Zondagswet

Afdelingshoofd, Teammanager

 

3.9

Het verlenen van vergunningen en ontheffingen in het kader van de Drank- en Horecawet

Drank- en Horecawet

Afdelingshoofd, Teammanager

 

3.10

Het nemen van een besluit tot het verwijderen van een voertuig en/of voorwerp op grond van de APV

Artikelen 2:10, 5:4, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8 en 5:9 en 5:24 APV

Afdelingshoofd, Teammanager

 

3.11

Het verlenen van ontheffingen, dan wel het intrekken of wijzigen daarvan op basis van de Verordening Winkeltijden Koggenland

Winkeltijdenwet, Verordening Winkeltijden Koggenland

Afdelingshoofd, Teammanager

 

Team Openbare inrichting en beheer

3.12

Opdracht geven voor het uitvoeren van gladheidsbestrijding door derden

 

Afdelingshoofd, Teammanager, Beleidsmedewerker Buitendienst

 

3.13

Afhandelen van een verzoek of klacht over het beheer en de inrichting van openbare ruimten

 

Afdelingshoofd, Teammanager

 

3.14

Afhandelen van grondzaken, waaronder Snippergroen-zaken

 

Afdelingshoofd, Teammanager

 • Tot een (ver)koopsom van € 25.000,-

 • Bij Snippergroen-zaken: conform het vastgestelde Snippergroenbeleid

 • Onder deze bevoegdheid valt ook het voeren van (inhoudelijke) correspondentie en het (besluit tot het) aangaan van een (ver)huur- of (ver)koopovereenkomst betreffende gronden van de gemeente Koggenland

3.15

Het geven van toestemming voor het, al dan niet onder een weg, aanleggen van kabels, leidingen, drainage, nutsvoorzieningen, rioleringen, buizen, putten, duikers en dergelijke

 

Afdelingshoofd, Teammanager

Inclusief telecomkabels op grond van de Telecommunicatieverordening

3.16

De afhandeling van aanvragen voor een gehandicaptenparkeerplaats

 

Afdelingshoofd, Teammanager

Mandaat geldt alleen wanneer volgens advies van de extern medisch adviseur wordt besloten

3.17

Het doen van offerteaanvragen

 

Alle medewerkers

 

3.18

Opdrachten ter zake werken, leveringen of diensten

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het uitschrijven van aanbestedingen, het opstellen van een proces-verbaal van aanbesteding, de gunning van opdrachten (inclusief het aangaan van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten) en het afwijzen van opdrachten

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het uitschrijven van aanbestedingen, het opstellen van een proces-verbaal van aanbesteding, de gunning van opdrachten (inclusief het ondertekenen van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten) en het afwijzen van opdrachten

Artikel 160, eerste lid, onder e, jo. 171, tweede lid, Gemeentewet

 

Afdelingshoofd

 

 

 

Teammanager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Bevoegdheidsverdeling:

 • Tot € 500.000,-

 • Boven € 500.000,-: na overleg met de portefeuillehouder

 

 • Tot € 200.000,-

 • Tussen € 200.000,- en € 500.000,-: na overleg met het Afdelingshoofd

 

 • Het gaat om het verstrekken van opdrachten, waaronder aanbestedingen, ter zake diensten en werken

 • Conform Inkoop- en aanbestedingsbeleid Koggenland, mits passend binnen het begrotingsbudget en in overleg met het team Inkoop

3.19

Proces-verbaal van (eind)opneming en het opstellen van projectverslagen

 

Teammanager én Projectleider Bouwkunde gezamenlijk

Proces-verbaal wordt ondertekend door Teammanager én Projectleider Bouwkunde

3.20

 • A.

  Het nemen van een besluit over het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van zakelijke en kwalitatieve verplichtingen

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van zakelijke en kwalitatieve verplichtingen (ondertekenen)

Artikel 160, eerste lid, onder e, jo. 171, tweede lid, Gemeentewet

Afdelingshoofd,

Teammanager

 

3.21

Beslissen op het gebruik van sportvelden buiten het seizoen door sportorganisaties

 

Beleidsmedewerker buitendienst, Opzichter

 

 

Team Vastgoed, programma’s en projecten

 

 

 

3.22

Het verlenen van een vergunning op basis van artikel 15 van de Leegstandswet

Leegstandswet

Afdelingshoofd, Teammanager

 

 

3.23

Het beslissen op aanvragen voor een starterslening

 

Afdelingshoofd, Teammanager

 

Beslissen in mandaat is alleen mogelijk wanneer het advies van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

wordt gevolgd

3.24

Het doen van bestellingen/het verstrekken van opdrachten met betrekking tot de uitvoering van werken

 

Projectleider Bouwkunde, Bouwkundige

Tot maximaal € 2.500,- per opdracht

3.25

Proces-verbaal van (eind)opneming en het opstellen van projectverslagen

 

Teammanager en Projectleider Bouwkunde

Proces-verbaal wordt ondertekend door Teammanager én Projectleider Bouwkunde

3.26

(Ver)huur

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst tot (ver)huur van een woning behorende tot het gemeentelijk vastgoed (waaronder het gemeentelijk woningbedrijf)

