Verordening tot wijziging van de Verordening burgerinitiatief Veenendaal 2005

De raad van de gemeente Veenendaal;

gelezen het voorstel van SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks,

 

Overwegende dat

  • het wenselijk is het instrument Burgerinitiatief meer eigentijds en laagdrempeliger te maken zodat inwoners van Veenendaal makkelijker een onderwerp op de agenda van de raad kunnen zetten;

 

Gelet op

artikel 149 van de Gemeentewet;

 

Besluit

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening burgerinitiatief Veenendaal 2005 (1e wijziging Verordening burgerinitiatief).

 

Artikel I Wijziging verordening

De Verordening burgerinitiatief Veenendaal 2005 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4 wordt in lid 1. sub e. ‘2 jaar’ vervangen door: 1 jaar en wordt na de zinsnede ‘besluit is genomen’ de tekst ingevoegd: , tenzij het voorstel past binnen de kaders van het door de raad vastgestelde beleid.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 1e wijziging Verordening burgerinitiatief.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 maart 2019

 

mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

griffier

 

de heer K.J.G. Kats

voorzitter

 

Naar boven