Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 77592Beschikkingen | aanvraagTussen Baide Meulens 18 Meeden, Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Z2018-00011360

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), aan:

 

Tussen Baide Meulens 18, 9651 BW te Meeden, Kinderopvang KaKa B.V., voor het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar op de locatie. 29 maart 2019.

 

Inzage

Dit betekent dat wij een ontwerpbesluit ter inzage moeten leggen. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 4 april 2019 tot en met 16 mei 2019 later ter inzage bij:

 

Het gemeentehuis van Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603AC Hoogezand

 

Zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kun u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, postbus 75, 9600 AB Hoogezand. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken de gemeente Midden-Groningen, telefoonnummer 0598 37 37 37.

 

Beroep

Een beroepschrift tegen de definitieve omgevingsvergunning kunt u te zijner tijd alleen indienen als u belanghebbende bent in de zin van artikel 1:2, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning of u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gemeente Midden-Groningen, telefoonnummer 0598 37 37 37.