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst tot (ver)huur van een woning behorende tot het gemeentelijk vastgoed (waaronder het gemeentelijk woningbedrijf) (ondertekenen)

Artikel 160, eerste lid onder e, en 171, tweede lid, Gemeentewet (mandaat en volmacht)

Afdelingshoofd, Teammanager, Senior Medewerker gemeentelijk woningbedrijf (alleen bij het aangaan van een standaard huurovereenkomst van het gemeentelijk woningbedrijf)

 

 • Bij het aangaan van een huurovereenkomst van het gemeentelijk woningbedrijf:

  • Standaard huurovereenkomst: bevoegd is de Senior Medewerker Woningbedrijf

  • Afwijkende huurovereenkomst: bevoegd zijn het Afdelingshoofd, Teammanager

  • Voor wat betreft de huurprijsberekening: deze berekening wordt altijd door twee medewerkers van het gemeentelijk woningbedrijf gecontroleerd

 • Bij beëindiging van een huurovereenkomst van het gemeentelijk woningbedrijf, waaronder (het besluit tot) het aangaan van een vaststellingsovereenkomst, wordt gehandeld volgens het door het college vastgestelde stappenplan, geldt een toetsingsplicht door de afdeling Juridische Zaken en vindt een voorafgaand overleg plaats met de verantwoordelijke portefeuillehouder

3.27

(Ver)koop

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst tot (ver)koop van een woning behorende tot het gemeentelijk vastgoed (waaronder het gemeentelijk woningbedrijf)

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst tot (ver)koop van een woning behorende tot het gemeentelijk vastgoed (waaronder het gemeentelijk woningbedrijf) (ondertekenen)

Artikel 160, eerste lid onder e, en 171, tweede lid, Gemeentewet (mandaat en volmacht)

Afdelingshoofd, Teammanager

 

 • Geen mandaat en volmacht bij ‘reguliere’ (ver)koop (= een (ver)koop zonder voorwaarden/voorbehouden), tenzij de betreffende onroerende zaak voorkomt op de meest recente, door het college vastgestelde, verkooplijst en onder de door het college bij deze verkooplijst gestelde mandaat-/volmachtvoorwaarden. Bij een ‘reguliere’ (ver)koop vindt ondertekening van de overeenkomst in beginsel dus plaats door de burgemeester

 • Bij ‘voorwaardelijke’ (ver)koop (= een (ver)koop onder voorwaarden/voorbehouden): wel volmacht, onder een totstandkomingsvoorwaarde of opschortende/ontbindende voorwaarde (zoals een voorbehoud van goedkeuring door het college en/of de raad )

3.28

Het toekennen van urgentiepunten aan een huurwoning

 

Urgentiecommissie

 

3.29

Feitelijke afhandeling

Het afhandelen van een huuropzegging, het inschakelen van een deurwaarder bij de invordering en het schouwen van een huurwoning van het gemeentelijk woningbedrijf

 

Alle medewerkers gemeentelijk woningbedrijf

 • Indien aan de orde: na het nemen een besluit als bedoeld onder 3.26

3.30

(Inhoudelijke) correspondentie

Het voeren van (inhoudelijke) correspondentie met de huurder van het gemeentelijk woningbedrijf met betrekking tot onder meer de verhoging van huurprijzen, indexering, renovatie, herstructurering, (ver)nieuwbouw en (andere) wettelijke wijzigingen

 

Afdelingshoofd, Teammanager

 

 

 

4 . Afdeling Advies en Ondersteuning

 

Omschrijving

Wettelijke grondslag(en)

Gemandateerd /machtiging verleend /volmacht verleend aan

Bijzonderheden/opmerkingen

Cluster OOV

4.1

Het aanwijzen van toezichthouders voor prostitutiebedrijven

Artikel 6:2 APV

Korpschef politie NHN

Er is sprake van instemming van de gemandateerde op grond van artikel 10:4 lid 2 Awb jo. artikel 166 Gemeentewet

4.2

De afgifte van legitimatiebewijzen voor toezichthouders van prostitutiebedrijven

Artikel 5:12 Awb

Korpschef politie NHN

 

4.3

Het nemen van een besluit tot het verwijderen van een voertuig en/of voorwerp op grond van de APV

Artikelen 2:10, 5:4, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8, 5:9 en 5:24 APV

Afdelingshoofd

 

Cluster Juridische Zaken

4.4

Het doorsturen van een beroepschrift naar betreffende instantie

 

Juridisch adviseur

 

4.5

Het verstrekken van een opdracht in verband met externe advisering

 

Juridisch adviseur

Maximumbedrag van € 25.000,- per opdracht

4.6

 • A.

  Besluiten tot het aansprakelijk stellen van derden voor aan de gemeente toegebrachte schade tot een maximumbedrag van € 25.000,- per schadegeval

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aansprakelijk stellen van derden voor aan de gemeente toegebrachte schade tot een maximumbedrag van € 25.000,- per schadegeval

 

Afdelingshoofd, Juridisch adviseur

 

4.7

 • A.

