Gemeenteblad van Bloemendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalGemeenteblad 2019, 74533BeleidsregelsUitvoeringsbesluit Algemene Begraafplaatsen Bloemendaal 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal;

 

gelet op de Beheersverordening Algemene Begraafplaatsen Bloemendaal 2019;

 

en gelet op artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

Nadere regels op de Algemene begraafplaatsen Bloemendaal 2019.

Artikel 1 Begripsbepaling

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en winterharde grafbeplanting;

 • b.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • c.

  grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende op een graf wordt aangebracht;

 • d.

  begraafplaats(en): de algemene begraafplaatsen van de gemeente Bloemendaal aan de Bergweg te Bloemendaal en aan de Binnenweg te Bennebroek. Waar sprake is van een bepaling die specifiek voor één van beide begraafplaatsen geldt, wordt dit nadrukkelijk aangegeven.

Artikel 2 Openingstijden begraafplaatsen

De begraafplaatsen zijn dagelijks voor bezoek opengesteld van 09.00 uur tot zonsondergang, doch niet later dan 21.00 uur.

Artikel 3 Melding grafbedekking

 • 1.

  Bij de schriftelijke melding tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 4 Regels afmetingen grafbedekking Algemene begraafplaats Bloemendaal

 • 1.

  De afmetingen van de gedenktekens op een eigen graf of particulier graf zijn als volgt vastgesteld: lengte maximaal 2.00 meter, breedte maximaal 1.00 meter, hoogte maximaal 1.00 meter en dikte minimaal 8 centimeter.

 • 2.

  De afmetingen van de gedenktekens op een particulier kindergraf zijn als volgt vastgesteld: lengte maximaal 1,40 meter, breedte maximaal 0,70 meter, hoogte maximaal 0,75 meter en dikte minimaal 8 centimeter.

 • 3.

  Op particuliere urnengraven mag een gedenkplaat gelegd worden met een lengte en een breedte van 0.50 meter of gedenktekens met een maximale hoogte van 1.00 meter en een maximale breedte van 0.40 meter.

 • 4.

  Aan de op het strooiveld aanwezige herdenkingszuil mogen alleen door de gemeente te leveren en te bevestigen aluminium naamplaatjes bevestigd worden.

 • 5.

  Op algemene graven mogen slechts kleine gedenktekens (een op lessenaar liggende steen met een lengte van 40 centimeter, breedte van 50 centimeter en dikte van 8 centimeter) worden aangebracht overeenkomstig door de beheerder te geven aanwijzingen.

 • 6.

  Het recht om op een algemeen graf voorwerpen, als bedoeld in lid 5, te plaatsen, vervalt na verloop van tien jaren na de begraving.

 • 7.

  Eventueel op een algemeen graf geplaatste voorwerpen en/of beplantingen kunnen na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn verwijderd worden, indien mogelijk na voorafgaande mededeling aan de nabestaanden van de overledene.

 • 8.

  De houder van een grafbedekking, als in dit artikel bedoeld, is verplicht, wanneer de wegneming daarvan tijdelijk wordt gevorderd, die wegneming te gedogen.

 • 9.

  De gemeente kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade bij het wegnemen en herplaatsen van de grafbedekkingen, op welke wijze ook, aangebracht.

 • 10.

  De beheerder kan ontheffing verlenen van het in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel bepaalde.

 • 11.

  Burgemeester en wethouders kunnen de ontheffing, als bedoeld in tiende lid van dit artikel, weigeren indien:

  • a.

   de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats of naburige graven;

  • b.

   de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is.

Artikel 5 Regels afmetingen grafbedekking Algemene begraafplaats Bennebroek

 • 1.

  De afmetingen van de gedenktekens op een eigen graf of particulier graf zijn als volgt vastgesteld: lengte maximaal 1.50 meter, breedte maximaal 0.70 meter, hoogte maximaal 1.00 meter en dikte minimaal 8 centimeter.

 • 2.

  De beheerder kan ontheffing verlenen van het in lid 1 van dit artikel bepaalde.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen de ontheffing, als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, weigeren indien:

  • a.

   de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats of naburige graven;

  • b.

   de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is.

