Gemeenteblad van Oosterhout

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OosterhoutGemeenteblad 2019, 79858VerordeningenVerordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges 2019

De raad van de gemeente Oosterhout;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 februari 2019;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

Verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges 2019

Artikel I

De Tarieventabel leges 2019 behorende en deel uitmakende van de ‘Legesverordening Oosterhout 2019’ wordt als volgt gewijzigd.

 

 • A.

  Na onderdeel 2.3.17.1 van Hoofdstuk 3 van Titel 2 van de Tarieventabel leges 2019 worden twee onderdelen toegevoegd luidende als volgt:

   

  2.3.17.2

  indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

  2.3.17.3

  Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 2.3.17.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

   

 • B.

  Na onderdeel 2.8.4 van Hoofdstuk 8 van Titel 2 van de Tarieventabel leges 2019 worden twee onderdelen toegevoegd luidende als volgt:

   

  2.8.5

  het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek:

  € 800,00

  2.8.6

  Als binnen één jaar na verzending van het principebesluit een formele aanvraag om:

  • -

   een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

  • -

   een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

  • -

   een aanvraag met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, letter a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

  wordt het tarief als bedoeld in artikel 2.8.5. in mindering gebracht op de leges die verschuldigd zijn voor deze aanvragen.

   

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, welke tevens de ingangsdatum van de heffing is.

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Eerste wijziging van de Legesverordening Oosterhout 2019’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 maart 2019.

De griffier,

De voorzitter,