  Besluiten tot het aanvaarden of afwijzen van een aansprakelijkstelling van derden tot een bedrag van € 2.500,- per schadegeval

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aanvaarden of afwijzen van een aansprakelijkstelling van derden tot een bedrag van € 2.500,- per schadegeval

 

Afdelingshoofd, Juridisch adviseur

 

4.8

Het bevestigen van ontvangst en van intrekking van een bezwaarschrift

Artikel 6:14 Awb

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

 

4.9

Het verdagen van de beslistermijn van een beslissing op het bezwaarschrift

Artikel 7:10 lid 3 Awb

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

 

4.10

Het doen van een verzoek tot instemming met verder uitstel als bedoeld in artikel 7:10 lid 4 BW

Artikel 7:10 lid 4 Awb

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

 

4.11

Het doen van een schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 7:10 lid 5 Awb

Artikel 7:10 lid 5 Awb

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

 

4.12

Het nemen van beslissingen op bezwaarschriften als het advies van de bezwaarschriftencommissie wordt gevolgd en de bezwaarschriftencommissie adviseert om het bezwaar [1] ontvankelijk en ongegrond of [2] niet-ontvankelijk te verklaren

Awb

Afdelingshoofd, Juridisch adviseur

Bevoegdheid bestaat alleen als het primaire besluit ook in mandaat is genomen

4.13

Het ingevolge artikel 6:6 Awb stellen van een termijn waarbinnen verzuim ex artikel 6:5 Awb kan worden hersteld

Artikelen 6:5 en 6:6 Awb

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

Machtiging van de voorzitter van commissie bezwaarschriften

4.14

Het verzenden van stukken in het kader van de behandeling van het bezwaarschrift door de bezwaarschriftencommissie aan partijen en gemachtigde

Artikel 6:17 Awb

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

Machtiging van de voorzitter van commissie bezwaarschriften

4.15

Het ter inzage leggen van het bezwaarschrift en de op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen

Artikel 7:4 lid 2 Awb

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

Machtiging van de voorzitter van commissie bezwaarschriften

4.16

Het ingevolge artikel 7:6 lid 4 Awb buiten toepassing verklaren van het bepaalde in lid 3 van artikel 7:6 Awb, voor zover geheimhouding om gewichtige redenen is geboden

Artikel 7:6 lid 3 en 4 Awb

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

Machtiging van de voorzitter van commissie bezwaarschriften

4.17

Het ingevolge van artikel 9 lid 1 Verordening behandeling bezwaarschriften alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen

Artikel 9 lid 1 Verordening behandeling bezwaar-schriften

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

Machtiging van de voorzitter van commissie bezwaarschriften

4.18

Het ingevolge artikel 10 lid 1 Verordening behandeling bezwaarschriften bepalen van de plaats en tijdstip van de zitting waarin belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen

Artikel 10 lid 1 Verordening behandeling bezwaar-schriften

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

Machtiging van de voorzitter van commissie bezwaarschriften

4.19

Het ingevolge artikel 11 lid 1 Verordening behandeling bezwaarschriften ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uitnodigen van de belanghebbenden en het verwerend orgaan

Artikel 11 lid 1 Verordening behandeling bezwaar-schriften

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

Machtiging van de voorzitter van commissie bezwaarschriften

4.20

Het ingevolge artikel 11 lid 2 en 3 Verordening behandeling bezwaarschriften op verzoek wijzigen van het tijdstip van de zitting en het mededelen van deze wijziging uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting

Artikel 11 lid 2 en 3 Verordening behandeling bezwaar-schriften

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

Machtiging van de voorzitter van commissie bezwaarschriften

4.21

Het ingevolge artikel 11 lid 4 Verordening behandeling bezwaarschriften in bijzondere gevallen afwijken of afwijking toe te staan van de termijn als genoemd in het eerste, tweede en derde lid van dit artikel

Artikel 11 lid 4 Verordening behandeling bezwaar-schriften

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

Machtiging van de voorzitter van commissie bezwaarschriften

4.22

Het bevestigen van ontvangst van een klacht in de zin van titel 9.1 Awb

Artikel 9:6 Awb

Klachtencoördinator

 

4.23

Het behandelen van een klacht conform de bepalingen in hoofdstuk 9 Awb en het bepaalde in de Klachtenregeling Koggenland

Hoofdstuk 9 Awb

Klachtencoördinator

 

4.24

Het toepassing geven aan artikel 9:8 Awb (buiten behandeling laten klacht)

Artikel 9:8 Awb

Klachtencoördinator

 

4.25

Het al dan niet bieden van gelegenheid tot het horen van klager en beklaagde

Artikel 9:10 Awb

Klachtencoördinator

 

4.26

Het verdagen van de afhandeling van een klacht

Artikel 9:11 Awb

Klachtencoördinator

 