Artikel 6 Beslissing

De beslissing op de melding tot het aanbrengen van een grafbedekking wordt door de beheerder mondeling medegedeeld indien het ontwerp geen aanleiding geeft tot opmerkingen. Indien het ontwerp wel aanleiding geeft tot opmerkingen bespreekt de beheerder dit eerst mondeling met de aanvrager. Indien dit niet leidt tot overeenstemming beslist het college.

Artikel 7 Materiaal gedenktekens; staande gedenktekens

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, glas, duurzame kunststoffen of een duurzame houtsoort.

 • 2.

  De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

 • 3.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 4.

  Voor de Algemene begraafplaats te Bennebroek geldt dat een staand gedenkteken slechts uit de achterzijde van het graf mag worden opgericht, loodrecht staande, met de achterzijde op één lijn met de voorgaande stenen en geplaatst op een gewapende betonfundering uit een stuk, geconstrueerd in overeenstemming met haar dragende functie met een minimale dikte van of tenminste voor 1/3 van de lengte in de grond staan.

Artikel 8 Aanbrengen steenslag

Vergunning voor het aanbrengen van steenslag wordt alleen verleend indien het steenslag wordt aangebracht op een betonnen dekplaat.

Artikel 9 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 10 Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte worden gehouden.

Artikel 11
 • 1.

  De in artikel 7, 9 en 10 genoemde gedenktekens of beplantingen worden geacht voor rekening en risico van de rechthebbende of gebruiker te zijn aangebracht. Alle schade als gevolg van brand, vorst, storm, wateroverlast, bliksem, ontploffing, molest, vandalisme en andere van buiten komende oorzaken, of ontstaan door het weghalen en terugplaatsen van een gedenkteken ten behoeve van een bijzetting, en eventuele gevolgschade voor derden, is voor rekening van de rechthebbende.

 • 2.

  De rechthebbende is verplicht de door welke omstandigheden dan ook – aan een gedenkteken of beplanting toegebrachte schade op eerste aanschrijven te herstellen, indien de beschadiging zodanig is dat deze naar oordeel van het college het uiterlijk aanzien van de begraafplaatsen schaadt.

 • 3.

  Indien door een ondeugdelijke constructie een situatie is ontstaan die gevaar oplevert voor het omvallen of inzakken van een grafmonument kan het college direct maatregelen treffen.

 • 4.

  Indien binnen twee maanden na de dag van aanschrijving geen herstel of vernieuwing heeft plaatsgevonden, is het college bevoegd tot verwijdering en vernietiging van de gedenktekens of beplanting over te gaan, waarbij geldt dat zij voor deze handeling niet aansprakelijk kan worden gesteld, onverlet het recht van het college tot herstel of vernieuwing of opslag op kosten van de rechthebbende over te gaan.

Artikel 12
 • 1.

  De rechthebbende op een graf moet gedogen, dat een gedenkteken tijdelijk wordt weggenomen of verplaatst, indien dit ter begraving van lijken in de nabijheid van het graf, of om andere redenen noodzakelijk is.

 • 2.

  De op de graven geplaatste gedenktekens en aangebrachte beplantingen, moeten op eerste aanschrijven van het college door en voor rekening van de rechthebbende onmiddellijk worden verwijderd, indien zij zijn aangebracht of geplant in strijd met deze verordening of de verleende vergunning.

 • 3.
  • a.

   Bij nalatigheid vindt verwijdering van gemeentewege plaats.

  • b.

   Het verwijderde gedenkteken vervalt dan aan de gemeente.

  • c.

   Voor de handelingen genoemd in lid 3 onder sub. a en b. geldt dat de gemeente hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld en dat de kosten hiermee gemoeid voor de rechthebbende komen.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking m.i.v. de dag na die van publicatie. Op die datum vervalt het Uitvoeringsbesluit Algemene Begraafplaatsen Bloemendaal 2012.

 • 2.

  Zij kunnen worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Algemene Begraafplaatsen Bloemendaal 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 januari 2019

, burgemeester,

, secretaris