Gemeenteblad van Eindhoven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenGemeenteblad 2019, 75724VerordeningenWijziging Verordening Sociaal Domein gemeente Eindhoven

I.

Tussen artikel 2.4 (Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts) en artikel 2.5 (Pgb bij reeds gemaakte kosten) worden de volgende artikelen toegevoegd:

Artikel 2.4a Doorverwijzing naar gecontracteerde jeugdhulpaanbieder

 • 1.

  1. De huisarts, medisch specialist en de jeugdarts verwijzen na een melding van een hulpvraag van een jeugdige of zijn ouder(s), indien naar hun oordeel daartoe noodzaak bestaat, door naar een jeugdhulpaanbieder, die gecontracteerd is door de gemeente.

 • 2.

  Ter waarborging van een deskundige toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van de aangewezen individuele voorziening door een jeugdhulpaanbieder, stelt het college een protocol op waaraan de jeugdhulpaanbieder gehouden is.

 • 3.

  Het protocol, zoals geduid in het tweede lid, behelst in ieder geval een beschrijving van de stappen die de jeugdhulpaanbieder met de benodigde zorgvuldigheid en deskundigheid dient te doorlopen. De door de jeugdhulpaanbieder te doorlopen stappen zijn in ieder geval de volgende:

  • a.

   stel de hulpvraag van de jeugdige of de ouder(s) vast;

  • b.

   stel vast of sprake is van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen en, zo ja, welke problemen en stoornissen dat zijn;

  • c.

   bepaal welke hulp, naar aard en omvang, nodig is; en

  • d.

   onderzoek of en in hoeverre er mogelijkheden zijn om, geheel dan wel gedeeltelijk:

   i. op eigen kracht, met gebruikelijke hulp of algemeen gebruikelijke voorzieningen een oplossing voor de hulpvraag te vinden;

   ii. met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociaal netwerk te komen tot een oplossing voor de hulpvraag;

   iii. met gebruikmaking van een algemene voorziening te komen tot een oplossing voor de hulpvraag;

   iv. om door middel van een voorliggende voorziening te komen tot een oplossing voor de hulpvraag.

 • 4.

  Voor wat betreft het bepalen van aard, omvang en duur van de individuele voorziening, bedoeld in het derde lid, onder c, hanteert de jeugdhulpaanbieder het principe van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening.

 • 5.

  Ter meerdere zekerheid van een zorgvuldige en deskundige uitvoering van het protocol, wordt het protocol vermaakt tot onderdeel van de gesloten overeenkomst met de jeugdhulpaanbieder.

 • 6.

  In de overeenkomst staat de mogelijkheid c.q. bevoegdheid van het college beschreven tot een beoordeling door het college van het correct toepassen van het protocol door de jeugdhulpaanbieder en, in het verlengde daarvan, de juistheid van de door de jeugdhulpaanbieder voorgestane individuele voorziening, mede in het licht van het principe zoals genoemd in het vierde lid, waaronder begrepen de omvang en duur van de individuele voorziening.

 

Artikel 2.4b Doorverwijzing naar niet-gecontracteerde aanbieder

 • 1.

  Indien ondanks het gestelde in artikel 2.4a, eerste lid verwijzing plaatsvindt naar een niet-gecontracteerde aanbieder, waaronder begrepen een aanbieder die weliswaar is gecontracteerd maar niet voor de individuele voorziening waarvoor verwijzing plaatsvindt, is deze aanbieder gehouden om onverwijld, in ieder geval voor de start van de zorginzet contact te leggen met de gemeente middels een verzoek tot toewijzing.

 • 2.

  Het verzoek tot toewijzing aan een niet-gecontracteerde aanbieder zoals genoemd in het eerste lid zal door het college worden gedaan indien het college van oordeel is dat:

  • a.

   de individuele voorziening van de niet gecontracteerde aanbieder in het individuele geval passender is dan het reeds bestaande gecontracteerde aanbod; én

  • b.

   alsnog overeenstemming wordt bereikt over een te sluiten overeenkomst zorg in natura gelijk aan de reeds bestaande gecontracteerde aanbieders bij een soortgelijk zorgaanbod.

 • 3.

  Het in artikel 2.4a , tweede lid tot en met zesde lid bepaalde is ook van toepassing in geval van doorverwijzing naar een niet-gecontracteerde aanbieder, die op basis van het tweede lid alsnog een overeenkomst zorg in natura met de gemeente Eindhoven sluit.

 • 4.

  Indien geen contractering plaatsvindt, zoals bedoeld in het tweede lid, komt geen opdracht tot verlenen van jeugdhulp tot stand en worden eventuele declaraties van de betreffende aanbieder niet geaccepteerd en niet betaald door de gemeente.

 

II. dat het bepaalde onder I. in werking treedt met ingang van 1 april 2019.

 

Eindhoven,

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

,secretaris