4.27

Het versturen van een bevestiging aan de klager dat de interne klachtrechtprocedure wordt gesloten, omdat de klager tevreden is met de informele afdoening van de klacht

 

Klachtencoördinator

 

4.28

Het kennisgeven van bevindingen van het onderzoek naar de klacht, het oordeel daarover en van de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden

Artikel 9:12 Awb

Klachtencoördinator

 

Cluster Informatievoorziening en Automatisering

4.29

Het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

Wet kenbaarheid publiek-rechtelijke beperkingen (Wkpb)

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.30

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

Wkpb

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.31

Het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

Wkpb

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.32

Het plaatsen van aantekeningen op het brondocument

Wkpb

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.33

Het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie

Wkpb

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.34

Het verstrekken van een bewijs van inschrijving

Wkpb

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.35

Het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd

Wkpb

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.36

Het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie

Wkpb

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.37

Het verstrekken van verklaringen dat op het aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn

Wkpb

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.38

Het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties in het register en registratie

Wkpb

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.39

Het (doen) verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening

Wkpb

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.40

Het opstellen van ambtelijke verklaringen op grond van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Wet BAG)

Wet BAG

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.41

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

Artikel 4 Wet BAG

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.42

Het vaststellen van definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten als bedoeld in artikel 8 Wet BAG

Artikel 8 van de Wet BAG

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.43

Het opmaken van document constatering als bedoeld in artikel 10 lid 1 onder b van de Wet BAG

Artikel 10 lid 1 onder b van de Wet BAG

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.44

Het inschrijven van de in of op grond van artikel 10 lid 1 Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel gebouwenregister

Artikel 10 lid 1 Wet BAG

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.45

Het ingevolge artikel 11 Wet BAG toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving

Artikel 11 Wet BAG

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.46

Het toekennen, intrekken of wijzigen van huisnummers op grond van artikel 3 Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Artikel 3 Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.47

Het toekennen, intrekken en vernummeren van nummeraanduidingen

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.48

Zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie

Artikel 14 Wet BAG

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.49

Het op basis van brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14a en 15 Wet BAG

Artikelen 14a en 15 Wet BAG

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.50

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 38 Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 Wet BAG

Artikelen 31, 38 t/m 41 Wet BAG

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.51

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen als bedoeld in artikel 31 Wet BAG

Artikel 31 Wet BAG

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.52

Het op verzoek verlenen van inzage in het adressenregister en het verstrekken van de in de adressenregistratie/gebouwenregistratie opgenomen gegevens als bedoeld in artikel 32 lid 1a Wet BAG

Artikel 32 lid 1a Wet BAG

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.53

Het opstellen van een ambtelijke verklaring strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet BAG aangewezen bronnen zijn opgenomen

Wet BAG

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.54

Het maken van nadere afspraken over de aansluiting op de registers van de Kamer van Koophandel, inclusief de inzage van niet openbare gegevens

 

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.55

Het bijhouden van de geografische gegevens in de basisregistratie grootschalige topografie door levering van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, tweede en derde lid, en 8 Wet basisregistratie grootschalige topografie (Wet bgt) aan het Kadaster

Artikel 11 Wet bgt

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.56

Het afstemmen met een andere bronhouder over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen

Artikel 12 Wet bgt

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.57

Het voldoen van het geografische gegeven aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus

Artikel 13 Wet bgt

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.58

Het een in de basisregistratie grootschalige topografie weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus worden gesteld

Artikel 14 Wet bgt

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.59

Het leveren van een geografisch gegeven langs elektronische weg naar de Landelijke Voorziening

Artikel 15 Wet bgt

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.60

Het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, eerste lid, Wet bgt beslissen over de wijziging dan wel opneming van het betreffende authentiek gegeven

Artikel 25 en 27 Wet bgt

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.61

Het in onderzoek zetten van een geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft

Artikel 27 Wet bgt

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

4.62

Het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en na opneming van het authentiek gegeven melding maken dat het gegeven niet meer in onderzoek staat. Tevens wordt het authentiek gegeven onverwijld bekend gemaakt aan het bestuursorgaan dat de melding, zoals bedoeld in artikel 25, eerste lid, Wet bgt heeft gedaan

Artikelen 25, 27 en 28 Wet bgt

Gegevens-beheerder/

GEO Coördinator

 

 

5. Afdeling Welzijn en Zorg

 

Omschrijving

Wettelijke grondslag(en)

Mandaat/ machtiging/ volmacht verleend aan

Bijzonderheden/opmerkingen

Cluster beleid

5.1

Het nemen van besluiten op een aanvraag aangaande subsidies, bevoorschotting, uitbetaling en afrekening (conform de Subsidieverordening en de toepasselijke beleidsregels)

 

Afdelingshoofd

 • Bevoegdheid is tevens toegekend voor negatieve besluitvorming, met uitzondering van verzoeken waarbij een beroep wordt gedaan op de hardheidsclausule

 • Bij afwezigheid van het Afdelingshoofd is aan de Algemeen beleidsmedewerker Welzijn en Zorg de bevoegdheid verleend om deze bevoegdheid uit te oefenen

