Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2019, 79350VerordeningenEerste wijzigingsverordening 2019 Verordening winkeltijden Hoogeveen 2013

 

De raad van de gemeente Hoogeveen,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening winkeltijden Hoogeveen 2013:

 

Artikel I Wijziging verordening

De Verordening winkeltijden Hoogeveen 2013 wordt als volgt gewijzigd:

A Artikel 5, lid 1 komt te luiden:

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zondagen van 13.00-18.00 uur.

 

B Artikel 5, lid 2 komt te luiden:

 

 • 2.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op tweede Paasdag , Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag van 08.00-22.00 uur.

   

C Artikel 5, lid 3 komt te luiden:

 

 • 3.

  De algemene vrijstelling, als bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op eerste Kerstdag, eerste Pinksterdag, eerste Paasdag en Nieuwjaarsdag.

 

D Het huidige artikel 5, lid 3 wordt vernummerd tot artikel 5, lid 4.

Artikel II Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Eerste wijzigingsverordening 2019 Verordening winkeltijden Hoogeveen 2013’

 • 2.

  Deze wijzigingen treden op de eerste dag na bekendmaking in werking.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 28 maart 2019.

De griffier, De voorzitter,

C. ELKEN-VAN MIERLO K.B. LOOHUIS