5.2

Het toekennen van een muziekgeldtoelage

Verordening Lesgeldbijdrage

Afdelingshoofd

Zie toelichting onder punt 5.1

5.3

Het toekennen van subsidie voor leerlingenvervoer, ISOVSO/45 WBO

Verordening Leerlingenvervoer, Beleidsregels Leerlingenvervoer

Afdelingshoofd

Zie toelichting onder punt 5.1

5.4

Het verlenen van een beschikking op grond van Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Artikel 1.46 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Afdelingshoofd

Zie toelichting onder punt 5.1

5.5

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het aangaan, wijzigen, verlengen, (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst tot (ver)huur van sportaccommodaties ten behoeve van sportactiviteiten en tot (ver)huur of (ver)koop van sport- en spelmateriaal

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst tot (ver)huur van sportaccommodaties ten behoeve van sportactiviteiten en tot (ver)huur of (ver)koop van sport- en spelmateriaal (ondertekenen)

Artikel 160 lid 1 onder e en 171 Gemeentewet

 

 

Bedrijfsleider zwembad, Sporthal-beheerder

 • Tot een maximum van € 2.500,-

 • Mits passend binnen de financiële kaders

 

5.6

Het vaststellen van verhuurvoorwaarden voor sport- en spelmateriaal

 

Afdelingshoofd

 

Cluster Zorgteam Koggenland

5.7

Het nemen van (handhavings)besluiten met betrekking tot de Leerplichtwet 1969 (voor zover nog niet wettelijk opgedragen aan de leerplichtambtenaar)

 

Manager Zorgteam

 

5.8

Het nemen van beslissingen met betrekking tot het uitvoeren van taken volgens de Wet inburgering (Wi), Jeugdwet, bijzondere bijstand volgens de Participatiewet, Regeling gehandicaptenparkeerkaart (Regeling GPK), Koggenfonds en Kinderkoggenfonds (waaronder ook het verlenen van voorschotten voor bijzondere bijstand)

 

Manager Zorgteam

 • Tot een bedrag van max. € 25.000,-

 • Manager Zorgteam is bevoegd ondermandaat te verlenen

5.9

Het verlenen van garanties ten behoeve van de kredietbank tot € 6.500,- (vergunninghouders asielzoekers)

 

Manager Zorgteam

Manager Zorgteam is bevoegd ondermandaat te verlenen

5.10

Het nemen van beslissingen met betrekking tot de uitvoering van taken Wmo tot max. € 25.000,-

 

Manager Zorgteam

Manager Zorgteam is bevoegd ondermandaat te verlenen

5.11

Het nemen van beslissingen met betrekking tot de uitvoering van taken Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

 

Manager Zorgteam

Manager Zorgteam is bevoegd ondermandaat te verlenen

5.12

Het nemen van beslissingen tot terugvordering op grond van de Wmo tot maximaal € 10.000,-

 

Manager Zorgteam

Manager Zorgteam is bevoegd ondermandaat te verlenen

5.13

Het nemen van beslissingen tot terugvordering betreffende bijzondere bijstand (Participatiewet) tot maximaal € 10.000,-

 

Manager Zorgteam

 • Manager Zorgteam is bevoegd ondermandaat te verlenen

 • Ingeval van fraude geen (onder)mandaat mogelijk

5.14

Het nemen van beslissingen tot terugvordering op grond van de Jeugdwet tot maximaal € 10.000,-

 

Manager Zorgteam

Manager Zorgteam is bevoegd ondermandaat te verlenen

 • 6.

  Afdeling Dienstverlening en Bestuur

Cluster Burgerzaken

 

Omschrijving

Wettelijke grondslag(en)

Mandaat/ machtiging/ volmacht verleend aan

Bijzonderheden

6.1

De afgifte van het bewijs van Nederlanderschap

 

Alle medewerkers Burgerzaken

 

6.2

De legalisatie van handtekeningen

 

Alle medewerkers Burgerzaken

 

6.3

Het voeren van correspondentie ter uitvoering van de Wet BRP

 

Teammanager Burgerzaken

 

6.4

Het voeren van correspondentie ter zake Nationaliteitsrecht

 

Teammanager Burgerzaken

 

6.5

De afgifte van paspoorten en Europese identiteitskaart

 

Alle medewerkers Burgerzaken

 

6.6

De afgifte van het rijbewijs

Artikel 116 en 117 Wegen-verkeerswet (WVW)

Alle medewerkers Burgerzaken

 

6.7

Het voeren van correspondentie ter zake reisdocumenten en rijbewijzen

WVW

Alle medewerkers Burgerzaken

 

6.8

Het ongeldig verklaren van het rijbewijs

WVW

Alle medewerkers Burgerzaken

 

6.9

Uitvoering Kieswet, alle correspondentie waarvan de uitvoering niet is voorbehouden aan het centraal bureau of hoofdstembureau

 

Teammanager Burgerzaken

 

6.10

Het voeren van correspondentie voortvloeiende uit richtlijnen voor geslachtsnaamwijziging

 

Teammanager Burgerzaken

 

6.11

Het ambtshalve inschrijven van personen met als bestemming “onbekend”

Artikel 2.2 Wet BRP

Alle medewerkers Burgerzaken

 

6.12

Het opmaken van een verklaring op basis van artikel 2.8 lid 2 onder e Wet BRP

Artikel 2.8 lid 2 onder e Wet BRP

Teammanager Burgerzaken, BRP-specialist, Backoffice medewerker

 

6.13

Het nemen van besluiten op grond van de artikelen 2.54 t/m 2.60 Wet BRP

Artikel 2.54 Wet BRP

 

 

 

 

Artikelen 2.55, 2.56 en 2.57, 2.58, 2.59 en 2.60 Wet BRP

Teammanager Burgerzaken, BRP-specialist, Medewerker Frontoffice+, Backoffice medewerker

 

Teammanager Burgerzaken, BRP-specialist

 

6.14

Het (her)benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)

 

Afdelingshoofd

 

6.15

Het doen van terugbetalingen van leges bevolkingsregister (voor het niet kunnen leveren van uittreksels)

 

Teammanager Burgerzaken

 

6.16

Het doen van (de maandelijkse) afdrachten leges naturalisatie aan het Ministerie van Justitie

 

Teammanager Burgerzaken

 

6.17

Het aanvragen van eigen verklaringen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

 

Teammanager Burgerzaken

 

6.18

Advisering inzake naturalisatie aan het Ministerie van Justitie

Rijkswet op het Nederlander-schap (RWN)

Backoffice medewerker

 

6.19

Aanvragen optie Nederlanderschap

RWN

Backoffice medewerker

 

Cluster P&O (toevoeging ten aanzien van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht om namens de gemeente privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het personele werkterrein van de gemandateerde)

Algemeen

6.20

Het tot stand brengen van arbeidsvoorwaardenregelingen

 

Algemeen directeur/

Gemeentesecretaris

 

6.21

Het uitvoeren van vastgestelde arbeidsvoorwaardenregelingen

 

Afdelingshoofd

 

6.22

Het afhandelen van circulaires over arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

 

Alle medewerkers P&O

 

6.23

Het vaststellen van de ledenbrieven van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)

 

Afdelingshoofd

 

6.24

Opdrachtgeven tot het uitbetalen van het salaris van het personeel

 

KOM-medewerker salarisadministratie

 

Werving en selectie

6.25

Het voorbereiden en coördineren met betrekking tot de werving en selectie van opengestelde vacatures tot het benoemen van personeel

 

Alle medewerkers P&O

 

6.26

Het berichten inzake sollicitaties

 

Alle medewerkers P&O

 

6.27

Het afdoen van open sollicitaties

 

Alle medewerkers P&O

 

6.28

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 18 Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) (verplaatsingskosten)

Hoofdstuk 18 CAR-UWO

Afdelingshoofd

 

Aanstelling en ontslag

6.29

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 2 CAR-UWO (aanstelling)

Hoofdstuk 2 CAR-UWO

Algemeen directeur/

Gemeentesecretaris

 • De bevoegdheid geldt niet voor de functie van Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur

 • De bevoegdheid geldt niet voor de functie van Afdelingshoofd voor wat betreft de artikelen 2:1 t/m 2:5:1 CAR-UWO

6.30

Het nemen van besluiten op grond van de hoofdstukken 8 en 16 CAR-UWO (ontslag)

Hoofdstukken 8 en 16 CAR-UWO

Algemeen directeur/

Gemeentesecretaris

 • De bevoegdheid geldt niet voor de functie van Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur

 • De bevoegdheid geldt niet voor de functie van Afdelingshoofd voor wat betreft de artikelen 8:3, 8:6 t/m 8:9 en 8:13 CAR-UWO

6.31

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het aangaan, wijzigen, verlengen, (tussentijds) beëindigen van een arbeidsovereenkomst

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een arbeidsovereenkomst (ondertekenen)

 

Algemeen directeur/

Gemeentesecretaris

 

6.32

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het aangaan, wijzigen, verlengen, (tussentijds) beëindigen van stage- en werkervaringsovereenkomsten

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van stage- en werkervaringsovereenkomsten (ondertekenen)

 

Afdelingshoofd

 

6.33

Het nemen van een besluit tot het aangaan, wijzigen, verlengen, (tussentijds) beëindigen van overeenkomsten in verband met begeleiding bij uitstroom

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van overeenkomsten in verband met begeleiding bij uitstroom (ondertekenen)

 

Afdelingshoofd

 

6.34

Het nemen van een besluit tot het aangaan, wijzigen, verlengen, (tussentijds) beëindigen van een studieovereenkomst

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een studieovereenkomst (ondertekenen)

 

Alle afdelingshoofden, gezamenlijk met een medewerker van het cluster P&O

De studieovereenkomst wordt ondertekend door het betreffende afdelingshoofd en een medewerker van het cluster P&O

Verlof

6.35

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 6 CAR-UWO

Hoofdstuk 6 CAR-UWO

Afdelingshoofd

 

6.36

Het toekennen van buitengewoon verlof

 

Afdelingshoofd

 

Ziekte en overlijden

6.37

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 7 CAR-UWO

Hoofdstuk 7 CAR-UWO

Afdelingshoofd

 

6.38

Het toekennen van een uitkering na overlijden

 

Afdelingshoofd

 

Opleiding en Ontwikkeling

6.39

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 17 CAR/UWO

Hoofdstuk 17 CAR-UWO

Afdelingshoofd

 

6.40

Het toekennen van faciliteiten in het kader van opleiding en ontwikkeling

Hoofdstuk 17 CAR-UWO

Afdelingshoofd

 

Inhuur van derden

6.41

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst op het gebied van externe personeelsbegeleiding en de inhuur van diensten van derden

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst op het gebied van externe personeelsbegeleiding en de inhuur van diensten van derden

 

Alle afdelingshoofden

 • Mits passend binnen het begrotingsbudget

 • Ten aanzien van de inhuur van diensten van derden: uitgezonderd zijn personeelsdiensten (die vallen onder 6.42). Voorbeeld inhuur van een diensten van derden: inhuur van een advocaat

6.42

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst ten behoeve van de inhuur van personeel van/via derden

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst ten behoeve van de inhuur van personeel van/via derden (ondertekenen)

 

Algemeen directeur/

Gemeentesecretaris

 • Alle personele aangelegenheden

 • Onder deze bepaling valt onder andere het aangaan van een detacherings-, interim- of dienstverlenings-overeenkomst

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

6.43

Het verlenen van voorschotten op salaris of toelagen

 

Afdelingshoofd

 

6.44

Besluiten nemen ten aanzien van het uitbetalen van verlof- en overuren

 

Algemeen directeur/

Gemeentesecretaris

 

6.45

Verzekering van personeel

 

Afdelingshoofd

 

6.46

Het uitvoeren van ambtsjubilea

 

Afdelingshoofd

 

6.47

Het beoordelen (aansprakelijkstelling) en vergoeden van schade in de uitoefening van de functie:

 • -

  Alle vormen van schade (bijvoorbeeld bij arbeidsongevallen)

 • -

  Schade aan persoonlijke eigendommen

 

 

 

 

Algemeen directeur/

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

 

6.48

Het toekennen, wijzigen of intrekken van toelagen, extra uitkering, inschaling functioneel salarisniveau en salarisperiodieken

 

Algemeen directeur/

Gemeentesecretaris

 

6.49

Het uitbetalen van vastgestelde vergoedingen (zoals onkostenvergoedingen en telefoonvergoedingen)

 

Afdelingshoofd

 

6.50

Geldopnamen voor attenties ten behoeve van het personeel tot een bedrag van maximaal € 250,-

 

Afdelingshoofd

 

Seniorenmaatregelen

6.51

Het uitvoeren van de regels in het kader van de wet- en regelgeving omtrent ABP

 

Alle medewerkers P&O

 

 

Functiewaardering

6.52

Het vaststellen van de functiewaardes

 

Algemeen directeur/

Gemeentesecretaris

 

Sociale verzekeringen

6.53

Het uitvoeren van sociale verzekeringswetten (Wazo, WAO/WIA, WW, ZW, Wvp en WVLZ)

 

Alle medewerkers P&O

 

Overige

6.54

Het actualiseren en (opnieuw) vaststellen van Bijlage 2 bij deze regeling

 

Afdelingshoofd

 

Wnra (een (beperkte) concretisering van hetgeen hierboven op pagina 22 ter zake de volmachtverlening van de Wnra is genoemd)

6.55

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een arbeidsovereenkomst

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een arbeidsovereenkomst (ondertekenen)

 

Algemeen directeur/

Gemeentesecretaris

 

6.56

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het aangaan van een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst)

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan van een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) (ondertekenen)

 

Algemeen directeur/

Gemeentesecretaris

 

 

 

Bijlage 1: Vertegenwoordiging in rechte

Het vertegenwoordigen van de gemeente of een bestuursorgaan van de gemeente in woord en geschrift in alle soorten rechtsgedingen (waaronder bezwaar- en beroepsprocedures) en bij alternatieve vormen van geschillenbeslechting (zoals mediation en arbitrage):

 • Alle wethouders

 • Burgemeester

 • Algemeen directeur/Gemeentesecretaris

 • Alle Afdelingshoofden

 • Senior Beleidsmedewerker Wonen en Ondernemen

 • Beleidsmedewerker RO

 • Juridisch medewerker Wonen en Ondernemen

 • Medewerker Gemeentelijk Woningbedrijf

 • Beleidsmedewerker Financiën

 • Manager Zorgteam

 • Coördinator Zorgteam

 • Juridisch kwaliteitsmedewerker

 • Juridisch adviseur

 • Medewerker Integrale veiligheid

 • Beleidsmedewerker P&O

 • P&O-adviseur

 

Bijzonderheden:

 • Voordat op verzoek van (een bestuursorgaan van) de gemeente Koggenland een gerechtelijke procedure wordt gestart, dient het bevoegde gezag eerst een procesbesluit te nemen (artikel 160, eerste lid, onder f, Gemeentewet). Bij het voeren van verweer is het nemen van een procesbesluit – voor zover het zijn/haar afdeling en expertise betreft - gemandateerd aan de hierboven genoemde functies.

 • De vertegenwoordiging vindt plaats in overleg met de afdeling Juridische Zaken en - bij politieke of anderszins gevoelige zaken - de verantwoordelijke portefeuillehouder.

 • Met inachtneming van artikel 160, eerste lid, onder f, Gemeentewet heeft de gemeenteraad op 12 februari 2007 het college gemachtigd om namens de raad te besluiten tot het voeren van en het nemen van de daarbij behorende beslissingen ter voorbereiding, ter voorkoming of ter beëindiging van bestuursrechtelijke procedures en het instellen van alle rechtsmiddelen in alle instanties zowel eisend als verwerend.

Bijlage 2: Overzicht functies binnen de gemeentelijke organisatie die een directe relatie hebben tot dit besluit

Algemeen directeur/Gemeentesecretaris

A. Beuker

Eerste loco-secretaris

T. Koenders

Tweede loco-secretaris

C. Swart

 

 

Afdeling Dienstverlening en Bestuur

 

Afdelingshoofd Dienstverlening en Bestuur

N. Mijts

Beleidsmedewerker P&O

N. Servais 

P&O-adviseur

N. Koning

Medewerker P&O

P. Hensen

KOM-medewerker salarisadministratie

A. Schilder

Teamleider Burgerzaken

Y. Verhagen

BRP-specialist

N. Martosatiman (tijdelijk)

Medewerker Frontoffice+

E. Dik, M. Stavenuiter

Backoffice medewerker

V. Breeuwer, M. de Moel

 

Afdeling Welzijn en Zorg

 

Afdelingshoofd Welzijn en Zorg

C. Swart

Manager Zorgteam

J. Schurink

Coördinator Zorgteam

S. van Wessel

Algemeen beleidsmedewerker Welzijn en Zorg

N. Koppes

Bedrijfsleider zwembad

G. Doorgeest

Sporthalbeheerder

K. Vreeker

Juridisch kwaliteitsmedewerker

T. Hart

 

 

Afdeling Advies en Ondersteuning

 

Afdelingshoofd Advies en Ondersteuning

T. Koenders

Juridisch adviseur

R. Pitstra, M. van den Berg, J. Zeilstra

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

R. Pitstra

Eerste plaatsvervangend secretaris Commissie Bezwaarschriften

 

M. van den Berg

 

Tweede plaatsvervangend secretaris Commissie Bezwaarschriften

J. Zeilstra

Klachtencoördinator

R. Pitstra

Eerste plaatsvervangend klachtencoördinator

M. van den Berg

Tweede plaatsvervangend klachtencoördinator

J. Zeilstra

Medewerker integrale veiligheid

E. Groen, D. van Kampen

GEO Coördinator

D. van den Berg

Gegevensbeheerder

M. van Benten

FG

J. Strikwerda

Eerste plaatsvervangend FG

M. van den Berg

Tweede plaatsvervangend FG

J.P. Zeilstra

PO

M. van den Berg

Eerste plaatsvervangend PO

J.P. Zeilstra

Buitengewoon opsporingsambtenaar

M. Jaasma

 

 

Afdeling Wonen en Ondernemen

 

Afdelingshoofd Wonen en Ondernemen/Teammanager Vastgoed

 

D. Donia

Teammanager Omgevingstaken

M. van der Weit

Teammanager Openbare Inrichting en Beheer

G. van Harskamp

Juridisch controller

P. Stam

Juridisch medewerker Wonen en Ondernemen

M. van der Haar, R. van Hoorn

Projectleider Bouwkunde

T. Hertog, M. Stroet

Bouwkundige

E. Overtoom

Beleidsmedewerker Buitendienst

R. Otter

Beleidsmedewerker Bouw- en Woningtoezicht

C. Hoek

Handhaver Bouw- en Woningtoezicht

M. Haakman

Beleidsmedewerker RO

R. Beugels

Senior Beleidsmedewerker Wonen en Ondernemen

H. Mels, M. Neefjes, D. Rood, H. Ooijevaar

Beleidsmedewerker Buitendienst

R. Otter

Opzichter

J. Delemarre, D. Krijnen

Senior Medewerker gemeentelijk woningbedrijf

M. Komen

Medewerker gemeentelijk woningbedrijf

V. de Graaff, M. de Vries

Buitengewoon opsporingsambtenaar

D. de Boer

 

 

A fdeling Financiën

 

Afdelingshoofd Financiën

L. Out

Medewerker Planning en control

L. van Dijk, S. Krab, R. Zijp

Beleidsmedewerker Financiën

R. v/d Heuvel

Medewerker WOZ/Belastingen

A. Visser

Medewerker Invordering

E. Petri